ODKAZY

Archinet
http://archinect.com/
The goal of Archinect is to make architecture more connected and open-minded, and bring together designers from around the world to introduce new ideas from all disciplines.

Archiweb
http://www.archiweb.cz/
Internetový portál do světa moderní architektury. Každý den přináší informace o všem důležitém, co se v oblasti domácí a světové architektury odehrává. Prostor portálu není nijak limitován, proto je zde místo pro komplexní informace o architektonickém dění i mimo tradiční centra. Architektům a stavitelům nabízí možnost prezentace svých prací a produktů.

Art + antiques
http://www.artcasopis.cz/
měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech

Artalk – magazine
http://artalk.cz/
recenze, rozhovory, komentáře, blogy

Artalk – service
http://artalk.cz/category/artservis/
zprávy týkající se výtvarného umění: informuje o dění na výtvarné scéně, o probíhajících i chystaných výstavách, přednáškách, besedách, akcích i o tom, co se o umění píše v médiích.

Artyčok
http://artycok.tv
Artyčok TV, internetová platforma pro současné umění, zaznamenává a spoluvytváří dění na výtvarné scéně a s ní související kulturní aktivity. Jeho databáze audiovizuálních příspěvků v podobě reportáží z výstav, profilů či přednášek teoretiků i umělců se stala unikátním zdrojem informací jak pro samotné umělce a studenty uměleckých škol, tak pro širší publikum se zájmem o současné umění. Tím, že na tvorbě obsahu participují zejména umělci, kurátoři a teoretici, představuje Artyčok TV také významný artikulační nástroj umělecké komunity.

Brno město hudby
http://www.mestohudby.cz/
Hudební portál o hudebních aktivitách v městě Brně a jeho okolí. Poskytuje informace o koncertech a akcí v oblasti klasické hudby, opery, jazzu, muzikálu, lidové hudby, clubbingu i alternativy.

Centrum pro středoevropskou architekturu – CCEA
http://www.ccea.cz/cz/
Prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory. Své poslání nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především ve formulování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.

Creative Europe
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
Creative Europe is the European Commission’s framework programme for support to the culture and audiovisual sectors. Culture sector initiatives, such as those promoting cross-border cooperation, platforms, networking, and literary translation. Audiovisual sector initiatives, such as those promoting the development, distribution, or access to audiovisual works. A cross-sectoral strand, including a Guarantee Facility and transnational policy cooperation.

Culture Action Europe
http://cultureactioneurope.org
Culture Action Europe is a European network of membership organisations, cultural organisations and individuals dedicated to promote culture as a necessary condition for sustainable development both at a local and European scale.

Culturenet
http://www.culturenet.cz/
Portál Institutu umění − Divadelního ústavu. Informace o grantových výzvách, nabídky ke spolupráci, rezidence, pracovní příležitosti, nové publikace nebo zprávy z kulturní politiky. Databáze českých kulturních organizací, portálů a odkazů. Odkazy na studie, legislativu, akademické práce a další odborné materiály.

Czech Cultural Contact Point
http://www.programculture.cz
Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Czech Dance Info
http://www.czechdance.info/
Portál Institutu umění − Divadelního ústavu. Zde publikujme dokumenty vztahující se k historii českého tance i jeho aktuální situaci.

Czech Design
http://www.czechdesign.cz/
Internetový portál věnující se designu.

Czech Literature Online
http://www.czechlit.cz
Propaguje českou literaturu. Obsah webového portálu je určen třem uživatelským skupinám – čtenářům, překladatelům a zahraničním nakladatelům. Pomocí promyšlené navigace se příslušníkům různých skupin s různými preferencemi pokoušíme nabízet jim konvenující obsahy.

Česká hudba
http://www.czechmusic.org
Přehled významných českých umělců, organizací, projektů.

Český hudební slovník osob a institucí
http://www.musicologica.cz/slovnik
Projekt Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Měl by obsahovat cca 16 tis. hesel o české hudební kultuře; dosud realizován pouze částečně.

Databáze skladeb a skladatelů
http://musicbase.cz
Databáze koncertních skladeb žánru vážné hudby českých skladatelů, vzniklých od padesátých let 20. století do současnosti. Provozovatelem je Hudební informační středisko.

Design Cabinet CZ
http://www.designcabinet.cz/
Design Cabinet CZ je otevřený multifunkční prostor s týmem mladých nadšenců. Jeho cílem je mapovat český design (od začínajících designérů (studentů) až po profesionální designéry a studia), vést a zpracovávat největší adresář designérů a interiérových architektů, pořádat a organizovat výstavní, vzdělávací a informační projekty; přednášky a semináře z oblasti designu, vizuálního umění a architektury.

Divadlo.cz
http://www.divadlo.cz/
Informace o tuzemském a z části i o zahraničním divadelním dění. Obsahuje rozsáhlou databázi premiér, festivalů i adresář divadel a souvisejících institucí. Na stránkách Divadla.cz lze nalézt aktuální články týkající se jednotlivých inscenací, festivalů, výstav a dalších akcí s divadelní tematikou. Dále nabízí přehled divadelní literatury, profily a programy českých divadel, oborovou burzu práce a zboží.

East European Performing Arts Platform
http://eepap.culture.pl
Supports the development of contemporary performing arts (dance and theatre) in 18 countries of Central and Eastern Europe.

Festival Guide
http://www.festivalguide.cz/
Portál (nejen) hudebních festivalů v České republice i zahraničí.

Flash Art International
http://www.flashartonline.com/
International magazine about flash art.

Flash Art CZ
http://www.flashart.cz/
Zprostředkovávaní aktuálních informací systematická podpora rozvoje kritického a teoretického myšlení v rámci současného umění a také nepřetržité informační výměny domácího výtvarného dění s mezinárodní uměleckou scénou.

Folklórweb
http://www.folklorweb.cz/
Nekomerční nezávislý projekt FolklorWeb.cz si klade za cíl umožnit nejširší vrstvě zájemců o folklór kvalitní a pokud možno úplný servis: informovat o tom, co se ve světě folklóru děje, usnadnit a ulehčit orientaci v dané problematice, přiblížit a charakterizovat jednotlivé folklorní regiony, ale především dostat se co možná nejrychleji k aktuálním zprávám z této oblasti kulturního dění.

Freemusic
http://www.freemusic.cz/
Server soukromého provozovatele (Brno) pro alternativu, country, folk, hip hop, jazz, metal, pop, punk, rock, klasickou hudbu a world music. Nejvíce informací je v oblasti rocku a popu, nejméně v klasické hudbě a country. Obsahuje rovněž     e-obchod a mp3.

Full Moon
http://www.fullmoonmagazine.cz/
Hudební časopis vycházející jednou za měsíc. Vychází pravidelně od roku 2010 a reflektuje hudební scénu u nás i v zahraničí, s přesahy do filmu, komiksu, designu.

Goethe Institut v ČR
https://www.goethe.de/ins/cz/de/index.html?wt_sc=prag
Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu. Programové oddělení Goethe-Institutu v Praze pořádá kulturní program ve všech oblastech. Oddělení Informace a knihovna Goethe-Institutu v Praze zprostředkovává informace o aktuálních aspektech kulturního, společenského a politického dění v Německu. Možnosti spolupráce, granty a výzvy.“

Halma
http://www.halma-network.eu/en.html
HALMA spojuje evropská literární centra, umožňuje mezikulturní výměnu a poskytuje účastníkům literárního života (autorům, překladatelům a dalším) možnost zakusit rozmanitost různých kultur. Síť HALMA vytváří svou činností struktury, které podporují dialog mezi jednotlivými evropskými regiony – prostřednictvím svých aktivit (rezidenční pobyty, festivaly, čtení ad.) vytváří fórum pro mezinárodní setkávání.

Hudební informační středisko
http://www.musica.cz/cz/
„Hudební informační středisko informuje o českém hudebním životě
a propaguje současnou českou hudební tvorbu na domácí i mezinárodní
úrovni. HIS shromažďuje dokumentaci o českých soudobých skladatelích, hudebnících a událostech, vede archiv not a nahrávek, zprostředkuje kontakty, poskytuje informace o českém hudebním životě, pořádá přednášky, kurzy, koncerty, festival Contempuls, prodává CD a vydává publikace“

HumanArt
http://www.humanart.cz/
Vznikl z touhy vytvořit přátelskou komunitu fotografů, grafiků, hudebních skladatelů a literátů. Sdružuje práce a názory umělců. Umožňuje vytvořit přehledné a reprezentativní portfolio s mnoha informacemi.

I-divadlo.cz
http://www.i-divadlo.cz/
Divadelní databáze, recenze, hodnocení

IETM – Informal European Theatre Meeting
https://www.ietm.org/en
IETM is a network of over 500 performing arts organisations and individual members working in the contemporary performing arts worldwide: theatre, dance, circus, interdisciplinary live art forms, new media.

Institut umění Divadelní ústav
http://www.idu.cz/cs/
Hlavním posláním Institutu umění – Divadelního ústavu je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). IDU shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu, iniciuje a podílí se na mezi­národ­ních projektech a vydává odbornou literaturu. IDU je také sídlem České kanceláře programu EU Culture.

Institut umění Divadelní ústav – Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR
http://www.idu.cz/cs/mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-20
Cílem projektu je především získání kompletních informací kvantitativního i kvalitativního charakteru o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů v ČR a následná analýza těchto dat a zjištění. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU provádějících obdobný výzkum.

Je libo jelito
http://jlbjlt.net/
Pomáháme propagovat kulturu okrajového zájmu, ale nezanedbatelného významu. Soustředí se zejména na výtvarnou scénu, ale propaguje také dění v oblasti hudební, divadelní a jiné kulturní produkce v menších galeriích, klubech a dalších kulturních scénách bez lokálních preferencí, tj. de facto po celé České republice. Jlbjlt se tak profiluje jako výběrový kulturní diář, jehož cílem je především podpořit akce, jejichž význam převy­šuje vlastní možnosti propagace a jež se obecně řadí spíše do nezávislého proudu.

Kreativní Brno
http://www.kreativnibrno.cz/
Výsledky z posledních mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně plus aktuální vývoj.

Kreativní Zlín
http://kreativnizlin.cz
Klastr byl založen v lednu 2016 v návaznosti na předchozí činnost nezávislé pracovní skupiny Kreativní Zlín. Ta vznikla v září 2014 z podnětu Statutárního města Zlína v návaznosti na doporučení vyplývající z projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Výsledky, akce, projekty,..

Kreativní Česko
http://www.kreativnicesko.cz/
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015) byl výzkumný projekt Institutu umění – Divadelního ústavu, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR. Cílem projektu bylo nejen zjišťovat potřeby, mapovat, získávat statistiky a vytvářet metodiky, ale též zvyšovat povědomí o důležitosti kulturních a kreativních odvětví, a ovlivňovat tak praktickou politiku v České republice ve smyslu realizace konkrétních podpůrných opatření. Portál Kreativní Česko nabízí nejdůležitější přehled výstupů.

Kreativní Olomouc
http://kreativniolomouc.cz
Projekt Univerzity Palackého v Olomouci na mapování a podporu kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci.

Kultura 21
http://www.kultura21.cz
Kultura21.cz je neziskový nezávislý e-magazín, který přináší svým čtenářům aktuální recenze, reportáže, rozhovory a informace o zajímavých knihách, filmech, výstavách, divadelních představeních a současné hudební scéně.

LaCultura.cz
http://www.lacultura.cz/
Kulturní dění jinak. Hudba, film, umění, knihy (recenze, akce).

Linhartova nadace
http://www.linhartovanadace.cz/
Podpora nadace spočívá nejen v nabídce prostor k tvorbě stávajícím projektům, ale především v orientaci na umělecké projekty teprve se rodící. Přímá podpora umění je realizována prostřednictvím programu nadačních příspěvků. Ty jsou určeny především nadaným začínajícím umělcům, uměleckým managerům a uměleckým profesím technického charakteru za účelem podpory profesního růstu.

Mezikulturní dialog
http://www.mezikulturnidialog.cz/
Hlavním cílem portálu je vytvoření otevřené platformy především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené na téma mezikulturního dialogu, které přispívají k řešení cílů migrační a integrační politiky v ČR. Portál je koncipovaný jako otevřené fórum nabízející prostor pro diskuzi, zveřejňování názorů, komentářů a propagaci akcí samotnými organizátory.

Ministerstvo kultury ČR
https://www.mkcr.cz/
Informace o grantech, legislativě, projektech, strategických dokumentech v ČR.

Místní kultura
http://www.mistnikultura.cz/
Místní kultura se vyprofilovala v médium, které přináší ucelené aktuální kulturní zpravodajství z domova. Webové stránky jsou denně aktualizované a přinášejí velké množství článků, zpráv, pozvánek na akce a dalších textů, které si mohou vkládat na web také pořadatelé sami. Místní kultura také monitoruje dění v krajích, aktivity významných institucí (MK, NPÚ, SHS ČMS, Asociace muzeí atd.) a dalších vybraných subjektů.

Music.com
http://music.com
Open database of musicians, albums, songs and lyrics.

Musicologica
http://www.musicologica.cz/
Internetový časopis Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity založený v roce 2012. Jeho náplní jsou studie, recenze, fejetony, eseje a rozhovory týkající se kulturního dění se zaměřením na město Brno.

Musicus hudební portál
http://www.muzikus.cz/muzikontakt
Nejrozsáhlejší databázový hudební adresář.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
http://www.nipos-mk.cz/
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti.

Pražské Quadriennale
http://www.pq.cz/
Mezinárodní platforma pro scénografické výstavy, vzdělávací akce, publikace, symposia, rezidence, kurátorované projekty a především světový scénografický festival, která se koná jednou za čtyři roky po celé Praze!

Sochařské Brno
https://socharske.brno.cz/
Sochařské Brno sdružuje informace o umění ve veřejném prostoru města Brna, realizuje sochy, pečuje o drobnou architekturu a informuje o sochařských soutěžích a projektech.

Svaz nezávislých autorů
http://www.svazautoru.org/
Svaz nezávislých autorů je platforma pro autory, kteří odmítají být zastupováni kolektivními správci autorských práv. Jde o občanské sdružení, jehož cílem je podpora nezávislé kultury, tedy především autorů, pořadatelů kulturních akcí, provozovatelů klubů či kulturních center, nezávislých vydavatelů apod.

Teatrologická společnost
http://www.teatrologie.cz/
Teatrologická společnost je otevřené občanské sdružení teatrologů, divadelníků a všech zájemců o divadlo a jeho výzkum. Byla založena 1. února 1997 v Praze. Jejím posláním je udržovat a zlepšovat komunikaci mezi vědeckými pracovišti i jednotlivými odborníky, přispívat k informovanosti teatrologické veřejnosti, pořádat přednáškové cykly a konference, podílet se na řešení problémů spjatých s vědeckou a pedagogickou činností, s divadelně-historickými památkami, se současným divadelním životem.

Ústav pro českou literaturu
http://www.ucl.cas.cz
Vědecký ústav, který zajišťuje základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení od počátků do současné doby. Vědecká činnost pracoviště zasahuje celé spektrum literárněvědných disciplín: literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury, literárněvědnou lexikografii, editologii a textologii a v neposlední řadě bibliografii a další vědeckou práci s literárněvědnými informacemi.