Pište nám svoje připomínky k návrhu nového Akčního plánu pro brněnskou kulturu

Předkládáme vám k připomínkování Akční plán pro období do roku 2022, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna. Jednotlivé tematické sekce naleznete v odkazech níže. Akční plán v celku pak zde. Konstruktivní komentáře pište buď v sekci konkrétní oblasti aktivit, nebo zde nejpozději do 11. 10. 2020. Děkujeme vám, že se podílíte na utváření brněnské kultury!

Strategie kultury a kreativních odvětví byla přijata Zastupitelstvem města Brna 15. 5. 2018. Ve Strategické části stanovila vizi kulturního a kreativního Brna a 5 cílů kulturní politiky k roku 2050. Programová část rozvedla cíle do 17 priorit a 53 opatření k roku 2025. Nejnižším patrem strategie jsou akční plány vymezující specifické aktivity k naplnění opatření, priorit, cílů i samotné vize.

Následující stránky představují první akční plán na období 2020 – 2022. Obsahuje 29 aktivit sloučených do čtyř skupin:

Systém a koordinace

Mapování, data, aplikace

Infrastruktura

Akce

Tabulka uvádí pro každou aktivitu čísla opatření z programové části strategie, na které aktivita navazuje, konkrétní úkoly pro jednotlivé roky platnosti plánu, odpovědnost za realizaci a finanční zdroje potřebné pro realizaci aktivit.

Koordinaci realizace a průběžné vyhodnocení Akčního plánu bude zajišťovat Magistrát města Brna prostřednictvím Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury ve spolupráci s kulturními příspěvkovými organizacemi, s ostatními věcně příslušnými odbory MMB a zástupci odborné i laické veřejnosti. Vedle průběžného monitoringu a hodnocení plnění jednotlivých aktivit, bude po uplynutí doby platnosti Akčního plánu č. 1 SKKO za období 2020–2022 zpracována Informativní zpráva o průběhu realizace, která bude předložena Radě města Brna.

Tato informativní zpráva bude obsahovat zejména:

 • informace o realizaci jednotlivých aktivit a dílčích projektů
 • zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace

V případě potřeby aktualizace bude dokument znovu podroben procesu schválení příslušnými orgány města a poté zveřejněn na internetových stránkách města.

Seznam zkratek použitých v akčním plánu

6 odpovědí na “Pište nám svoje připomínky k návrhu nového Akčního plánu pro brněnskou kulturu”

 1. Jsem ráda, že opět pokračuje koncepční plánovací činnost pro kulturu a kreativní odvětví v Brně. Překvapila mě rezignace na časovou linku akčního plánu, všude je uvedeno pouze 2020-2022. V tomto směru bych pak čekala, že se na všech bodech pracovalo již letos a na konci tohoto roku se dozvíme výsledky dílčích činností.
  Odpovědnost za realizaci může mít pouze jeden subjekt. Ostatní se na realizaci mohou podílet, spolupracovat. Běžně u jednotlivých opatření uvádíte několik, někde až 6 subjektů, to není funkční model.
  Přeji, ať se plán zdárně podaří dovést do finiše.

  1. Dobrý den, děkujeme za Vás komentář. Třebaže se na více než polovině aktivit skutečně pracovalo již v letech 2018 – 2020, rozdělili jsme nakonec popisy k jednotlivým aktivitám do let 2021 a 2022 včetně finanční rozvahy. Odpovědnost za realizaci byla upravena tak, aby bylo jasné, kdo má primární zodpovědnost.

 2. 1. Vrátit se k původní, přehledné a kontrolovatelné struktuře AP

  Na tomto AP se „pracovalo“ dva roky, přičemž 99 % je zpracováno již od jara 2018, kdy tento AP vypracoval Viktor Piorecký a jeho tým, vlastního nového obsahu je minimum (veřejný prostor a evropské hlavní město kultury). Jedinou skutečnou změnou je posun termínů, kdy před více než dvěma roky zpracovaný AP byl na roky 2018-21, tento je na roky 2020-22. 

  – V dnešní době už měla být většina z těch věcí realizovaných, neudělalo se nic a dva roky se ztratily. Podle závazně schválené Strategie kultury má Odbor kultury povinnost předložit vyhodnocení 1. AP v květnu 2021. Viz „Rok před koncem platnosti akčního plánu proběhne vyhodnocení naplňování cílů, priorit a opatřenístrategie (dle monitoringu příslušných indikátorů) a zpracování navazujícího akčního plánu za účastiodborné veřejnosti, ve spolupráci s participačním i oponentním orgánem dle opatření A.3.1.Vyhodnocení stávajícího akčního plánu spolu s návrhem navazujícího akčního plánu předložívedoucí Odboru kultury MMB Komisi Rady města Brna pro kulturu, Radě města Brna aZastupitelstvu města Brna do května posledního roku platnosti aktuálního plánu. V případě prvníhoakčního plánu se tedy jedná o květen 2021.“ (http://kulturniparlament.brno.cz/wp-content/uploads/2019/11/Navrhova-cast-SKKO-v-7.0-FINAL-PRO-GRAFIKY.pdf). V návrhu AP chybí popis toho, co se stalo od schválení Strategie.

  – Oproti původní verzi, která byla udělána ve standardní podobě, jak se dělají AP, tedy v tabulce, kde jsou jednotlivé časové horizontu, k nim přiřazeno, co v té době bude hotovo, k tomu připojena alokace úvazků a peněz, (dokument jsem poslal do emailu, kdyby se měl náhodou z OK tendenci „ztratit“), se to překlopilo do podoby spíše odpovídající poznámkovému sešitu. Jako termín realizace je všude napsáno 2020-22, což už je čistá parodie na akční plány, protože odpadá možnost průběžné evaluace a prosté veřejné kontroly, protože do voleb se nemusí udělat nic, všechno stačí udělat až v listopadu 2022 a je splněno… 

  Požaduji, aby Odbor kultury postupoval při tvorbě akčního plánu tak, jak je to všude jinde běžné a materiál vrátil do původní podoby, kdy dával smysl. Aby v jednotlivých letech bylo jasné, co se přesně stane, kdo je za to zodpovědný, kolik to stojí atd.

  2. „Zapomnělo se“, že existuje „faktor Corona“, AP se tváří, že nic takového není.

  Tím, že se pouze CTRL C – CTRL V překlopil původní text týmu Viktora Pioreckého a reálně se na dokument za dva roky nesáhlo (s výjimkou výše uvedených drobností), tak je dokument nepoužitelný, protože dnes řešíme úplně jiné problémy, než byly v roce 2018, kdy dokument souběžně s tehdy schválenou Strategií vznikl. 

  Například teď kolabují hudební kluby. V návrh AP o tom není ani čárka, tedy logicky ani žádný návrh řešení.

  Lidé zapojení v kreativních průmyslech (osvětlovači, zvukaři, promotéři, prodejci knih atd.) mohou už zase leda jezdit Rohlíkem. Dokument to nijak neřeší. 

  Požaduji, aby byl dokument zcela přepracován a skutečně reflektoval dnešní coronavirovou situaci. Tzn. že ve všech sledovaných oblastech je nutné připojit dosavadní dopady COVIDu, předpoklad, jak se to bude vyvíjet, návrhy, jak se to bude řešit. K tomu musí být upraveny všechny rozpočty, protože primárně budeme příští roky řešit tyto dopady, ne další rozvojové aktivity.

  3. Je třeba konkretizovat, co se stalo v jednotlivých projektech

  – KUMST se tváří že se má „realizovat“. KUMST již ale byl „realizován“…

  – Není aktualizováno, jak Brno za poslední dva roky pomohlo v realizaci Muzea Leoše Janáčka a dalších aktivit, které slíbilo „podporovat“.

  Požaduji aktualizovat dokument v porovnání s jeho starším návrhem z roku 2018.

  4. Vyhodit aktivitu „Velké letní hudební festivaly“ jako samostatnou kategorii

  Vůči všem dalším hudebním festivalům a jiným kulturním festivalům a aktivitám je maximálně nefér jen na základě politické objednávky dělat speciální škatulku, že se v době, kdy krachují hudební kluby, populární hudba, hroutí se celé struktury KKP, musí nutně podporovat zatím neexistující letní hudební festivaly. Na ně v současné době nejsou peníze. Je nutné investovat dostupné finanční prostředky do udržení stávajících stěžejních aktivit (Moravský podzim, Janáček Brno, Serial Killer, JazzFestBrno, Groove Brno, MFF, Meeting Brno, Mendel je…, VFDH a další akce), případně do jejich rozvoje, protože jsou to už zavedené podniky, ne vynakládat finance, které nejsou, do nových aktivit.

  Doplňující připomínka k formální podobě zveřejněného materiálu:

  Je fascinující, že odbor vedený Piráty zveřejňuje text akčního plánu v podobě obrázků, viz http://kulturniparlament.brno.cz/ap-system-a-koordinace/ či http://kulturniparlament.brno.cz/ap-mapovani-data-aplikace/. 

  V dnešní době umí už každý dát na web tabulku, která je v elektronicky čitelné podobě, ne jako screenshot případně scan textu. Mají do toho lidé dělat připomínky v Malování?

  1. Dobrý den, děkujeme za Váš komentář.
   Ke struktuře AP obecně: u všech aktivit byly upraveny odhady nákladů, zodpovědnost a priority. Popisy aktivit byly rozděleny do let 2021 a 2022. Na úvod byl dodán popis situace v letech 2018 – 2020, na 18 aktivitách se již pracovalo v posledních 2 letech.
   2. Na úvod celého AP byla zařazena Aktivita 0 reagující na současnou pandemickou situaci. Přestože je v dnešní době plánování silně paralyzované, nechceme na něj zcela rezignovat a věříme, že i vedle krizového řízení změny bude prostor na realizaci 1. Akčního plánu SKKO.
   3. Ad. aktivita Posílení kulturní infrastruktury – formulace byly upraveny:
   – KUMST byl „pouze pokřtěn“, ale provoz ještě úplně nezahájil.
   – Muzeum Leoše Janáčka – podpora projektu byla přesunuta do AP č. 2
   4. Aktivita Velké hudební festivaly se týká festivalů, které je město Brno zavázáno pořádat, protože jsou součástí přihlášky do Sítě kreativních měst UNESCO (Maraton hudby Brno) či s nimiž má na rok 2021 již podepsánu smlouvu (Pop Messe, TrutnOFF BrnoON). V roce 2022 se bude výběr podpořených velkých festivalů řídit novým dotačním programem na podporu marketingově významných akcí (viz Aktivita č. 11).

 3. Co bych tomu vytkla, je, že třeba u příspěvkových organizací po tom martyriu posledních x let s financovaním tam neni jediný konkrétní nápad jak to řešit. Jak donutit zákonodarce k nějakému novému zakonu třeba zvlášť pro divadla, zvlášť pro galerie a knihovny, protože jsou to rozdilné subjekty. Jak se bude řešit teď ten finanční průšvih, který tyto organizace postihne, když bude zavřeno kdoví jak dlouho. Jak udržet umělecké soubory, aby se kvůli nedostatku peněz na náklady nemuseli propouštět lidi, což se už děje, protože nejsou tržby.Vůbec nějaký krizový plán na první půlrok 2021, možná i s pomocí nějakého grantu na provoz. Nebo třeba i testování, hledání nějakých možností jak hrát pak třeba venku. Napadl mě třeba i ten Mikulov. Špilberk, nebo někde, kde by město Brno třeba odpustilo nájem atd.

  1. Dobrý den, děkujeme za Váš komentář.
   Požadavek na legislativní změny není možné naplánovat v rámci městské kulturní strategie. Magistrát města Brna kontinuálně s Ministerstvem kultury ohledně potřeb KKO komunikuje a legislativní změny navrhuje. Kulturní obec je naneštěstí velice individualistická, a proto její hlas dosud zazníval nepříliš hlasitě. Proto je třeba, aby se kromě lobbování ze strany samosprávy, stmelily vámi jmenovaná divadla, galerie či knihovny a s ministerstvem diskutovali napřímo skrze své zastupující organizace.
   Ohledně umožnění úlev od nájemného město v této chvíli jedná. Zároveň byla otevřena 2. výzva z programu COVID – NÁJEMNÉ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která již není podmíněna slevou od majitele. Ohledně dalších možností kompenzací sledujte příslušná ministerstva a náš newsletter či FB.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *