INFORMACE KE ZPŮSOBU NÁHRADY ŠKODY OD STÁTU V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

Podání žádosti o náhradu škody umožňuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), konkrétně § 36 – Náhrada škody.

Pro možnost požádat o náhradu škody od státu v souvislosti se současnými krizovými opatřeními je nutné, aby provedení krizového opatření schváleného vládou přímo dopadalo na činnost žadatele, ten poté bude muset doložit, že má nárok na odškodnění:

  • Dokládá vzniklou škodu (vyčíslení např. ztráty ze vstupného, kvůli zrušené akci)
  • příčinná souvislost mezi vznikem škody s krizovým opatřením (např. zákaz konání akcí nad 30 osob nebo zákaz maloobchodního prodeje dle krizového opatření vlády).

V rámci žádosti o náhradu škody lze žádat o ušlý zisk.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Dle zákona můžou o náhradu škody žádat právnické i fyzické osoby. Nezáleží tedy na právní formě žadatele.

JAK

Nárok na náhradu škody je potřeba uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení, kterým je orgán, který příslušné krizové opatření, kterým vznikla újma, nařídil. V řadě případů to tak bude Vláda ČR, která dané usnesení vydala. Avšak konkrétní žádosti budou nakonec nejspíš sbírat ministerstva. Toto ještě není jasné, doplní se dle informací státu, které budou zveřejňovat jednotlivá ministerstva.

Nárok na náhradu škody musí být uplatněn písemně ve formě žádosti, a to u příslušného orgánu státní správy.

Žádost musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

  • označení poškozeného (žadatele), tzn. název, sídlo, IČO, případně jméno a adresu.
  • důvody vzniku nároku na náhradu škody,
  • vyčíslení výše škody,
  • označení důkazů, které prokazují vznik škody, příčinnou souvislost mezi škodou a krizovým opatřením a výši škody,
  • skutečnosti prokazující dodržení lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody
  • datum a podpis žadatele.

Žádost musí být podložena důkazy, jako důkazy mohou posloužit například:

účetní nebo jiné záznamy,

emailová nebo jiná korespondence,

fotografie,

předávací protokoly od dodavatelů,

smlouvy s dodavateli,

znalecký posudek.

Množství a kvalita provedení důkazů je hlavní při rozhodování o uplatnění náhrady škody. Platí, že čím více kvalitně zpracovaných dokladů, tím lépe, avšak dodávat jen relevantní dokumenty, které mají přímou souvislost s žádostí o náhradu škody.

KDY

Nárok na náhradu škody lze uplatnit do 6 měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o škodě dozvěděl (tzv. subjektivní lhůta), nejdéle však do 5 let od vzniku škody (tzv. objektivní lhůta).

Program ANTIVIRUS – program MPSV na ochranu zaměstnanosti

Vláda schválila v úterý 31. 3. 2020 úpravy programu ANTIVIRUS. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Vláda počítá s jeho spuštěním od 6.dubna (od tohoto data bude možné podávat žádosti). Více informací přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE a podrobný text najdete ZDE.

Vláda ČR na svém zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus. Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, bylo prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020. Tisková zpráva k tomuto prodloužení ZDE.

Poslanecká sněmovna dne 29. 5. ve stavu legislativní nouze schválila novelu zákona o sociálním pojištění. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. První podmínkou je, že zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Druhou podmínkou je, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť. Odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Dotační program COVID – nájemné

Vláda ČR schválila dotační program vypracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu „COVID – nájemné“. V současné chvíli nejsou známy detailní podmínky programu, pouze způsob podpory. Žadatel, pokud si vyjedná slevu z nájmu ve výši 30 %, může zažádat o finanční prostředky na pokrytí 50 % nájmu stát. Spoluúčast žadatele by byla tedy 20 %. Program je určen pro podnikatele na příspěvek k nájmu nebytových prostor. V současnosti probíhá legislativní proces a detaily programu budou zveřejněny po jeho ukončení. Více informací zde.

OSVČ – celkový přehled ZDE

Podpora OSVČ formou jednorázového příspěvku ve výš 25 tis. Kč

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, čímž se legislativní proces výrazně přiblížil svému finále a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do konce června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků. Více informací přímo na stránkách Ministerstva financí ZDE.

Odvody pro OSVČ

Senátoři dne 25. března 2020 schválili zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Zákon by měl být účinný už od března, zbývá jen podpis prezidenta republiky.

Info na webu MPSV

Aktuality z Ministerstva průmyslu a obchodu

Podpora s.r.o.

Vláda schválila 4. 5. 2020 kompenzační bonus pro společníky malých společností s ručením omezeným, během následujícího týdne by měl návrh zákona projít schvalováním parlamentem České republiky. Kompenzační bonus by měl podle schváleného návrhu činit 500 korun denně, a to zpětně od 12. března až do 8. června. Malým podnikatelům tak bude moci stát přispět částkou až 44 500 korun. Podmínkou je, aby společnost měla nejvýše dva společníky nebo i více, ale jen pokud jsou v přímém příbuzenském vztahu. Firma také bude muset splnit několik dalších kritérií, například, že nečerpá od státu jinou formu finanční pomoci. Podrobnosti obsahuje zde.

Záchranný balíček Ministerstva kultury ČR

Vláda na svém jednání 9. 4. 2020 schválila první balíček na záchranu kultury, který jí předložil ministr kultury Lubomír Zaorálek v souvislosti pandemií koronaviru, která má výrazný dopad zejména na oblast kultury. Celkový objem peněz tohoto programu je 1,07 mld. Kč. Pomoc bude poskytnuta formou dotací ve čtyřech kategoriích. První výzvy do dotačních programů viz výše vyhlásí MK v řádu týdnů. Detailní informace naleznete přímo na stránkách ministerstva kultury ZDE.

Ministerstvo kultury vypsalo první výzvu v rámci svého balíčku, a to na zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií. Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí naleznete ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *