Kde se nacházíme? Čtvrtý Brněnský kulturní parlament a další směřování strategického plánování kultury

V podzimních měsících loňského roku jsme se dopracovali k definování čtyř částí / cílových oblastí strategického dokumentu a popsali je několika větami (zde). Při stanovení popisu jsme vycházeli ze všech předchozích kroků strategického plánování, tedy z výstupů, na kterých se podíleli zástupci brněnské kulturní a kreativní scény. Čtyři oblasti strategie:

Kvalita

Brno bude v roce 2050 charakteristické kulturní a kreativní scénou špičkové evropské (světové?) kvality postavené na potkávání tradic a inovací a prostupující všemi oblastmi života ve městě.

Renomé

Brněnská kulturní a kreativní scéna bude v roce 2050 dobře známá za hranicemi města i země a obraz (image, renomé, reputace) města bude založen na prvotřídní kultuře. Brno bude výrazným kulturním bodem na mapě (Střední) Evropy.

Komfort

Všem skupinám obyvatel (vertikálně i horizontálně) bude v roce 2050 dostupná jak kultura ke konzumaci,tak možnosti vlastní produkce. Kultura bude pravidelně oživovat veřejná prostranství a informace o veškerých kulturní akcích budou přehledně a jednoduše dostupné všem obyvatelům a návštěvníkům. Obyvatelé budou schopni rozeznat a vyžadovat kvalitu.

Demokracie a soužití

Brněnská kultura bude postavena na principech participace, vzájemného respektu, soužití a prolínání různých kultur (ve smyslu subkultur i etnických a národnostních kultur, náboženství atd.). Bude vědomě podporována a ceněna emancipační, demokratizační a sociální soudržnost posilující potenciál kultury a kreativních aktivit.

IV. BKP

Dne 30.11.2016 proběhlo již čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu, na kterém jsme se opět věnovali společné práci na Strategii kultury a kreativních odvětví. V rámci čtyř výše zmíněných oblastí jsme vybrali deset témat / dilemat, jejichž zodpovězení či vyjasnění nám pomůže adekvátně nastavit vznikající strategický dokument. Více informací, včetně výstupů naleznete zde.

Kam dál?

V roce 2017 se budeme věnovat návrhové části strategie, tedy konkrétnímu rozepisování cílů, priorit a opatření. K tomuto účelu se bude se čtrnáctidenní periodicitou setkávat užší tvůrčí skupina složená z pracovníků Magistrátu města Brna a několika externích odborníků. Tvůrčí skupina bude své výstupy (vznikající text strategie) pravidelně předkládat k připomínkám širší konzultační skupině, ve které budou vybraní zástupci brněnské kulturní a kreativní scény. Konzultační skupina se bude fyzicky setkávat jednou za dva měsíce a připomínkovat korespondenčně. Nominovaní zástupci budou oslovováni v druhém lednovém týdnu.

V květnu a říjnu také proběhnou další setkání Brněnského kulturního parlamentu. Tam bude účastníkům vždy představen aktuální stav prací na strategii, sbírány připomínky a podněty a budou vyjasňovány sporné body. Hlouběji také prozkoumáme otázku dlouhodobého nastavení a fungování samotného kulturního parlamentu.

Nicméně prvním výstupem, který letos uvidíme, bude v druhé polovině ledna finální návrh znění vize, se kterou strategický dokument bude pracovat. Na její podobě nyní pilně pracují šikovní copywriteři, takže se máme na co těšit.

Na konci roku bychom rádi měli práci na strategii dokončenou. V prvním kvartále roku 2018 budeme zapracovávat finální připomínky a v druhém kvartále budeme (doufejme) dokument schvalovat v orgánech města.

Bude to náročný rok, tak si držme palce!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *