Dotační programy v oblasti kultury pro roky 2021 a 2021-2022

Rada města Brna schválila dne 24. 6. 2020 na své schůzi č. R8/093 dotační programy v oblasti kultury pro roky 2021 (jednoleté) a 2021-2022 (dvouleté) v těchto oblastech:

▪️  Audiovize
▪️  Divadlo, performance a cirkus
▪️  Hudba
▪️  Celoroční činnost hudebních klubů
▪️  Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
▪️  Literatura
▪️  Umělecká řemesla a lidové tradice
▪️  Tanec
▪️  Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Znění jednotlivých programů si můžete přečíst po kliknutí na název výzvy.

Podávání žádostí o dotace na roky 2021 a 2021-2022 bude probíhat v termínu od 15. 8. do 30. 9. 2020. Stejně jako předchozí roky pro Vás chystáme školení pro podávání žádostí, která budou probíhat v srpnu a září. Pro aktuální termíny sledujte náš Facebook a web.

Žádat lze o jednoletou nebo dvouletou finanční podporu na projekt či na činnost (vyjma oblasti celoroční činnosti hudebních klubů, které mohou žádat pouze na činnost).

A jaké jsou další novinky v podmínkách?

 • Až 60% poskytnuté dotace lze použít na mzdy, oproti dřívějším 50%;
 • na spoje (internet, telefon…) lze použít 1000 Kč/měsíc, oproti dřívějším 500 Kč/měsíc;
 • dotaci lze využít i na věcné ceny v soutěžích, jako jsou kytice, diplomy, medaile či drobné upomínkové předměty, pokud cena jednoho kusu nepřesáhne 500 Kč;
 • nové nezpůsobilé výdaje jsou: auditorské služby, revize a kontroly, bankovní poplatky;
 • navýšení hranice pro poskytnutí finančních prostředků na dvouleté dotace – z původních 40 % (u čtyřletých dotací) do maximální výše 50 % ze schváleného objemu finančních prostředků určených v rozpočtu města Brna na daný dotační program v kalendářním roce, ve kterém budou dvouleté dotace schvalovány;
 • v dotačním programu pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů budou dotace poskytovány v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 352/1 dne 24. prosince 2013;
 • smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena pouze s těmi příjemci dotace, kteří plní zákonné povinnosti. U právnických osob – zveřejnění účetních uzávěrek či přehledu o majetku a závazcích dle účetnictví subjektu v souladu s ustanovením 21a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ve sbírce listin ve veřejném rejstříku;
 • příjemce dotace musí poskytnout součinnost při uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do 30. 6. kalendářního roku, ve kterém bylo poskytnutí dotace příjemci schváleno. V opačném případě bude Zastupitelstvu města Brna předložen návrh na zrušení schválené dotace;
 • dotace není poskytována za účelem zisku příjemce, výše dotace nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát;
 • upřesnění hodnotících kritérií v návaznosti na Strategii kulturních a kreativních odvětví města Brna;
 • v nově vyhlášených dotačních programech si nemohou podat žádost státní příspěvkové organizace, bude pro ně určena jiná forma podpory.

Veškeré detailní informace najdete na dotačním portálu města Brna nebo v tiskové zprávě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *