Pište nám svoje připomínky k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce

Předkládáme vám k připomínkování nový dotační program Významné kulturní akce. Celý dokument naleznete také zde. Konstruktivní komentáře pište pod text návrhu nejpozději do 31.7. 2021. Děkujeme vám, že se podílíte na utváření brněnské kultury!

Shrnutí situace a historické pozadí

Akce velkého významu jsou v současnosti řešeny na Odboru kultury MMB (dále jen OK) zejména formou víceletých individuálních dotací. Do roku 2018 měl OK pro akce podobného rozsahu samostatný Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce). Problémem tohoto dotačního programu byla příliš nízká částka určená na rozdělování –  v rámci programu se v roce 2018 rozdělovalo pouze 4 040 tis. Kč, z čehož 1 350 tis. Kč bylo navíc vázáno 4letými dotacemi, což neodpovídalo potřebám žadatelů a výši jejich nákladů. Dotační program již pro rok 2019 nebyl RMB schválen a části žadatelů, kteří byli v daném dotačním programu dlouholetými příjemci, byly schváleny Zastupitelstvem města Brna v roce 2018 víceleté individuální dotace. Financování těchto individuálních dotací skončí u všech případů v roce 2021, pokud v letošním roce nedojde v důsledku epidemiologických událostí k prodloužení realizace letošních ročníků. Ostatní akce a subjekty byly pak řešeny v ostatních programových oblastech. 

Pokračovat ve čtení „Pište nám svoje připomínky k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce“