Brno vypisuje jednoleté a čtyřleté dotace pro kulturu

dotacni programy OK MMB

V červnu Rada města Brna schválila dotační programy v oblasti kultury na rok 2017. V termínu od 15. 8. 2016 do 30. 9. 2016 bude možné podávat žádosti o jednoleté i čtyřleté dotace.

V níže uvedených termínech proběhnou školení, na kterých budou žadatelé seznámeni s postupem při podávání žádostí o dotace včetně novinek v této oblasti:

Termíny školení:
 31. 8. 2016 (středa) 15.00 – 17.00 hod.
 7. 9. 2016 (středa) 15.00 – 17.00 hod.
 19. 9. 2016 (pondělí) 15.00 – 17.00 hod.
 26. 9. 2016 (pondělí) 15.00 – 17.00 hod.
 
Místo školení: 
budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, Brno 
– místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).

Na školení se není třeba registrovat.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách Odboru kultury MMB – Dotace: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-kultury/dotace/

Nominujte členy hodnotících komisí k dotacím v kultuře

O brněnské dotace na kulturu je stále větší zájem.
O brněnské dotace na kulturu je stále větší zájem.

V souvislosti s uplynutím funkčního období odborných členů hodnotících komisí (tříleté funkční období na roky 2014 – 2016) pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen „OK MMB“) vyzývá veřejnost k nominaci kandidátů na odborné členy hodnotících komisí pro jednotlivé vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na funkční období 2016 – 2020 (dále jen „hodnotící komise“).

Tyto hodnotící komise budou posuzovat žádosti o jednoleté i čtyřleté dotace na projekty/celoroční činnost v oblasti kultury. Všechny žádosti se budou posuzovat společně. Dále budou hodnotící komise sledovat čerpání čtyřletých dotací (dohled) poskytnutých v dané oblasti kultury a průběh realizace projektů/celoroční činnosti.

Dotační programy v oblasti kultury

 1. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií
 2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
 3. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
 4. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti klubové činnosti
 5. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
 6. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
 7. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
 8. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
 9. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
 10. Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu („významné akce“).

Nominace členů hodnotící komise

Nominace na odborné členy hodnotících komisí dle dotačních programů uvedených výše pod body 1 až 9 (vyjma dotačního programu pod bodem 10 – „významné akce“) zasílejte nejpozději do 12. září 2016 včetně, a to na emailovou adresu ok@brno.cz.

Návrh na nominaci musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. profesi, kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta v dané oblasti kultury – nejlépe formou CV,
 3. určení dotačního programu, do kterého je kandidát nominován,
 4. kontaktní údaje – emailovou adresu, telefonní kontakt,
 5. vyjádření, zda je kandidát obeznámen s kandidaturou a zda s ní souhlasí.

Členové hodnotících komisí

Hodnotící komise pro daný dotační program (vyjma dotačního programu na „významné akce“) se skládá vždy z 2 odborných členů pro danou oblast a z 1 člena Komise RMB pro kulturu určeného hlasování této komise.  Hodnotící komise pro Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu („významné akce“) je složena až po ukončení podávání žádostí o dotace a skládá se vždy z 1 odborného člena pro každou oblast kultury (hudba, tanec, …), ve které byly podány žádosti o dotace v daném období, a z 2 členů Komise RMB pro kulturu určených hlasováním této komise.

Odborné členy hodnotících komisí jmenuje náměstek primátora města Brna pro kulturu.

Práce odborného člena hodnotící komise bude odměňována finanční částkou ve výši 5 000 Kč ročně.

Před započetím práce každý člen hodnotící komise podepíše čestné prohlášení o mlčenlivosti a o tom, že není v konfliktu zájmů.

Dotační programy v oblasti kultury jsou zveřejněny na webových stránkách města Brna www.brno.cz v části http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturnia-dopravy/odbor-kultury/dotace.

Oficiální text této výzvy ve formátu PDF naleznete zde: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OK/dotace/Vyzva_k_nominaci_kandidatu_na_odborne_cleny_hodnoticich_komisi_2016.pdf

Spouští se web Brněnského kulturního parlamentu

webBKPscreenshot

Čtete-li tyto řádky, už to evidentně víte. Na adrese kulturniparlament.brno.cz byl spuštěn web Brněnského kulturního parlamentu. Záměrně velmi jednoduchá webová prezentace má za cíl informovat čtenáře o parlamentu samotném, o právě probíhajícím procesu strategického plánování a zpřístupnit zápisy a další výstupy, které na setkáních parlamentu a jeho různých pracovních skupin vznikají.

V blízké době bude také zprovozněna poloveřejná část webu přístupná pro přihlášené. Tam budou mít zástupci brněnských kulturních a kreativních odvětví zapojení do činnosti kulturního parlamentu a jeho pracovních skupin možnost diskutovat nad výstupy, připomínkovat je apod. Záměrem je přenést část práce zejména z pracovních skupin do virtuálního prostředí a snížit tak časovou náročnost pro zapojené zástupce odborné veřejnost.

Probíhá online prioritizace SWOT analýz

Po druhém kole jednání advokačních skupin Brněnského kulturního parlamentu byla zahájena online prioritizace SWOT analýz jednotlivých sektorů kulturních a kreativních průmyslů v Brně.

Na prvních setkáních advokačních skupin byly (kromě jiného) doplněny dva roky staré SWOT analýzy z Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně, či byly vytvořeny analýzy nové (tam, kde  před dvěma lety nevnikly). Druhá setkání advokačních skupin byla věnována prioritizaci, tedy výběru nejdůležitějších silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V některých advokačních skupinách prioritizace proběhla celá, v některých naopak nebyl dostatečný prostor.

Z důvodů sjednocení postupů mezi skupinami probíhá prioritizace ještě jednou a to on-line formou. Zástupci, kteří se nahlásili do advokačních skupin mají proto nyní možnost prioritizovat SWOT analýzy na serveru click4survey.cz.

Brněnský kulturní parlament tvořil vizi kulturního a kreativního Brna v roce 2050

IMG_20160608_161146

Na třetím setkání Brněnského kulturního parlamentu se pracovalo na vizi kulturního a kreativního Brna v roce 2050. Formulace vize se zúčastnilo více jak sto zástupců a zástupkyň kulturní a kreativní obce města Brna, 78 z nich pak hlasováním vybíralo preferovanou variantu.

Vize, které naleznete v odkazu po článkem, jsou seřazeny dle počtu získaných hlasů. Pro další práci na vizi bude použita vítězná verze, ale bude se i nadále pracovat s formulacemi z ostatních tak, aby výsledkem byla smysluplná, všeobecně akceptovatelná a vznosně znějící vize budoucího Brna.

11 vizí z třetího Brněnského kulturního parlamentu