Pište nám svoje připomínky k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce

Předkládáme vám k připomínkování nový dotační program Významné kulturní akce. Celý dokument naleznete také zde. Konstruktivní komentáře pište pod text návrhu nejpozději do 31.7. 2021. Děkujeme vám, že se podílíte na utváření brněnské kultury!

Shrnutí situace a historické pozadí

Akce velkého významu jsou v současnosti řešeny na Odboru kultury MMB (dále jen OK) zejména formou víceletých individuálních dotací. Do roku 2018 měl OK pro akce podobného rozsahu samostatný Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce). Problémem tohoto dotačního programu byla příliš nízká částka určená na rozdělování –  v rámci programu se v roce 2018 rozdělovalo pouze 4 040 tis. Kč, z čehož 1 350 tis. Kč bylo navíc vázáno 4letými dotacemi, což neodpovídalo potřebám žadatelů a výši jejich nákladů. Dotační program již pro rok 2019 nebyl RMB schválen a části žadatelů, kteří byli v daném dotačním programu dlouholetými příjemci, byly schváleny Zastupitelstvem města Brna v roce 2018 víceleté individuální dotace. Financování těchto individuálních dotací skončí u všech případů v roce 2021, pokud v letošním roce nedojde v důsledku epidemiologických událostí k prodloužení realizace letošních ročníků. Ostatní akce a subjekty byly pak řešeny v ostatních programových oblastech. 

Causa

Počet individuálních dotací se meziročně zvyšuje a současně nejsou vnímány jako transparentní. Zároveň však nikdy nelze zcela individuální žádosti o dotace vyloučit. Individuální dotace jsou a priori nástrojem pro financování vyjímečných nesrovnatelných aktivit, ale lze je využt i jako prostředek pro zmírnění tvrdosti systému. Individuální dotace reagují na aktuální ekonomické, společenské či politické výzvy, které nelze postihnout v plánovaných dotačních programech. Fungují proto jako doplňkový nástroj běžného dotačního systému, který v opodstatněné a odůvodněné míře nijak neobchází. Jako metodický prostředek pro vyhodnocení poskytnutí individuálních dotací bychom chtěli využít metodiku  „Vlajkových lodí“, kterou OK vyvíjí, a se kterou se již částěčně pracovalo při řešení individuálních dotací v roce 2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

Dále OK navrhuje vytvoření dotačního programu (dále jen DP) cílícího na významné kulturní akce zejména festivalového typu, který by reflektoval řádné dotační procesy v oblasti kultury tak, aby nedocházelo k příliš velkému tříštění pravidel pro subjekty podporované v oblasti kultury. Tento DP by cílil pouze na akce, nikoli na podporu celoroční činnosti subjektů. Měl by pokrýt akce, které jsou v současnosti podporované individuálně. Zároveň se vytvoří prostor pro podporu jiných akcí a soutěžní prostředí obdobné ostatním dotačním programům. 

Částka v rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 jako základ pro budget DP: 25 070 tis. Kč, resp. 19 270 tis. Kč (bez dotací pro ČFSB a JAMU). Základ byl letos postižen úsporami a prodloužením některých akcí, tzn. že v budgetu jsou jen některé splátky na projekty. 

Vyhodnocení podpory celoroční umělecké činnosti specifických subjektů (zejm. Český filharmonický sbor, JAMU – projekty MIS, ENCOUNTER) bude řešeno jinou formou viz výše uváděná metodika „Vlajkových lodí“.

Navrhované podmínky DP 

 • 3letý DP 
 • v případě, že by došlo v průběhu tří let, kdy jsou dotace poskytovány, k uvolnění dalších finančních prostředků do dotačního titulu, bude možné otevřít další kolo – tzn. stávající dotační podporu navýšit nebo projednat nové žádosti o dotace 
 • účel programu = neinvestiční dotace na realizaci akcí (nikoliv na podporu činnosti subjektu), které svým charakterem nejvíce odpovídají následujícímu popisu: 

Akce se jeví jako unikátní kulturní počin, jehož primárním efektem je budování atraktivní značky Brna coby kulturní metropole v nadregionálním a mezinárodním měřítku s pozitivním ekonomickým dopadem pro město Brno.“ 

 • regionem se má na mysli Jihomoravský kraj; 
 • DP bude otevřen pouze právnickým osobám, nikoliv fyzickým osobám a OSVČ;  
 • požadovaná částka by měla činit minimálně 1 000 tis. Kč ročně (tj. CZN činí min. 1 429 tis. Kč), maximální částka poskytnuté dotace bude ve výši 6 mil. Kč na rok; 
 • nové akce (tj. akce bez historie, které nejsou rozšířením stávajících konceptů stávajících akcí) budou posuzovány samostatně, a nejlepší z nich bude podpořen částkou nanejvýše 3 mil. Kč v samostatné linii programu zaměřené na akceleraci nových akcí podobného rozsahu
 • dotace budou poskytovány pouze na roky, kdy se akce koná – tzn. u bienále pouze ty roky, kdy probíhá, ne přípravný rok  
 • dotace budou poskytovány v souladu s čl. 53 Podpora kultury a kulturního dědictví Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017. (bloková výjimka) 
 • je nutná finanční spoluúčast žadatele – 30 % jiné finanční zdroje než statutární město Brno, přičemž musí být dodržena i podmínka, že maximálně 80 % nákladů žadatele může být hrazeno ze všech veřejných zdrojů; 
 • akce musí být realizována na území města Brna 
 • příjemce bude povinen vynaložit (utratit) aspoň 50 % finančních prostředků na úhradu nákladů v regionu 
 • elektronická i tištěná forma podání žádosti musí být totožné, a musí být podány v termínu pro podávání žádostí o dotace; 
 • rozpočet žadatele nesmí obsahovat následující nezpůsobilé náklady
 1. pohoštění a catering;
 2. peněžní a věcné dary; 
 3. nákup nemovitostí;  
 4. odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; 
 5. úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 151 – § 190); 
 6. dotace jiným fyzickým a právnickým osobám; 
 7. úhrada daně z přidané hodnoty v případě, že žadatel má právo na její odpočet; 
 8. úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, kurzové ztráty.
 •  z dotace lze hradit maximálně
 1. výdaje do výše  60 % poskytnuté dotace na úhradu mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění příjemce dotace a zaměstnanců příjemce dotace; 
 2. výdaje do výše  60 % poskytnuté dotace na úhradu jakýchkoli výdajů žadatele jakožto právnické osoby – na činnost osob, které jsou členy statutárních či jiných orgánů tohoto žadatele, členy či vlastníky tohoto žadatele (vyjma úhrad cestovních náhrad v rámci zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), max. 60 % hranice se týká i součtu výdajů položek uvedených v odrážce 1 a 2; 
 3. výdaje do výše 10 % poskytnuté dotace na režijní náklady související s realizací projektu, přičemž režijními náklady jsou myšleny: správní a místní poplatky, spoje (poštovné, telekomunikační služby, internet), revize a kontroly, účetní, právní, autorské a poradenské služby a bankovní poplatky. 
 • žadatel k žádosti doloží následující doklady: 
 1. výpis z evidence skutečných majitelů dle zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, obsahující výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (pokud je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy) – pouze právnické osoby evidované v evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které se nezapisují do veřejného rejstříku, tj. zejména příspěvkových organizací územního samosprávného celku, školských právnických osob, právnických osob zřízených zákonem – např. vysoké školy, veřejných výzkumných institucí, církví a náboženských společností atd.), 
 2. aktuální doklad o zřízení účtu žadatele (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, výpis z účtu, potvrzení bankovního ústavu) s uvedením názvu majitele účtu a čísla účtu; 
 3. závěrečná zpráva předcházejícího ročníku akce –  pokud se nejedná o novou akci v linii programu zaměřené jako „akcelerátor“, u žádostí podávaných v r. 2021 bude k posouzení žádán ročník 2019 nebo dřívější z důvodu objektivních překážek spjatých s pandemií COVID-19 v roce 2020  
 4. výroční zprávy/účetní závěrky žadatele za kalendářní rok, v němž se podává žádost o dotaci, a za kalendářní rok předcházející; 
 5. marketingový plán akce; 
 6. dramaturgický plán – strukturovaný popis projektu (konceptu) a dramaturgický výhled (rozjednané spolupráce s umělci i místními dodavateli, hrubá časová osnova); 
 7. (2letý) přehled akcí nebo činnosti žadatele – s důrazem na prokazatelné umělecké výsledky v daném oboru za kalendářní rok, v němž se podává žádost o dotaci, a za kalendářní rok předcházející; 
 • Odbor kultury MMB bude v rámci kontroly podaných žádostí ověřovat i existenci žadatele v příslušném rejstříku. V případě, že v příslušném rejstříku nebude zapsán doklad o ustanovení současného statutárního orgánu, bude žadatel na základě výzvy povinen dodat vyžádané do 7 dnů od výzvy OK MMB. Pokud tuto lhůtu nedodrží, nebude žádost hodnocena. 

V rámci DP nebudou hodnoceny: 

 • žádosti, které nejsou v souladu s předmětem DP a jeho podmínkami 
 • žádosti, které nedodržely termín a způsob podání žádosti tzn. žádosti podané mimo termín, žádosti bez dodaných povinných příloh, žádosti neodevzdané elektronicky prostřednictvím dotačního serveru i písemně (datovou schránkou, e-mailem s podpisem oprávněné osoby) 
 • žádosti neopatřené podpisem oprávněné osoby 
 • žádosti, ve kterých budou prokazatelně uvedeny nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje nebo budou podstatné údaje zamlčeny 

Vyhodnocení – návrh dotací 

OK > hodnoticí komise > Kulturní komise RMB, RMB, FV, ZMB 

Princip bodování vs. přidělení dotace: 

 • Obecně je pro možnost finanční podpory nutné získat aspoň 75 % z bodového maxima 36 bodů, tedy 27 bodů. Rozdělení alokované částky následně proběhne dle bodového umístění viz podmínky níže. 
 • Garantuje se poskytnutí 70 % požadované dotace za podmínek níže. 
 • Dotace budou přidělenovány sestupně dle bodového pořadí, dokud budou finance pro program, žadatelům bude přiděleno 70 – 100 % požadované dotace se zohledněním, zda žadatel nemá nadsazený rozpočet, což vyhodnotí hodnoticí komise. 
 • V případě, že by se v rámci pořadí umístily nějaké akce stejně a finanční zůstatek by byl takový, že by nešlo žadatelům přidělit garantovaných 70 % požadované dotace, ani nebylo možné finanční zdroje navýšit, rozdělí  se zůstatek mezi dané žadatele rovnoměrně.  
 • OK MMB – provede nezávisle na hodnoticí komisi formální posouzení jako u ostatních DP, které odborné komisi předá na vědomí prostřednictvím elektronického systému 
 • Odborná hodnoticí komise – klíčový okamžik posuzování dotací, důraz na specializovaná stanoviska, provede 2 kola hodnocení, které jsou zásadním podkladem pro schválení dotací v orgánech města Brna, bude zachován participační princip veřejnosti na složení komise

Odborná hodnoticí komise

 • hodnoticí komise bude koncipována jako horizontální – mezižánrová 
 • komise bude složena ze 6 členů, a to následovně:
 1. externí odborný člen doporučený uměleckými asociacemi (tento člen bude proměnlivý dle převažujícího tematu žádosti) – v praxi to bude znamenat, že asociace doporučí odborníka 

osloveny budou tyto asociace: 

hudba — Asociace hudebních umělců a vědců, 459 aktivních členů, nebo Asociace hudebních festivalů ČR

folklor — Národní ústav lidové kultury

divadlo Asociace nezávislých divadel

výtvarné uměníUnie výtvarných umělců ČR

literatura Asociace spisovatelů

audiovizeJihomoravský filmový nadační fond

tanec —Taneční asociace nebo Taneční aktuality – je v řešení

2. externí odborný člen mezižánrový –  bude vybrán OK v rámci konkurzu zejména dle následujících kritérií: 

 • orientuje se v kulturním prostředí nadžánrově 
 • orientace v brněnském kulturním prostředí 
 • zkušenost s participací na mezinárodním kulturním projektu typu EHMK 
 • znalost evropských kulturních trendů a zkušeností v praktické rovině včetně schopnosti vyhodnotit jejich středně a dlouhodobé dopady 

3.  externí odborný člen nominovaný veřejností a vybraný elektronickým hlasováním přes BrnoID (tento člen bude proměnlivý dle převažujícího tématu žádosti  – převažující téma určí sám žadatel ve formuláři na podání žádosti)  

4. odborník z marketingového prostředí – bude vybrán na základě jasně stanovených a předem uveřejněných kritérií, měl by mít zkušenost s kulturním prostředím – ideálně spolupráce s brněnskými kulturními institucemi, minimální praxi v oboru  

 • orientace v prostředí brněnské kultury a všeobecný kulturní přehled
 • minimální praxe v kulturním marketingu 3 roky 
 • orientace v oblasti kulturní politiky města a znalost strategických dokumentů města Brna v oblasti kultury 
 • výhodou zahraniční praxe 

5. eventový producent – bude vybrán na základě jasně stanovených a předem uveřejněných kritérií, výhodou bude širší žánr, a když nebude přímo z Brna, měl by být členem/doporučen České asociace festivalů  

 • orientace v kulturním prostředí ideálně mezižánrová a v národním měřítku 
 • praxe v produkci festivalů velkého rozsahu aspoň 3 roky 
 • znalost projektového řízení 
 • výhodou zahraniční praxe a zkušenosti 

6. předsedkyně/předseda Komise kulturní RMB 

 • funkční období jednotlivých členů bude rozdílné (např. u předsedkyně/předsedy Komise kulturní RMB dle jeho členství v KK RMB, ostatní 3 roky) 

Metoda hodnocení žádostí

Metoda kdy všichni hodnotí totéž, ale jejich hodnocení nebude mít stejnou váhu, využije se váženého průměru. 

Pro jasně dané oblasti bude mít hodnocení odborných členů komise větší váhu oproti ostatním v oblasti jejich expertízi, a to následovně: 

přínos akce pro město Brno a marketingový význam akce hodnocení projektu/činnosti z hlediska zaměření na publikum a reprezentaci města Brna, zahraniční spolupráce, budování renomé/značky města Brna odborník z marketingového prostředí 
obsahová náplň akce a její kvalita hodnocení akce na základě umělecké/odborné kvality, připravenost akce a vzdělávací a společensko-sociální význam, unikátnost akce odborník z asociací 
odborník volený veřejností 
odborník mezižánrový 
schopnost žadatele naplnit akcihodnocení dosavadní činnosti žadatele, odborný i společenský ohlas žadatele, opakovatelnost akce eventový producent 
kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a ekonomický přínos akce hodnocení dosavadního hospodaření žadatele, přiměřenosti, účelnosti a hospodárnosti nákladů, transparentnost a přehlednost rozpočtu akce, ekonomický přínos akce pro lokalitu eventový producent 

OK posoudí formální stránku každé žádosti dle níže definovaných kritérií – Posouzení formálních náležitostí. V případě nutnosti vyzve žadatele o doplnění žádostí. Pokud žádost nebude v přiměřené lhůtě žadatelem doplněna, nebude hodnocena. 

 1. kolo bude probíhat za každého člena komise samostatné hodnocení. 

Po ukončení 1. kola bude vytvořen seznam žádostí s uvedením celkového součtu bodů za každého hodnotitele. V každé ze tří hodnocených oblastí je upřednostněn hlas odborníka či odbornice na toto odvětví oproti hlasům ostatních hodnotitelů za pomoci tzv. váženého průměru 2:1 ve prospěch jeho hlasu u každého kritéria. Oproti tradičnímu aritmetickému průměru vážený průměr není tolik ovlivněn krajními hodnotami a zároveň klade větší důraz na odbornost posuzovatele v oblasti jeho expertízi. Výsledný průměr bude zaokrouhlen na tři desetinná místa. A následně k němu bude připočítáno bodové hodnocení OK za formální posouzení žádosti. 

 1. kolo 

Seznam s celkovým bodovým výsledkem žádostí bude podkladem pro návrh dotace, kterou na prezenčním jednání navrhnou členové hodnoticí komise v rámci celkové schválené částky na DP v rozpočtu města Brna na příslušný kalendářní rok spolu se závěrečným slovním zdůvodněním daného hodnocení projektu. Bude dodržena podmínka max. výše dotace na rok a garance 70 - 100 % požadované částky viz výše. 

Kritéria

Kritéria sestávají z posouzení formálních náležitostí, které vyhodnotí pracovníci OK a odborné části posuzované hodnoticí komisí.

Odborná část bude přezkoumávat 4 hlavní oblasti kritérií: 

 1. přínos akce pro město Brno a marketingový význam akce (12 b) 
 1. obsahová náplň akce a její kvalita (14 b) 
 1. schopnost žadatele naplnit a realizovat akci (5 b) 
 1. kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a ekonomický přínos akce (5 b) 

Kritéria jsou jasně definovaná a strukturovaná viz níže. 

Posouzení formálních náležitostí 

formální posouzení žádosti příslušným odborem – splnění veškerých požadovaných náležitostí a úplnost požadovaných příloh, návrh rozpočtu, historie žadatele max. 3
splnění požadovaných náležitostí a úplnost požadovaných přílohmax. 1
neodpovídající povinné doklady, rozdílnost příloh mezi elektronickou a analogovou verzí, nutnost opravy žádosti s ohledem na její chybné vyplnění co se týče formálních údajů přímo v žádosti (soulad s údaji ve veřejném rejstříku, kompletní vyplnění všech polí žádosti, aj.) 
splnění veškerých požadovaných náležitostí a úplnost požadovaných příloh, totožnost elektronické a analogovou verze, správné vyplnění žádosti 1
návrh rozpočtu max. 1
rozpočet obsahuje neuznatelné náklady, chybí rozepsání ostatních nákladů nebo výnosů 0
rozpočet neobsahuje neuznatelné náklady, je kompletně vyplněn bez chybějícího rozepsání ostatních nákladů nebo výnosů 1
historie žadatele (smluvní porušení v minulosti) max. 1
žadatel, který byl v předchozích jednom či dvou letech příjemcem dotace v oblasti kultury a došlo k porušení smluvních povinností 0
prvožadatel nebo žadatel, který byl v předchozích jednom či dvou letech příjemcem dotace a nedošlo k porušení smluvních povinností 1

Přínos akce pro město Brno a marketingový význam akce

1. přínos akce pro město Brno a marketingový význam akce  – hodnocení projektu/činnosti z hlediska zaměření na publikum a reprezentaci města Brna, zahraniční spolupráce, budování renomé/značky města Brna max. 12 
1.1 zaměření na publikum max. 3 
u akce nelze předpokládat nadregionální význam a přesah, nepočítá s účastí věhlasných osobností nebo subjektů v rámci daného oboru 0
akce má nadregionální význam a přesah, v rámci něhož dochází k oslovení širokého spektra návštěvníků, akce se účastní věhlasné osobnosti či subjekty v rámci daného oboru, akce má celorepublikový dosah 1
akce má nadregionální význam a celorepublikový dosah, v rámci něhož dochází k oslovení širokého spektra návštěvníků, akce se účastní tuzemské i mezinárodní věhlasné osobnosti či subjekty v rámci daného oboru, akce je propagována i v zahraničí, ale nedochází k podpoře zahraniční kulturní spolupráce např. využitím tzv. mobility umělců (umělecké rezidence apod.), lze očekávat zájem zahraničních turistů 2
akce má nejen nadregionální význam a celorepublikový dosah, ale i mezinárodní dosah, v rámci něhož dochází k oslovení širokého spektra návštěvníků, akce se účastní tuzemské i mezinárodní věhlasné osobnosti či subjekty v rámci daného oboru, akce je propagována i v zahraničí a dochází k podpoře zahraniční kulturní spolupráce např. využitím tzv. mobility umělců (umělecké rezidence apod.), lze očekávat zájem zahraničních turistů 3
1.2 míra zviditelnění a budování značky města coby kulturní metropole max. 3
akce jednoznačně neidentifikuje místo konání a nebuduje značku města coby kulturní metropole 0
akce identifikuje místo konání, ale nejedná se o unikátní produkt pouze pro danou oblast, tzn. jedná se o akci „made in Brno“, která se však koná ve velkém měřítku i v jiné lokalitě, nebo se jedná o jinde zavedenou akci, která se do města Brna přesunula, ale je spjatá s jinou lokalitou, či se jedná o „putovní akci“, která se koná ve více lokalitách, budování značky města Brna coby kulturní metropole je tedy částečné 1
akce jednoznačně identifikuje místo konání a buduje značku města Brna coby kulturní metropole, bez ohledu na místi vzniku akce se koná pouze v brněnské metropolitní oblasti 2
akce jednoznačně identifikuje jako místo vzniku i místo konání město Brno, čímž buduje jeho značku coby kulturní metropole, jedná se unikátní produkt spjatý jen s brněnskou metropolitní oblastí 3
1.3 kvalita zpracování marketingového plánu max. 2 
žadatel nevyužívá adekvátní možnosti propagace, nepočítá s propagací, nástroje marketingového plánu neoslovují efektivně stanovenou cílovou skupinu a nemotivují ji k návštěvě akce0
žadatel využívá adekvátní možnosti propagace, předpokládá využití širokých propagačních nástrojů – médií, sociálních sítí, tiskovin, webových stránek, ale jsou pochybnosti ohledně toho, zda jsou zvolené marketingové nástroje vhodné pro stanovenou cílovou skupinu, je předpoklad částečného oslovení cílové skupiny a její motivace k návštěvě akce 1
žadatel při realizaci široce využívá dostupné možnosti propagace – využití tuzemských i zahraničních médií, sociálních sítí, tiskovin, webových stránek včetně jejich cizojazyčné mutace, recenzních platforem (např. Tripadvisor, Yelp, aj.), nástroje marketingového plánu efektivně oslovují stanovenou cílovou skupinu a motivují ji k návštěvě akce2
1.4 zaměření na cílovou skupinu max. 1 
nástroje pro oslovení cílové skupiny jsou nevhodné a oslovují cílovou skupinu buď pouze částečně nebo vůbec 0
jsou zvoleny vhodné nástroje pro efektivní oslovení cílové skupiny a její motivace k návštěvě akce 1
1.5 délka akce (pozn. počítají se dny, ve kterých se reálně koná hlavní program) max. 2
akce se koná jeden nebo dva dny 0
akce se koná dva dny 1
akce probíhá tři dny a více 2
akce probíhá sedm dní a více 3

Obsahová náplň akce a její kvalita 

2. obsahová náplň akce a její kvalita – hodnocení akce na základě umělecké/odborné kvality, připravenost akce a vzdělávací a společensko-sociální význam, unikátnost akce max. 14 
2.1 vztah akce k městu Brnu max. 2
akce nemá vztah k městu Brnu, neodstraňuje nerovnoměrnosti kulturní nabídky na území města Brna a v regionu, nepřipomíná, neprezentuje a neobohacuje hmotné i nehmotné kulturní dědictví, tradice a kulturní identitu města Brna a Brňanů 0
akce má vztah k městu Brnu a regionu, znatelně oživuje kulturní nabídku na území města Brna, akce připomíná, prezentuje a obohacuje hmotné i nehmotné kulturní dědictví, tradice a kulturní identitu města Brna a Brňanů  1
akce má významný vztah k městu Brnu a regionu, zaměřuje se na rozvoj kulturní nabídky na území města Brna, oživuje veřejný prostor, rozvíjí tradice nebo nové trendy a žánry, propojení, spolupráce a aktivizace občanské společnosti, akce připomíná, prezentuje a obohacuje hmotné i nehmotné kulturní dědictví, tradice a kulturní identitu města Brna a Brňanů 2
2.2 odborné a umělecké cíle akce max. 6 
akce nedosahuje obsahově takové kvality, aby byla podporována v rámci tohoto dotačního programu, dramaturgický plán akce není dostatečnou zárukou její kvality, akce není originálním počinem v tuzemském a zahraničním kontextu0
dramaturgický plán akce je kvalitní a s potenciálem oslovit široké spektrum návštěvníků, jsou mírné pochybnosti o konkurenceschopnosti nad rámec regionu, akce není originálním počinem v tuzemském a zahraničním kontextu 2
kvalitní akce oživující veřejný prostor a nabídku v dané oblasti, zapojení umělců a odborníků, dramaturgický plán akce je kvalitní a s potenciálem oslovit široké spektrum návštěvníků, originální akce – inovativní přístup, nejsou pochybnosti o konkurenceschopnosti akce nad rámec regionu, akce není originálním počinem v zahraničním kontextu, ale lze ji označit za unikátní událost v kontextu tuzemském 4
jedinečný kulturní přínos akce výrazně obohacující nabídku v dané oblasti, rozvoj oboru či oborový přesah akce, zapojení vysoce uznávaných umělců a odborníků tuzemských i zahraničních, kvalitní a originální kulturní počin v mezinárodním kontextu, akci lze označit jako unikátní událost 6
2.3 koncept akce max. 2 
dramaturgický plán akce není dostatečnou zárukou její kvality, pro akci není prokázaná komunitní podpora a potřeba, cíle a vize akce jsou nejasné a nejeví se jako relevantní pro cílovou skupinu 0
dramaturgický plán akce je kvalitní a s potenciálem oslovit široké spektrum návštěvníků, cíle a vize akce jsou jasné, ale panuje otázka jejich relevantnosti vůči cílové skupině, nelze prokázat, že pro akci existuje komunitní podpora a potřeba 1
dramaturgický plán akce je kvalitní a s potenciálem oslovit široké spektrum návštěvníků; pro akci existuje prokázaná komunitní podpora a potřeba; cíle a vize akce jsou jasné a relevantní pro cílovou skupinu 2
2.4 inovace a experiment max. 1 
akce nerozvíjí nové trendy a žánry, nevyužívá nových formátů a médií, neakcentuje spolupráci s mladými umělci, nezaměřuje se na rozvoj originality umělce či konkrétního prostoru na území města Brna 0
akce rozvíjí nové trendy a žánry, využívá nových formátů a médií, akcentuje spolupráci s mladými umělci, zaměřuje se na rozvoj originality umělce či konkrétního prostoru na území města Brna1
2.5 společensko-sociální zacílení max. 2 
projekt nereflektuje omezující faktory participace pro marginalizované skupiny obyvatel, tudíž tyto překážky nemá snahu odstraňovat0
projekt reflektuje ve svém hlavním i doprovodném programu omezující faktory participace pro některé marginalizované skupiny obyvatel a tyto překážky alespoň částečně odstraňuje1
projekt ctí princip demokratizaci kultury a reflektuje ve svém hlavním i doprovodném programu omezující faktory participace pro marginalizované skupiny obyvatel (nedostatek financí, špatná dopravní obslužnost či omezená mobilita, jazykové bariéry apod.) a tyto překážky v maximální míře odstraňuje, zpřístupňuje kulturu také za pomoci doprovodného programu a publikum do ní zapojuje jako aktivního aktéra 2
2.6 návštěvnost (primárně se odvíjí od počtu prodaných vstupenek, u venkovních aktivit bez vstupného lze množství odhadnout na základě metody kvalifikovaného odhadu či z dat mobilních operátorů) max. 1 
Předešlý ročník venkovní akce navštívilo méně než 2 000 návštěvníků. Akce konající se ve vnitřních prostorách dosáhla průměrné obsazenosti nižší než 75 % své kapacity, přičemž maximální kapacita prostor je odvozena od maximální kapacity stanové ISO normou Požární bezpečnost staveb pro daný prostor0
Předešlý ročník venkovní akce navštívilo alespoň 2 000 návštěvníků. Akce konající se ve vnitřních prostorách dosáhla průměrné obsazenosti 75 % své kapacity, přičemž maximální kapacita prostor je odvozena od maximální kapacity stanové ISO normou Požární bezpečnost staveb pro daný prostor 1

Schopnost žadatele naplnit a realizovat akci 

3. schopnost žadatele naplnit a realizovat akci – hodnocení dosavadní činnosti žadatele, odborný i společenský ohlas žadatele, opakovatelnost akce max. 5 
3.1 schopnost žadatele naplnit a realizovat akci max. 3 
nespolehlivý žadatel působící na brněnské scéně –  časté problémy realizace projektů/činnosti v minulosti, pochybnosti o úrovni zkušeností a kompetenci osob zodpovědných za řízení a realizaci projektu; zanedbatelný nebo žádný publicistický ohlas tvorby a činnosti v médiích, nekvalitní a málo četná či ojedinělá činnost žadatele v dané oblasti; cíle a vize projektu jsou nejasné a nejeví se jako relevantní pro cílovou skupinu, jsou závažné pochybnosti o uskutečnění akce v daném rozsahu a časovém období 0
spolehlivý žadatel působící na brněnské scéně aspoň rok –  ojedinělé problémy realizace projektů/činnosti v minulosti, nejsou pochybnosti o úrovni zkušeností a kompetenci osob zodpovědných za řízení a realizaci projektu;  zanedbatelný publicistický ohlas tvorby a činnosti v médiích, málo četná či ojedinělá činnost žadatele v dané oblasti; cíle a vize projektu jsou jasné, ale panuje otázka jejich relevantnosti vůči cílové skupině, jsou mírné pochybnosti o uskutečnění akce v daném rozsahu a časovém období 1
spolehlivý žadatel působící na brněnské scéně aspoň dva roky –  bez problémů realizace projektů/činnosti v minulosti, nejsou pochybnosti o úrovni zkušeností a kompetenci osob zodpovědných za řízení a realizaci projektu; konstantní viditelná činnost žadatele v dané oblasti; cíle a vize projektu jsou jasné a relevantní pro cílovou skupinu, nejsou pochybnosti o uskutečnění akce v daném rozsahu a časovém období 2
spolehlivý žadatel působící na brněnské scéně dva roky a více –  schopný pravidelně dodržovat realizaci projektů/činnosti a termíny dle smluv, o úrovni zkušeností a kompetenci osob zodpovědných za řízení a realizaci projektu nejsou pochyby i s ohledem na jejich vybudované jméno v rámci scény; četný publicistický ohlas tvorby a činnosti v médiích, doporučení od odborníků, kvalitní a četná činnost žadatele v dané oblasti, mnohdy i s regionálním či mezinárodním přesahem; cíle a vize projektu jsou jasné a relevantní pro cílovou skupinu, nejsou pochybnosti o uskutečnění akce v daném rozsahu a časovém období 3
opakovatelnost akce max. 2 
akce mající za sebou již aspoň 1 ročník 0
akce mající za sebou 3 ročníky 1
akce mající za sebou již 5 ročníků a více2

Kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a ekonomický přínos akce 

4. kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a ekonomický přínos akce – hodnocení dosavadního hospodaření žadatele, přiměřenosti, účelnosti a hospodárnosti nákladů, transparentnost a přehlednost rozpočtu akce, výše finančních prostředků utracených v regionu max. 6 
4.1 přiměřenost, účelnost a hospodárnost nákladů, transparentnost a přehlednost rozpočtu akce max. 2 
návrh rozpočtu je nadsazený, nepřiměřený cílům a způsobu zpracování žádosti o dotaci na danou akci, vykazuje závažné nejasnosti a rozpory, jsou vážné pochybnosti o uskutečnitelnosti akce za daných finančních podmínek, nedostatečně přehledný a pestrý rozpočet, netransparentnost0
návrh rozpočtu je přiměřený cílům a způsobu zpracování žádosti o dotaci na danou akci, nicméně neobsahuje dostatek adekvátních položek, můžou být mírné pochyby o některých nákladech, nejsou pochybnosti o uskutečnitelnosti akce za doložených finančních podmínek, transparentnost 1
návrh rozpočtu je přiměřený cílům a způsobu zpracování žádosti o dotaci na danou akci, navrhované náklady jsou uznatelné a reálná výše odpovídá kvalifikovanému odhadu, hospodárné vynakládání finančních prostředků, rozpočet je dostatečně přehledný a pestrý (dostatečné použití adekvátních položek, dobré strukturování rozpočtu), transparentnost, nejsou pochybnosti o uskutečnitelnosti akce za doložených finančních podmínek  2
4.2.soběstačnost akce (zajištění financování akce) – schopnost zajistit pro financování akce i další zdroje max. 2 
akce je z velké části závislá na přidělených dotacích ze státní správy a veřejných rozpočtů, nevykazuje dostatečnou míru soběstačnosti, dodržuje podmínku, že ve výnosech počítá s max. 80 % financí z veřejné správy a max. 70 % z rozpočtu statutárního města Brna, ale další finanční zdroje/partneři a barterové spolupráce mimo vlastní náklady nejsou nebo jsou minimální 0
akce vykazuje adekvátní míru soběstačnosti – není zcela závislá na přidělených akce vykazuje adekvátní míru soběstačnosti – není zcela závislá na přidělených dotacích ze státní správy a veřejných rozpočtů, dodržuje podmínku, že ve výnosech počítá s max. 80 % financí z veřejné správy, využívá další finanční zdroje/partnery a barterové spolupráce, požadovaná dotace z rozpočtu města Brna činí max. 60 % celkových způsobilých nákladů akce 1
akce je financována i jinými zdroji a je schopna zabezpečit realizaci, počítá nejen s vlastními zdroji ale i využívá i další finanční zdroje jako sponzory, fondy, barterové spolupráce aj., dodržuje podmínku, že ve výnosech počítá s max. 80 % financí z veřejné správy, požadovaná dotace z rozpočtu města Brna činí max. 50 % celkových způsobilých nákladů akce  2
4.3 výše finančních prostředků utracených v regionu max. 2 
akce splňuje podmínku, že výše utracených finančních prostředků v regionu bude ve výši aspoň 50 % celkových způsobilých nákladů akce 0
akce splňuje podmínku, že výše utracených finančních prostředků v regionu bude ve výši aspoň 60 % celkových způsobilých nákladů akce 1
akce splňuje podmínku, že výše utracených finančních prostředků v regionu bude ve výši aspoň 70 % celkových způsobilých nákladů akce  2

Povinnosti příjemce navrhované OK

 • v názvu akce nebo aspoň v „podnázvu“ bude uveden název města, tedy „Brno“ 
 • příjemce bude uvádět na všech tištěných i elektronických materiálech souvisejících s realizací akce (např. publikace, časopisy, noviny, sborníky, propagační materiály všeho druhu, webové stránky), že se akce uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna –  a současně publikuje logo či znak statutárního města Brna + další marketingové plnění (bude probráno s KMCR) 1
 • příjemce se zaváže, že v rámci realizované akce zajistí pro návštěvníky nekuřácké prostředí 
 • akce bude prezentována pouze na výlepových plochách k tomu určených a příjemce využije bezplatnou prezentaci na turisticko – informačním portálu GOTOBRNO www.gotobrno.cz 
 1. příjemce bude povinen používat ekologické obaly, v nichž je podáváno jídlo i nápoje během akce. Ekologickými obaly je myšleno znovupoužitelné, recyklovatelné či biologicky rozložitelné nádobí 
 2. tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, které budou v rámci akce působit a podávat  jídlo a nápoje účastníkům 
 3. po ukončení akce pořadatelé zajistí bezodkladný úklid vzniklého odpadu 
 • příjemce bude povinen oznámit poskytovateli jakékoliv změny akce a její realizace 
 1. svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního orgánu, změnu kontaktu, změnu účtu apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na kterou se dotace poskytuje, bez zbytečného odkladu – bude stačit prosté oznámení příslušnému odboru 
 2. v případě méně závažných změn, které nemají zásadní dopad na účel poskytnuté dotace (např. změna názvu projektu bez změny obsahu projektu, formální změna projektu či smlouvy, změna místa či termínu konání akce či akcí v daném období čerpání dotace, snížení skutečných celkových způsobilých nákladů projektu o více než 20 % a max. 40 % oproti nákladům předpokládaným, změna položek, na které lze čerpat dotaci, při současném dodržení obsahu projektu, realizace formou streamování či uvedením online, krácení dramaturgického plánu do 30 % oproti skutečnostem uvedeným v žádosti) si příjemce bude muset vyžádat u poskytovatele písemný souhlas s takovou změnou, v případě méně závažné změny souhlas udělí příslušný odbor 
 3. v případě závažných změn (např. změna názvu projektu způsobená změnou obsahu projektu, snížení celkových způsobilých nákladů projektu o více než 40 % oproti nákladům předpokládaným, krácení dramaturgického plánu nad 30 % oproti skutečnostem uvedeným v žádosti, převod realizace projektu do roku následujícího) si příjemce bude muset vyžádat u poskytovatele písemný souhlas s takovou změnou, v případě závažné změny souhlas udělí pouze Zastupitelstvo města Brna 
 • příjemce bude dbát dobrého jména poskytovatele po dobu konání i po skončení akce 
 • příjemce dodá po konání akce, nejpozději s vyúčtováním akce, strukturovanou podrobnou závěrečnou zprávu o konání akce, která bude jako informativní zpráva předložena nejen hodnoticí komisi, ale také orgánům města Brna 

Akcelerátor nových projektů 

Nové akce nelze rovnocenně hodnotit zároveň se stávajícími festivaly. Proto OK navrhuje tyto akce řešit samostatně jako druhou linii výše popisovaného DP. Cílem je podpořit vznik nových akcí a „nekonzervovat“ stávající nabídku, ale zároveň nevytvářet podmínky pro přesycení scény velkým množství nových festivalů na úkor stávající nabídky. Proto je tato linie pojata jako „akcelerátor“, kdy bude podpořen pouze jeden vítězný koncept festivalu. 

Maximální částka bude 3 mil. Kč/rok s ponecháním principu víceleté dotace, tedy 3leté smlouvy, aby následně v případě úspěchu mohl festival navázat na výše uvedený DP vyhlašovaný jednou za 3 roky. 

Rámcové podmínky programu budou stejné, nuance se projeví jen u formulářů na podání žádosti, požadovaných povinných přílohách a v rámci hodnoticích kritérií (nelze hodnotit předešlé ročníky). 

Stejný bude i princip posuzování žádostí, tedy odborná hodnoticí komise a využití váženého průměru. Finančně podpořena však bude jen nejlepší akce, a to maximální částkou 3 mil. Kč, zároveň bude muset tato akce obdržet aspoň 27 bodů (tedy 75%). 

V případě, že žádná takováto akce nebude, nebo vítězná akce bude čerpat nižší částku za rok apod. budou alokované 3  mil. Kč nebo přebytky přerozděleny v hlavní linii DP mezi stávající významné kulturní akce. 

Upravená kritéria pro akcelerátor: 

Posouzení formálních náležitostí 

formální posouzení žádosti příslušným odborem – splnění veškerých požadovaných náležitostí a úplnost požadovaných příloh, návrh rozpočtu, historie žadatele max. 3 
splnění požadovaných náležitostí a úplnost požadovaných přílohmax. 1 
neodpovídající povinné doklady, rozdílnost příloh mezi elektronickou a analogovou verzí, nutnost opravy žádosti s ohledem na její chybné vyplnění co se týče formálních údajů přímo v žádosti (soulad s údaji ve veřejném rejstříku, kompletní vyplnění všech polí žádosti, aj.) 
splnění veškerých požadovaných náležitostí a úplnost požadovaných příloh, totožnost elektronické a analogové verze, správné vyplnění žádosti 1
návrh rozpočtu max. 1 
rozpočet obsahuje neuznatelné náklady, chybí rozepsání ostatních nákladů nebo výnosů 0
rozpočet neobsahuje neuznatelné náklady, je kompletně vyplněn bez chybějícího rozepsání ostatních nákladů nebo výnosů 1
historie žadatele (smluvní porušení v minulosti) max. 1 
žadatel, který byl v předchozích jednom či dvou letech příjemcem dotace v oblasti kultury a došlo k porušení smluvních povinností 0
prvožadatel nebo žadatel, který byl v předchozích jednom či dvou letech příjemcem dotace a nedošlo k porušení smluvních povinností 1

Přínos akce pro město Brno a marketingový význam akce 

1. přínos akce pro město Brno a marketingový význam akce  – hodnocení projektu/činnosti z hlediska zaměření na publikum a reprezentaci města Brna, zahraniční spolupráce, budování renomé/značky města Brna max. 12 
1.1 zaměření na publikum max. 3 
u akce nelze předpokládat nadregionální význam a přesah, nepočítá s účastí věhlasných osobností nebo subjektů v rámci daného oboru 0
akce má nadregionální význam a přesah, v rámci něhož dochází k oslovení širokého spektra návštěvníků, akce se účastní věhlasné osobnosti či subjekty v rámci daného oboru, akce má celorepublikový dosah 1
akce má nadregionální význam a celorepublikový dosah, v rámci něhož dochází k oslovení širokého spektra návštěvníků, akce se účastní tuzemské i mezinárodní věhlasné osobnosti či subjekty v rámci daného oboru, akce je propagována i v zahraničí, ale nedochází k podpoře zahraniční kulturní spolupráce např. využitím tzv. mobility umělců (umělecké rezidence apod.), lze očekávat zájem zahraničních turistů 2
akce má nejen nadregionální význam a celorepublikový dosah, ale i mezinárodní dosah, v rámci něhož dochází k oslovení širokého spektra návštěvníků, akce se účastní tuzemské i mezinárodní věhlasné osobnosti či subjekty v rámci daného oboru, akce je propagována i v zahraničí a dochází k podpoře zahraniční kulturní spolupráce např. využitím tzv. mobility umělců (umělecké rezidence apod.), lze očekávat zájem zahraničních turistů 3
1.2 míra zviditelnění a budování značky města coby kulturní metropole max. 3
akce jednoznačně neidentifikuje místo konání a nebuduje značku města coby kulturní metropole 0
akce identifikuje místo konání, ale nejedná se o unikátní produkt pouze pro danou oblast, tzn. jedná se o akci „made in Brno“, která se však koná ve velkém měřítku i v jiné lokalitě, nebo se jedná o jinde zavedenou akci, která se do města Brna přesunula, ale je spjatá s jinou lokalitou, či se jedná o „putovní akci“, která se koná ve více lokalitách, budování značky města Brna coby kulturní metropole je tedy částečné 1
akce jednoznačně identifikuje místo konání a buduje značku města Brna coby kulturní metropole, bez ohledu na místi vzniku akce se koná pouze v brněnské metropolitní oblasti 2
akce jednoznačně identifikuje jako místo vzniku i místo konání město Brno, čímž buduje jeho značku coby kulturní metropole, jedná se unikátní produkt spjatý jen s brněnskou metropolitní oblastí 3
1.3 kvalita zpracování marketingového plánu max. 3 
žadatel nevyužívá adekvátní možnosti propagace, nepočítá s propagací, nástroje marketingového plánu neoslovují efektivně stanovenou cílovou skupinu a nemotivují ji k návštěvě akce0
žadatel využívá základní možnosti propagace, předpokládá využití širokých propagačních nástrojů – médií, sociálních sítí, tiskovin, webových stránek, ale jsou pochybnosti ohledně toho, zda jsou zvolené marketingové nástroje vhodné pro stanovenou cílovou skupinu, je předpoklad částečného oslovení cílové skupiny a její motivace k návštěvě akce 1
žadatel při realizaci široce využívá dostupné možnosti propagace – využití žadatel využívá adekvátní možnosti propagace, předpokládá využití širokých propagačních nástrojů – médií, sociálních sítí, tiskovin, webových stránek, nejsou pochybnosti ohledně toho, zda jsou zvolené marketingové nástroje vhodné pro stanovenou cílovou skupinu, je předpoklad částečného oslovení cílové skupiny a její motivace k návštěvě akce, ale nejsou využity mezinárodní nástroje propagace2
žadatel při realizaci široce využívá dostupné možnosti propagace – využití tuzemských i zahraničních médií, sociálních sítí, tiskovin, webových stránek včetně jejich cizojazyčné mutace, recenzních platforem (např. Tripadvisor, Yelp, aj.), nástroje marketingového plánu efektivně oslovují stanovenou cílovou skupinu a motivují ji k návštěvě akce 3
1.4 délka akce (pozn. počítají se dny, ve kterých se reálně koná hlavní program) max. 3
akce se koná jeden nebo dva dny 0
akce se koná dva dny 1
akce probíhá tři dny a více 2
akce probíhá sedm dní a více 3

Obsahová náplň akce a její kvalita 

2. obsahová náplň akce a její kvalita – hodnocení akce na základě umělecké/odborné kvality, připravenost akce a vzdělávací a společensko-sociální význam, unikátnost akce max. 14 
2.1 vztah akce k městu Brnu max. 2
akce nemá vztah k městu Brnu, neodstraňuje nerovnoměrnosti kulturní nabídky na území města Brna a v regionu, nepřipomíná, neprezentuje a neobohacuje hmotné i nehmotné kulturní dědictví, tradice a kulturní identitu města Brna a Brňanů 0
akce má vztah k městu Brnu a regionu, znatelně oživuje kulturní nabídku na území města Brna, akce připomíná, prezentuje a obohacuje hmotné i nehmotné kulturní dědictví, tradice a kulturní identitu města Brna a Brňanů  1
akce má významný vztah k městu Brnu a regionu, zaměřuje se na rozvoj kulturní nabídky na území města Brna, oživuje veřejný prostor, rozvíjí tradice nebo nové trendy a žánry, propojení, spolupráce a aktivizace občanské společnosti, akce připomíná, prezentuje a obohacuje hmotné i nehmotné kulturní dědictví, tradice a kulturní identitu města Brna a Brňanů 2
2.2 odborné a umělecké cíle akce max. 6 
akce nedosahuje obsahově takové kvality, aby byla podporována v rámci tohoto dotačního programu, dramaturgický plán akce není dostatečnou zárukou její kvality, akce není originálním počinem v tuzemském a zahraničním kontextu0
dramaturgický plán akce je kvalitní a s potenciálem oslovit široké spektrum návštěvníků, jsou mírné pochybnosti o konkurenceschopnosti nad rámec regionu, akce není originálním počinem v tuzemském a zahraničním kontextu 2
kvalitní akce oživující veřejný prostor a nabídku v dané oblasti, zapojení umělců a odborníků, dramaturgický plán akce je kvalitní a s potenciálem oslovit široké spektrum návštěvníků, originální akce – inovativní přístup, nejsou pochybnosti o konkurenceschopnosti akce nad rámec regionu, akce není originálním počinem v zahraničním kontextu, ale lze ji označit za unikátní událost v kontextu tuzemském 4
jedinečný kulturní přínos akce výrazně obohacující nabídku v dané oblasti, rozvoj oboru či oborový přesah akce, zapojení vysoce uznávaných umělců a odborníků tuzemských i zahraničních, kvalitní a originální kulturní počin v mezinárodním kontextu, akci lze označit jako unikátní událost 6
2.3 koncept akce max. 2 
dramaturgický plán akce není dostatečnou zárukou její kvality, pro akci není prokázaná komunitní podpora a potřeba, cíle a vize akce jsou nejasné a nejeví se jako relevantní pro cílovou skupinu 0
dramaturgický plán akce je kvalitní a s potenciálem oslovit široké spektrum návštěvníků, cíle a vize akce jsou jasné, ale panuje otázka jejich relevantnosti vůči cílové skupině, nelze prokázat, že pro akci existuje komunitní podpora a potřeba 1
dramaturgický plán akce je kvalitní a s potenciálem oslovit široké spektrum návštěvníků; pro akci existuje prokázaná komunitní podpora a potřeba; cíle a vize akce jsou jasné a relevantní pro cílovou skupinu 2
2.4 inovace a experiment max. 1 
akce nerozvíjí nové trendy a žánry, nevyužívá nových formátů a médií, neakcentuje spolupráci s mladými umělci, nezaměřuje se na rozvoj originality umělce či konkrétního prostoru na území města Brna 0
akce rozvíjí nové trendy a žánry, využívá nových formátů a médií, akcentuje spolupráci s mladými umělci, zaměřuje se na rozvoj originality umělce či konkrétního prostoru na území města Brna1
2.5 společensko-sociální zacílení max. 2 
projekt nereflektuje omezující faktory participace pro marginalizované skupiny obyvatel, tudíž tyto překážky nemá snahu odstraňovat0
projekt reflektuje ve svém hlavním i doprovodném programu omezující faktory participace pro některé marginalizované skupiny obyvatel a tyto překážky alespoň částečně odstraňuje1
akce ctí princip demokratizaci kultury a reflektuje ve svém hlavním i doprovodném programu omezující faktory participace pro marginalizované skupiny obyvatel (nedostatek financí, špatná dopravní obslužnost či omezená mobilita, jazykové bariéry apod.) a tyto překážky v maximální míře odstraňuje, zpřístupňuje kulturu také za pomoci doprovodného programu a publikum do ní zapojuje jako aktivního aktéra; festival podporuje hodnoty diverzních komunit, propaguje dobré vztahy mezi lidmi s odlišným zázemím a životním stylem 2
2.6 návštěvnost (primárně se odvíjí od počtu prodaných vstupenek, u venkovních aktivit bez vstupného lze množství odhadnout na základě metody kvalifikovaného odhadu či z dat mobilních operátorů) max. 1 
akce je koncipována na menší návštěvnost než 2 000. Program a doprovodný program akce, anebo prostorové možnosti nemají parametry pro dosáhnutí této míry návštěvnosti 0
akce je koncipována pro návštěvnost nejméně 2 000 a to jak svým programem a šíří doprovodných akcí, tak i volbou prostor   1

Schopnost žadatele naplnit a realizovat akci 

3. schopnost žadatele naplnit a realizovat akci – hodnocení dosavadní činnosti žadatele, odborný i společenský ohlas žadatele, opakovatelnost akce max. 4 
3.1 schopnost žadatele naplnit a realizovat akci max. 3 
nespolehlivý žadatel působící na brněnské scéně –  časté problémy realizace projektů/činnosti v minulosti, pochybnosti o úrovni zkušeností a kompetenci osob zodpovědných za řízení a realizaci projektu; zanedbatelný nebo žádný publicistický ohlas tvorby a činnosti v médiích, nekvalitní a málo četná či ojedinělá činnost žadatele v dané oblasti; cíle a vize projektu jsou nejasné a nejeví se jako relevantní pro cílovou skupinu, jsou závažné pochybnosti o uskutečnění akce v daném rozsahu a časovém období 0
spolehlivý žadatel působící na brněnské scéně aspoň rok –  ojedinělé problémy realizace projektů/činnosti v minulosti, nejsou pochybnosti o úrovni zkušeností a kompetenci osob zodpovědných za řízení a realizaci projektu;  zanedbatelný publicistický ohlas tvorby a činnosti v médiích, málo četná či ojedinělá činnost žadatele v dané oblasti; cíle a vize projektu jsou jasné, ale panuje otázka jejich relevantnosti vůči cílové skupině, jsou mírné pochybnosti o uskutečnění akce v daném rozsahu a časovém období 1
spolehlivý žadatel působící na brněnské scéně aspoň dva roky –  bez problémů realizace projektů/činnosti v minulosti, nejsou pochybnosti o úrovni zkušeností a kompetenci osob zodpovědných za řízení a realizaci projektu; konstantní viditelná činnost žadatele v dané oblasti; cíle a vize projektu jsou jasné a relevantní pro cílovou skupinu, nejsou pochybnosti o uskutečnění akce v daném rozsahu a časovém období 2
spolehlivý žadatel působící na brněnské scéně dva roky a více –  schopný pravidelně dodržovat realizaci projektů/činnosti a termíny dle smluv, o úrovni zkušeností a kompetenci osob zodpovědných za řízení a realizaci projektu nejsou pochyby i s ohledem na jejich vybudované jméno v rámci scény; četný publicistický ohlas tvorby a činnosti v médiích, doporučení od odborníků, kvalitní a četná činnost žadatele v dané oblasti, mnohdy i s regionálním či mezinárodním přesahem; cíle a vize projektu jsou jasné a relevantní pro cílovou skupinu, nejsou pochybnosti o uskutečnění akce v daném rozsahu a časovém období 3
opakovatelnost akce max. 1 
jednorázová akce bez výhledu opětovného konání 0
nová akce s výhledem pokračování dalšími ročníky 1

Kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a ekonomický přínos akce 

4. kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a ekonomický přínos akce – hodnocení dosavadního hospodaření žadatele, přiměřenosti, účelnosti a hospodárnosti nákladů, transparentnost a přehlednost rozpočtu akce, výše finančních prostředků utracených v regionu max. 6 
4.1 přiměřenost, účelnost a hospodárnost nákladů, transparentnost a přehlednost rozpočtu akce max. 2 
návrh rozpočtu je nadsazený, nepřiměřený cílům a způsobu zpracování žádosti o dotaci na danou akci, vykazuje závažné nejasnosti a rozpory, jsou vážné pochybnosti o uskutečnitelnosti akce za daných finančních podmínek, nedostatečně přehledný a pestrý rozpočet, netransparentnost0
návrh rozpočtu je přiměřený cílům a způsobu zpracování žádosti o dotaci na danou akci, nicméně neobsahuje dostatek adekvátních položek, můžou být mírné pochyby o některých nákladech, nejsou pochybnosti o uskutečnitelnosti akce za doložených finančních podmínek, transparentnost 1
návrh rozpočtu je přiměřený cílům a způsobu zpracování žádosti o dotaci na danou akci, navrhované náklady jsou uznatelné a reálná výše odpovídá kvalifikovanému odhadu, hospodárné vynakládání finančních prostředků, rozpočet je dostatečně přehledný a pestrý (dostatečné použití adekvátních položek, dobré strukturování rozpočtu), transparentnost, nejsou pochybnosti o uskutečnitelnosti akce za doložených finančních podmínek  2
4.2.soběstačnost akce (zajištění financování akce) – schopnost zajistit pro financování akce i další zdroje max. 2 
akce je z velké části závislá na přidělených dotacích ze státní správy a veřejných rozpočtů, nevykazuje dostatečnou míru soběstačnosti, dodržuje podmínku, že ve výnosech počítá s max. 80 % financí z veřejné správy a max. 70 % z rozpočtu statutárního města Brna, ale další finanční zdroje/partneři a barterové spolupráce mimo vlastní náklady nejsou nebo jsou minimální 0
akce vykazuje adekvátní míru soběstačnosti – není zcela závislá na přidělených akce vykazuje adekvátní míru soběstačnosti – není zcela závislá na přidělených dotacích ze státní správy a veřejných rozpočtů, dodržuje podmínku, že ve výnosech počítá s max. 80 % financí z veřejné správy, využívá další finanční zdroje/partnery a barterové spolupráce, požadovaná dotace z rozpočtu města Brna činí max. 60 % celkových způsobilých nákladů akce 1
akce je financována i jinými zdroji a je schopna zabezpečit realizaci, počítá nejen s vlastními zdroji ale i využívá i další finanční zdroje jako sponzory, fondy, barterové spolupráce aj., dodržuje podmínku, že ve výnosech počítá s max. 80 % financí z veřejné správy, požadovaná dotace z rozpočtu města Brna činí max. 50 % celkových způsobilých nákladů akce  2
4.3 výše finančních prostředků utracených v regionu max. 2 
akce splňuje podmínku, že výše utracených finančních prostředků v regionu bude ve výši aspoň 50 % celkových způsobilých nákladů akce 0
akce splňuje podmínku, že výše utracených finančních prostředků v regionu bude ve výši aspoň 60 % celkových způsobilých nákladů akce 1
akce splňuje podmínku, že výše utracených finančních prostředků v regionu bude ve výši aspoň 70 % celkových způsobilých nákladů akce  2

1tato podmínka se nebude týkat materiálů, které to neumožňují

Jedna odpověď na “Pište nám svoje připomínky k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce”

 1. Hezký den,
  mám jen pár drobných poznámek:

  – příjemce bude povinen vynaložit (utratit) aspoň 50 % celkových způsobilých nákladů na úhradu nákladů v regionu
  U akcí s účastí zahraničních umělců se může stát, že tato podmínka nebude možná splnit, jelikož náklady na honoráře zahraničním hostům vyplácené mohou překročit 50% nákladů celkových

  – pohoštění a catering
  Catering je běžnou součástí podmínek vystoupení umělců. Při akci s účastí více umělců se nejedná o položku zanedbatelnou a je nákladem na akci. Pochopila bych, že nelze hradit z dotace, ale do rozpočtu by měla být zahrnutelná

  – komise – eventový producent
  Tento, předpokládáme, bude mimobrněnský, resp. člověk z jiného regionu, aby se alespoň nějakým způsobem dala odbourat zaujatost vůči žadatelům, je to tak?

  – hodnocení – délka akce (pozn. počítají se kontinuálně navazující dny, ve kterých se reálně koná hlavní program)
  Velká část významných brněnských akcí je realizovaná ve více dnech, které ale nejsou po sobě jdoucí (např. 10 koncertů, které se realizují v průběhu dvou měsíců). Proč je délka akce posuzovaná právě takto?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *