Připomínkujte strategickou a programovou část strategie kultury

Dne 27. 9. 2017 byla poskytnuta k připomínkování veřejnosti Strategická a programová část Strategie kultury a kreativních odvětví. Strategická část obsahující Vizi, Hodnoty a Cíle se obrací k nejzaššímu horizontu strategie, k roku 2050. Programová část, kterou tvoří Priority a Opatření, je plánována do roku 2025. Na programovou část budou navazovat již zcela konkrétní Akční plány. První Akční plán bude na období 2018 – 2021.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat do 8. 10. 2017 23:59 na kulturniparlament@brno.cz.

Stahujte zde:

Návrh strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví (PDF)

Spouštíme připomínkování první části kulturní strategie

30. 3. 2017 bylo spuštěno připomínkování úvodních kapitol Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna. Zejména se jedná o Shrnutí analytické části, které bude sloužit jako základ pro tvorbu části návrhové – formulaci cílů, priorit, opatření a akčních plánů. Připomínkovat je možné v online formuláři, nebo zasláním připomínek na email kulturniparlament@brno.cz, obojí do 15.4.2017.

PDF dokument, online HTML verze, odkaz k online formuláři pro připomínky i další analytické podklady jsou dostupné zde:

http://kulturniparlament.brno.cz/strategicke-planovani-kultury/analyticke-podklady/

 

Kde se nacházíme? Čtvrtý Brněnský kulturní parlament a další směřování strategického plánování kultury

V podzimních měsících loňského roku jsme se dopracovali k definování čtyř částí / cílových oblastí strategického dokumentu a popsali je několika větami (zde). Při stanovení popisu jsme vycházeli ze všech předchozích kroků strategického plánování, tedy z výstupů, na kterých se podíleli zástupci brněnské kulturní a kreativní scény. Čtyři oblasti strategie:

Kvalita

Brno bude v roce 2050 charakteristické kulturní a kreativní scénou špičkové evropské (světové?) kvality postavené na potkávání tradic a inovací a prostupující všemi oblastmi života ve městě.

Renomé

Brněnská kulturní a kreativní scéna bude v roce 2050 dobře známá za hranicemi města i země a obraz (image, renomé, reputace) města bude založen na prvotřídní kultuře. Brno bude výrazným kulturním bodem na mapě (Střední) Evropy.

Komfort

Všem skupinám obyvatel (vertikálně i horizontálně) bude v roce 2050 dostupná jak kultura ke konzumaci,tak možnosti vlastní produkce. Kultura bude pravidelně oživovat veřejná prostranství a informace o veškerých kulturní akcích budou přehledně a jednoduše dostupné všem obyvatelům a návštěvníkům. Obyvatelé budou schopni rozeznat a vyžadovat kvalitu.

Demokracie a soužití

Brněnská kultura bude postavena na principech participace, vzájemného respektu, soužití a prolínání různých kultur (ve smyslu subkultur i etnických a národnostních kultur, náboženství atd.). Bude vědomě podporována a ceněna emancipační, demokratizační a sociální soudržnost posilující potenciál kultury a kreativních aktivit.

IV. BKP

Dne 30.11.2016 proběhlo již čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu, na kterém jsme se opět věnovali společné práci na Strategii kultury a kreativních odvětví. V rámci čtyř výše zmíněných oblastí jsme vybrali deset témat / dilemat, jejichž zodpovězení či vyjasnění nám pomůže adekvátně nastavit vznikající strategický dokument. Více informací, včetně výstupů naleznete zde.

Kam dál?

V roce 2017 se budeme věnovat návrhové části strategie, tedy konkrétnímu rozepisování cílů, priorit a opatření. K tomuto účelu se bude se čtrnáctidenní periodicitou setkávat užší tvůrčí skupina složená z pracovníků Magistrátu města Brna a několika externích odborníků. Tvůrčí skupina bude své výstupy (vznikající text strategie) pravidelně předkládat k připomínkám širší konzultační skupině, ve které budou vybraní zástupci brněnské kulturní a kreativní scény. Konzultační skupina se bude fyzicky setkávat jednou za dva měsíce a připomínkovat korespondenčně. Nominovaní zástupci budou oslovováni v druhém lednovém týdnu.

V květnu a říjnu také proběhnou další setkání Brněnského kulturního parlamentu. Tam bude účastníkům vždy představen aktuální stav prací na strategii, sbírány připomínky a podněty a budou vyjasňovány sporné body. Hlouběji také prozkoumáme otázku dlouhodobého nastavení a fungování samotného kulturního parlamentu.

Nicméně prvním výstupem, který letos uvidíme, bude v druhé polovině ledna finální návrh znění vize, se kterou strategický dokument bude pracovat. Na její podobě nyní pilně pracují šikovní copywriteři, takže se máme na co těšit.

Na konci roku bychom rádi měli práci na strategii dokončenou. V prvním kvartále roku 2018 budeme zapracovávat finální připomínky a v druhém kvartále budeme (doufejme) dokument schvalovat v orgánech města.

Bude to náročný rok, tak si držme palce!

 

Konference Střed zájmu: Kreativita měst a IV. Brněnský kulturní parlament

image003Jménem náměstka primátora pro oblast kultury Matěje Hollana vás zveme na konferenci Střed zájmu: Kreativita měst a zároveň na čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu.

Konferenci Střed zájmu: Kreativita měst pořádají Magistrát města Brna a Institut umění – Divadelní ústav.

Budeme se ptát: Jak města vytváří kulturní strategie? Jak podpořit umělce i podnikatele, neziskové i ziskové projekty? Jak dosáhnout spolupráce a společných cílů? Proč nemá jít o střet, ale o střed zájmu? Zaměříme se na hledání, diskutování a nabídku přístupů ke kulturní politice a k propojování potřeb kulturních a kreativních odvětví (KKO).

Program konference je určen především zástupcům měst, krajů, státní správy či oborových organizací, které participují na tvorbě i aplikaci strategických dokumentů. Součástí konference bude večerní prohlídka káznice mezi ulicemi Cejl a Bratislavská, ve které město plánuje zřídit Kreativní centrum Brno.

Konference se odehraje ve dnech 29. – 30. 11. 2016 v Mozartově sále divadla Reduta (Zelný trh 4, Brno). (1. den 10.00 – 16.00, večerní program 18:00-20:00, 2. den 10.00 – 12.00).

Na konferenci naváže čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu, které se bude zabývat rozvržením možných opatření pro strategii kultury města Brna. Setkání se odehraje také v Divadle Reduta dne 30. 11. 2016 14:00 – 17:00.

Předběžný program Brněnského kulturního parlamentu je následující:

13:30 – 14:00 registrace

14:00 – 14:10 úvodní přivítání

14:10 – 14:30 prezentace dosavadních výsledků + co se odehrálo nového

14:30 – 15:30 pokračování ve společném strategickém plánování

15:30 – 16:00 přestávka

16:00 – 17:00 pokračování ve společném strategickém plánování

17:00 zakončení

Svoji účast na Brněnském kulturním parlamentu prosím potvrďte vyplněním krátkého registračního formuláře: https://goo.gl/forms/IjrifNy54DuHPrQc2

Konference Střed zájmu: Kreativita měst bude věnována diskusi o různých přístupech ke kulturní politice v souvislosti s potřebami kulturních a kreativních odvětví (KKO). Zajímá nás, jak se pokročilo ve městech, kde již zmapovali potřeby KKO a jak pracují tato i ostatní města v ČR se svým kreativním potenciálem. Dotkneme se také témat, jako je propojování/oddělování podpory neziskových aktivit a podnikání, fungování kreativních center a prosazování zájmů.

Konference je určená především zástupcům měst, krajů, státní správy či oborových organizací, které se podílejí na tvorbě a realizaci podpůrných strategických opatření, univerzit a dalších odborných organizací. Budou mít příležitost se propojit, sdílet zkušenosti a zhodnotit, kam se posunulo vnímání významu kultury a kreativity v městském kontextu.

Registraci a program na konferenci Střed zájmu naleznete na portálu Institutu umění – Divadelního ústavu Culturnet.cz: http://www.culturenet.cz/aktuality/stred-zajmu-kreativita-mest-29-30-11-registrace-otevrena/n:20631/

V rámci prvního dne konference se uskuteční i prohlídka objektu bývalé káznice, budoucího kreativního centra, a to za doprovodu muzikantů z komunitního nahrávacího studia Amaro records, které vzniklo na místě bývalé herny v brněnském Bronxu. Prohlídku povedou: Tereza Chrástová, koordinátorka podpory kreativních odvětví a Michal Doležel.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a podnětů kontaktujte koordinační tým na adrese: kulturniparlament(at)brno.cz.

V příloze naleznete oficiální pozvánku s programem Brněnského kulturního parlamentu a program konference Střed zájmu: Kreativita měst.

Pozvánka na čtvrtý Brněnský kulturní parlament

Program konference Střed zájmu: Kreativita měst

 

Strategie pro Brno 2050 – výstava v Urban centru 12/10 – 30/11 2016

Co se v Brně změnilo za posledních 10 let? Výstava Strategie pro Brno 2050 vás provede strategickým plánováním rozvoje města.

Zjistíte, jak se naplňování strategie měří, a představí vám významné projekty, které byly v Brně v posledních letech realizovány. Dozvíte se o přípravách nové strategie rozvoje města, na které chce město společně s vámi v příštích dvou letech pracovat.

V rámci doprovodného programu se uskuteční i prezentace a beseda: “Kulturní a kreativní Brno v roce 2050: městské strategické plánování v kultuře a kreativních odvětvích

Prezentaci a besedu s občany povedou Viktor Piorecký, koordinátor kulturní politiky města (Odbor kultury) a Tereza Chrástová, koordinátorka podpory kreativních průmyslů (Kancelář strategie města)

Součástí besedy bude i možnost vyjádřit svůj názor na podobu kulturního a kreativního Brna v roce 2050 prostřednictvím vhození lístků do připraveného boxu. Výsledky budou následně zveřejněny na webu Brněnského kulturního parlamentu.

Beseda se uskuteční 7. 11. 2016, od 16:00 – 18:00.

Více informací o jednotlivých akcích najdete v letáku:
vystava-v-urban-centru-strategie-pro-brno-2050