Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna

Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna byla tvořena v roce 2017 na mnoha participativních setkáních i během desítek individuálních konzultací se zástupci odborné veřejnosti. Strategická část obsahující Vizi, Hodnoty a Cíle se obrací k nejzazšímu horizontu strategie, k roku 2050. Programová část, kterou tvoří Priority a Opatření, je plánována do roku 2025. Na programovou část budou navazovat již zcela konkrétní Akční plány. První Akční plán je na období 2020-22.

Shrnutí analytické části

Analytická část strategického plánování byla shrnuta do 14 potenciálů a 16 problémů, které seskupuje do šesti tematických oblastí:

– Podmínky pro rozvoj kvality
– Kultura a vzdělávání
– Spolupráce a propojování
– Renomé
– Publikum
– Dostupnost a soužití

Kapitola je výstupem všech předchozích analytických kroků. Staví především na aktualizaci SWOT analýz Mapování kultury a kreativních odvětví v Brně, které doplňuje závěry plynoucími z dalších podkladových materiálů:

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve městě Brně (link, JIC, 2014)
Program rozvoje kultury ve městě Brně (PDF, 2012)
Kultura a kreativní odvětví v Brně – aktualizace SWOT analýz z Mapování kultury a kreativních odvětví v Brně (PDF)
Evaluace Programu rozvoje kultury města Brna (PDF)
Přehled financování kultury městem Brnem v letech 2012-2016 (PDF)
Analýza transformace příspěvkových organizací (PDF)

Dokumenty ke stažení:

PDF verze úvodních částí strategie rozeslaná k připomínkování 30. 3. 2017:Úvodní části a Shrnutí analytické části Strategie kultury a kreativních odvětví * PDF představuje také grafickou koncepci výsledného dokumentu.

PDF verze Vize a Shrnutí analytické části po zapracování připomínek v dubnu 2017: VizeShrnutí analytické části


Strategická a programová část

Strategická a programová část Strategie kultury a kreativních odvětví byly tvořeny v roce 2017 na mnoha participativních setkáních i během desítek individuálních konzultací se zástupci odborné veřejnosti. Strategická část obsahující Vizi, Hodnoty a Cíle se obrací k nejzaššímu horizontu strategie, k roku 2050. Programová část, kterou tvoří Priority a Opatření, je plánována do roku 2025. Na programovou část budou navazovat již zcela konkrétní Akční plány. První Akční plán bude na období 2018 – 2021.

Veřejnosti byla Strategická a programová část dokumentu poskytnuta k připomínkám na konci září 2017. Se zapracovanými připomínkami byla předložena Komisi Rady města Brna pro kulturu, která dokument 18.10.2017 přijala a navrhla v něm drobná doplnění. Upravený dokument byl poté předložen poradě vedení města, kde bylo rozporováno opatření navrhující zřídit městskou nadaci pro podporu nezřizované kulturní scény po vzoru britských Art Councils a ekonomická rovina dokumentu. Porada vedení uložila dokument dopracovat. Další verze bude projednávána v orgánech města v prosinci 2017 a lednu 2018.

Jednotlivé verze Strategické a programové části SKKO:

Strategická a programová část SKKO v 6.0 (schváleno Zastupitelstvem města Brna 15.5.2018)
Strategická a programová část SKKO v 5.3 (pro Zastupitelstvo města Brna – 15.5.2018)
Strategická a programová část SKKO v 5.2 (pro Radu města Brna – 27.3.2018)
Strategická a programová část SKKO v 5.1 (pro Poradu vedení města – 19.3.2018)
Strategická a programová část SKKO v 5.0 (pro Poradu vedení města – 23.10.2017)
Strategická a programová část SKKO v 4.0 (pro Komisi Rady města Brna pro kulturu
– 18.10.2017) – Zapracování připomínek ke Strategické a programové části SKKO
Strategická a programová část SKKO v 3.0 (k veřejnému připomínkování – září 2017)

Projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *