VIII. setkání Brněnského kulturního parlamentu na téma Evropské hlavní město kultury

V úterý 25. 6. 2019 proběhlo již osmé setkání Brněnského kulturního parlamentu  v Místodržitelském paláci Moravské galerie. Dominantním tématem veřejného setkání aktérů široké kulturní scény bylo téma Evropského hlavního města kultury (EHMK) a případná kandidatura statutárního města Brna v této prestižní soutěži v roce 2028. Jednání BKP bylo veřejně přístupné a zúčastnilo se jej 72 aktérů brněnské kulturní sféry napříč odvětvími.

Po úvodním přivítání se slova ujal radní pro kulturu Marek Fišer, který přítomným představil aktuality a novinky z kultury na úrovni města, nastínil nové vize a strategie a shrnul dosavadní úspěchy kulturní politiky města (např. navýšení běžných výdajů na kulturu v roce 2019, navýšení financování CED, vznik nového Oddělení koncepce a rozvoje na OK MMB, zvelebení veřejného prostoru formou graffiti legály) i její nedostatky (např. JKC a směna pozemku „trafačky“, kauza Bajkazyl, výzva k vyhlášení klimatické nouze či lepší komunikování sociálních témat v Brně viz projekt „Housing First“ atp.). Z plánovaných záměrů města zmínil např. revizi dotačních programů, jednotná pravidla pro podporu významných top akcí, zjednodušené pořádání kulturních akcí ve veřejném prostoru , městské kulturní akce bez plastového nádobí, veřejnou soutěž na vodní prvky na Dominikánském náměstí, Kreativní Hub na Údolní anebo kandidaturu Brna na EHMK 2028.

Prezentace M. Fišera k dispozici ZDE

Následující blok patřil Pavle Lukešové z Odboru kultury (OK MMB), která doplnila podrobnějšími informacemi předešlé vystoupení Marka Fišera, představila z pozice vedoucí nové Oddělení koncepce a rozvoje OK MMB i jeho nového koordinátora spolupráce Kryštofa Trávníčka. Právě Oddělení koncepce a rozvoje při Odboru kultury MMB bude zajišťovat strategický a koncepční rozvoj kultury a kreativních odvětví města Brna a evaluační procesy, koordinační činnosti včetně platformy BKP, implementovat „dobré příklady z praxe“ či směřovat Brno k případné kandidatuře na EHMK v roce 2028. Bez povšimnutí nezůstala též stěžejní témata uvedená v Akčním plánu č. 1 na roky 2018-2021 (viz kulturní infrastruktura JKC, Kreativní centrum Brno, dokončení rekonstrukce Janáčkova divadla, projekt Sochy v ulicích, Jihomoravský filmový nadační fond, revize dotačního systému či podpora propagace exportu kultury aj.)

Prezentace P. Lukešové k dispozici ZDE

Po vystoupení radního M. Fišera a P. Lukešové přišly na řadu dotazy z publika, které rozproudily následnou diskuzi zúčastněných v sále.

Následně obohatila program svým vystoupením nezávislá expertka v oblasti kulturní politiky a managementu kulturních a kreativních odvětví Blanka Marková, která prezentovala zkušenosti českých měst s kandidaturou na EHMK v příspěvku „Evidence dopadu EHMK na rozvoj českých měst, případové studie Ostravy a Plzně“. Ve výstupu též interpretovala vývoj konceptu soutěže EHMK v čase (1985-2015) a představila rozličné originální přístupy a všemožné komplexní akcenty kandidujících evropských měst.

Prezentace B. Markové k dispozici ZDE

Zajímavou prezentaci „Co je to Evropské hlavní město kultury?“ představil nizozemský expert a kurátor kreativní kulturní politiky a plánování Mattijs Maussen. Ten se v rámci své dvacetileté kariéry primárně věnuje rozjíždění kulturních strategických projektů, vedení kreativních programů a kooperativním partnerstvím evropského i globálního rozměru. V současnosti se zabývá převážně komplexní spolupráci s kandidátskými městy v rámci EHMK a coby konzultant momentálně spolupracuje též s Brnem.

Po přestávce a společné fotografii všech zúčastněných u jezdecké sochy Jošta Moravského (Lucemburského), následovala interaktivní (brainstormingová) dílna v podobě kreativního fóra vedeného facilitátory. V jeho rámci byli zúčastnění konfrontováni se čtyřmi otázkami „na tělo“ týkajícími se našeho města a jeho evropského kontextu:

  • Zkuste si představit, co velkého a úžasného by se mohlo stát a přihodit Brnu v rámci kandidatury či samotné realizace Evropského hlavního města kultury? (nedržte se při zemi)
  • Co byste považovali za ztrátu a neúspěch v případě, že by Brno s přihláškou a projektem EHMK 20208 neuspělo? Co by se mohlo totálně pokazit? Co by se stalo v případě neúspěchu?
  • Co podle Vás Evropané neví a neznají o Brně, o životě v něm i v JM regionu? Co by Evropa měla o Brně znát, s jakými tématy si Brno spojovat?
  • Jaké oblasti života mají v Brně a v JM regionu opravdu evropský rozměr a kontext? Je něco takového, co nemá Praha, Bratislava ani Vídeň, ale Brno ano?

Výsledky a odpovědi účastníků kreativního fóra k dispozici ZDE

Závěrem bylo dohodnuto, že se další v pořadí již IX. setkání Brněnského kulturního parlamentu uskuteční 15. října v objektu bývalé káznice (na ul. Bratislavská 68), a jeho hlavním tématem bude budoucnost a vize směřování strategického projektu Kreativní centrum Brno a celé oblasti tzv. brněnského Bronxu v rámci kulturního festivalu a konference FAKTOR K.

Video záznam:

první část z VIII. setkání BKP

druhá část z VIII. setkání BKP