VIII. kulturní parlament na téma Evropské hlavní město kultury

Jménem radního města Brna pro kulturu pana Marka Fišera vás zveme na osmé setkání Brněnského kulturního parlamentu, které proběhne 25. 6. od 16 do 19 hodin v Místodržitelském paláci Moravské galerie, sál č. 6, 1. patro. Tématem setkání bude kandidatura města Brna v soutěži Evropské hlavní město kultury.

Program:

15:30 – 16:00   Registrace

16:00 – 16:10   Úvodní přivítání

16:10 – 16:20 Aktuality z kultury na úrovni města – vize, strategie a novinky / Ing. Marek Fišer, radní pro oblast kultury a památkové péče statutárního města Brna

16:20 – 16:30 Aktuality z kultury na úrovni Odboru kultury Mgr. Pavla Lukešová, vedoucí Oddělení koncepce a rozvoje, Odbor kultury MMB

16:30 – 16:50 Diskuze s publikem

16:50 – 17:10   Evropské hlavní město kultury v kontextu české zkušenosti Mgr. Blanka Marková, Ph.D. (CZ), nezávislá expertka v oblasti kulturní politiky a managementu kulturních a kreativních odvětví

17:10 – 17:25  Co to je Evropské hlavní město kultury? Mattijs Maussen (NL), expert a kurátor kreativní kulturní politiky a plánování

17:25 – 17:35 Diskuze s publikem

17:35 – 17:55 Přestávka a společná fotografie na Moravském náměstí u koně

17:55 – 19:00   Kreativní fórum – interaktivní dílna 4 otázky “na tělo” o našem městě a evropském kontextu

19:00 – 20:00   Prostor pro neformální diskusi, navazování kontaktů, sdílení, komunikaci a zábavu

Setkání bude simultánně tlumočeno.

Účast na setkání potvrďte do 23. 6. ​vyplněním krátkého on-line formuláře zde:

https://forms.gle/LTPqyTUy5Zh2ESQq6

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a podnětů kontaktujte koordinační tým na adrese: kulturniparlament@brno.cz.

Prezentující

Mgr. Blanka Marková, Ph.D.

Nezávislá expertka v oblasti kulturní politiky a managementu kulturních a kreativních odvětví. Autorka řady odborných publikací a analýz v oblasti kultury. Pracovala jako project developer na kandidatuře Ostravy na titul EHMK, následně s Plzní na projektu CrossInnovation, který vedl k propojování KKO s dalšími odvětvími ve městě. Je členkou expertní skupiny evropského programu Interreg CENTRAL EUROPE v oblasti kultury. Absolvovala doktorský obor Politická a kulturní geografie na Ostravské univerzitě, v rámci kterého se specializovala na multi-level governance EHMK. Spolupracovala s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Institutem umění – Divadelním ústavem, je členkou dozorčí rady Institutu pro udržitelný rozvoj sídel a nezávislého kulturního centra Cooltour v Ostravě. Je emeritní členkou Centra městského a regionálního managementu.

Mattijs Maussen (1970), ač občan Nizozemska, žije se svou rodinou trvale v Praze. V rámci své dvacetileté kariéry se primárně věnuje rozjíždění kulturních strategických projektů, vedení kreativních programů a kooperativních partnerství evropského rozměru. Zkušenosti získal také jako konzultant PricewaterhouseCoopers, projektový manažer Evropské komise či jako mezinárodní koordinátor se zaměřením na témata migrace, vzdělávání a kultury. Během své práce zavítal do více jak 65 zemí celého světa a několika kontinentů, kde pochopil, jak říká, skutečnou podstatu a hodnotu angažované společnosti a potřebu definování problémů z důvodu nalezení jejich řešení ,,na míru”.  Součástí jeho kreativní intervenční práce je, jak sám uvádí, naslouchání tomu, co většinou nechceme slyšet. Jeho silnou stránkou je schopnost přimět ke spolupráci na velkých projektech jak ziskový a neziskový sektor, média, politiky, ministerstva, municipality, tak kulturní a kreativní odvětví. V současnosti se věnuje převážně komplexní spolupráci s kandidátskými městy v rámci konceptu Evropského hlavního města kultury (EHMK/ECoC) a případné udržitelnosti projektů. Jeho úspěšné působení, coby kreativního stratéga a poradce pro kulturu, poznali v 11 vítězných z 15 kandidátských měst EHMK, např. v Belfastu (UK), Temešváru (RO), Galway – Dublinu (IRL), Sieně (I), Leeuwardenu (NL), San Sebastianu (ESP) či nám dobře známé Plzni (CZ).  

VII. setkání Brněnského kulturního parlamentu na téma kulturních nadací veřejné správy

Ve středu 23. 5. 2018 proběhlo již sedmé setkání Brněnského kulturního parlamentu, jehož hlavním tématem byly kulturní nadace veřejné správy. Parlamentu se účastnilo celkem 51 aktérů brněnské kulturní scény.

Po úvodním přivítání promluvila k zúčastněným Pavlína Lolloková z organizace Brno kulturní o jejich aktuální předvolební výzvě „Volí Brno kulturu?“, která pomocí sady otázek bude od kandidujících politiků zjišťovat, jaké mají postoje a plány týkající se brněnské kultury. Účastníci byli vyzváni, aby v online formuláři pomohli vybrat otázky, které budou kandidujícím politikům položeny před komunálními volbami na podzim 2018. Více na: brnokulturni.cz.

Prezentace organizace Brno kulturní k dispozici zde:

Prezentace Voli Brno kulturu?

Koordinátor kulturní politiky města, Viktor Piorecký, představil Strategii kultury a kreativních odvětví, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Brna, dne 15. 5. 2018. V současné době je zpracováván Akční plán Strategie, který bude připomínkován v letních měsících 2018.

Jeho prezentace je k dispozici zde:

Prezentace Strategie kultury a kreativních odvětví

Náměstek pro kulturu Magistrátu města Brna, pan Matěj Hollan, shrnul úspěchy a neúspěchy kulturní politiky během svého funkčního období. Zmínil například projekt Janáčkova kulturního centra a Kreativního centra v bývalé  káznici, navýšení platů ve Filharmonii Brno a spoluúčast na investici ke vzniku kreativního hubu na ulici Údolní. Více ve video záznamu na konci textu.

Hlavní část programu byla věnována tématu veřejných kulturních nadací. Model Arts Councilů z Velké Británie představil Phil Cave. Státní slovenský Fond na podporu umenia uvedla členka správní rady a iniciátorka Zora Jaurová. Oba modely jsou příklady z úrovně státní kulturní politiky, přesto byl komentován i potenciál uchopení této formy nezávislých nadací v rámci podpory městské nezřizované scény. Model fondu či tzv. arts councilů je zaváděn s cílem přesunout rozhodování o financování subjektů, tedy dotační systém, do více nezávislého a transparentního orgánu zřizovaného městskou správou. Mluvčí zmínili například možnost přinášet takto do rozpočtu další zdroje financování a vlastní hospodářskou činnost, větší flexibilitu v administrativě, přímější napojení na aktéry samotné scény a více kapacity na zpracovávání výzkumů a dat z terénu, které lze pružněji aplikovat a zajišťovat tak kontinuitu a efektivnost podpory. Představili i strukturu daných organizací, dotační programy a jejich rozpočty nebo další tématické aktivity, jako je například práce s publikem. Více viz prezentace a video záznam:

Prezentace:

Zora Jaurova – Arms length Brno

Phil Cave – Arts funding in England

Video záznam:

první část ze setkání BKP

druhá část ze setkání BKP

VII. kulturní parlament na téma kulturních nadací veřejné správy

Jménem náměstka primátora města Brna pana Matěje Hollana vás zveme na sedmé setkání Brněnského kulturního parlamentu, které proběhne 23. 5.  od 16 do 19 hodin v Místodržitelském paláci Moravské galerie, sál č. 6, 1. patro. Tématem setkání budou kulturní nadace veřejné správy.

Program:

15:30 – 16:00   Registrace

16:00 – 16:10   Přivátání

16:10 – 16:25   Volí Brno kulturu?  / Pavlína Lolloková, Brno kulturní

16:25 – 16:35   Prezentace aktuálního stavu Strategie kultury a kreativních odvětví / Viktor Piorecký, Odbor kultury Magistrátu města Brna

16:35 – 17:00   Ohlédnutí náměstka pro kulturu Matěje Hollana za stávajícím volebním obdobím / Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna pro oblast kultury

17:00 – 17:20   Přestávka

17:20 – 19:00   Proč a jak zřídit Brněnskou kulturní nadaci?

Prezentace a diskuze se zahraničními experty na téma financování kulturní (nezřizované) scény. Jaké jsou trendy v nastavování dotačních programů a jak se dělí odborná a politická kompetence v rámci kulturní politiky?

Prezentující:

Phil Cave (Velká Británie) 

Nezávislý expert a dlouholetý odborný pracovník britské vládní organizace Arts Council England (http://www.artscouncil.org.uk). Byl ředitelem sekce pro angažovanost veřejnosti a práci s publikem. Vyvinul nový  směr v přístupu k financování a podpoře vyššího dosahu kultury k veřejnosti. Je autorem specializovaných dotačních programů a řady iniciativ a výzkumů v oblasti participace, systémové podpory kultury a spolupráce neziskového, soukromého a veřejného sektoru. Jako odborný konzultant spolupracuje s dalšími subjekty jako je Arts Council Ireland, Arts Council Norway, Swedish Arts Council a dalšími.

Zora Jaurová (Slovensko)

V roce 2005 založila Inštitút pre kultúrnu politiku, věnuje se analytické činnosti a podpoře kulturních a kreativních odvětví. Byla víceprezidentkou evropské organizace Culture Action Europe, ředitelkou národní kanceláře evropského grantového programu Kultura  a zastupovala Slovensko ve Výboru pro kulturní záležitosti Rady EU. Iniciovala založení slovenského Fondu na podporu umenia (http://www.fpu.sk), ve kterém je aktivní členkou rady. Působila jako divadelní dramaturg, kritička a překladatelka.

19:00 – 20:00   Prostor pro neformální posezení, navazování kontaktů, sdílení, komunikaci a zábavu

Setkání bude simultánně tlumočeno.

Účast na setkání potvrďte do 17. 5. vyplněním krátkého on-line formuláře zde: https://goo.gl/forms/Ye0Ej7om5yP0AJPJ2.

Úspěšně proběhlo již VI. setkání Brněnského kulturního parlamentu

Ve středu 22.11. 2017 se v prostorách brněnského HaDivadla setkali zástupci a zástupkyně z řad brněnské kulturní a kreativní obce na dalším, již šestém zasedání Brněnského kulturního parlamentu.

Program byl rozdělen na dva tematické bloky. V prvním byly představeny běžící či rozbíhající se městské projekty (viz přiložené prezentace). Druhá část večera byla věnována prezentaci podnětů, návrhů, plánů apod. z řad členů Brněnského kulturního parlamentu (viz přiložené prezentace). Celé zasedání bylo jak výběrem místa, tak i formou prezentací koncipováno v neformálnímu duchu. Prezentace v obou blocích byly realizovány ve zkráceném formátu 15 snímků po 30 sekundách a jejich hlavním přínosem měla být výzva k zapojení se pro ostatní účastníky a účastnice. Po každém bloku následovala panelová diskuze, kdy měli účastníci a účastnice možnost se na prezentující obrátit se svými dotazy. Zasedání se zúčastnilo celkem 43 účastníků a účastnic. Celým večerem nás v roli moderátora provázel Václav Dvořák. Po oficiální části programu následoval prostor pro neformální posezení, navazování kontaktů, sdílení, komunikaci a zábavu. Večer byl zakončen afterparty s Bastl Instruments.

Prezentace zde:

Meeting Brno

Re:publika 1918-2018

Strategie kultury a kreativních odvětví

Kreativní centra

BuranTeatr_ Přestavba sálu

Komunální volby 2018 a kultura

Výchova k umění

Filmová kancelář Brno

Plán pro Brno

Kreativní HUB

VI. setkání Brněnského kulturního parlamentu

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem náměstka primátora pro oblast kultury Matěje Hollana si Vás dovolujeme pozvat na šesté setkání Brněnského kulturního parlamentu, které se odehraje

22. 11. 2017 od 15:00 do 19:00 v HaDivadle, Poštovská 8d.

Čekají nás dva tematické bloky. V prvním představíme běžící či rozbíhající se městské projekty (strategie kultury, filmová kancelář a fond, kreativní centra atd.) plány na příští rok a možnosti, jak se do nich zapojit. Prezentující pak budou připraveni odpovědět na vaše dotazy a připomínky v panelové diskuzi. V druhé části večera se zaměříme na vaše podněty, návrhy, plány apod.

Neformálnímu duchu tentokrát přizpůsobujeme i formát samotných prezentací. V obou blocích budou prezentace omezeny na 15 snímků po 30 sekundách. Hlavním účelem všech prezentací není přenos informací ale výzva k zapojení.

PROGRAM

14:30 – 15:00 Registrace

15:00 – 15:10 Přivítání

15:10 – 15:50 Prezentace současných aktivit města

 • Strategie kultury a kreativních odvětví
 • Kreativní Hub Brno
 • Filmová kancelář
 • Re:publika 1918 – 2018
 • Meeting Brno (Petr Kalousek)

15:50 – 16:20 Panelová diskuse k prezentacím

16:20 – 16:35 Přestávka

16:35 – 17:15 Podněty ze scény – I. blok

 • Czech Ensemble Baroque (Tereza Válková)
 • BuranTeatr – Přestavba sálu (Juraj Augustín)
 • Kultura v městských částech (Pavla Dombrovská)
 • Kreativní centra (Pavel Stratil)

17:15 – 17:45 Panelová diskuse k prezentacím

17:45 – 18:00 Přestávka

18:00 – 18:25 Podněty ze scény – II. blok

 • Komunální volby 2018 a kultura (P.Havlíková aM. Šimková)
 • Projekt v rozpracování Stereopanorama (J. Dobrovolný)
 • Výchova k umění (J. Králík)

18:25 – 18:55 Panelová diskuse k prezentacím

19:00 – ? Prostor pro neformální diskusi  a hudba v podání Bastl Instruments

S pozdravy,

Viktor Piorecký, Martina Čichoňová a Hana Syslová