XIII. Brněnský kulturní parlament bude na téma kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury

Brno kandiduje na Evropské hlavní město kultury. Přijďte na setkání kulturního parlamentu, který tentokrát chystáme jako celodenní konferenci a zjistěte, jaké příležitosti titul může Brnu a jeho obyvatelům, firmám, organizacím i návštěvníkům přinést do budoucna. Setkání proběhne v KUMSTu na Údolní 19 v Brně. Detailní program a hosty vám představíme v průběhu října. Těšíme se na vás!

Bližší info -> v události na Facebooku.

Pokračovat ve čtení „XIII. Brněnský kulturní parlament bude na téma kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury“

Vypořádání připomínek k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce

Děkujeme všem, kteří nám zaslali své věcné připomínky k připravovanému dotačnímu programu pro významné kulturní akce (VKA) a pomáhají nám tak efektivně vylepšovat stávající dotační systém.

Všechny obdržené připomínky jsme zde shromáždili a jednotlivě okomentovali. Vyšli jsme vstříc i těm, kteří připomínky odeslali po stanoveném termínu.

1.

Není pravda, že by měl OK do roku 2018 takový podobný program. Program, o němž se mluví v materiálu, byl pro jiné akce, a festivaly, které zde jsou uvedeny, z něj nebyly financovány. Má to vzbuzovat pocit, že jde o návrat k normálu… 

Jednalo se o dotační program  pro poskytování  dotací  na podporu  významné  kontinuální víceleté kulturní  činnosti  a  kulturních akcí  velkého  rozsahu  (významné akce). Program byl cílen na podporu realizace  významných  kulturních  akcí  celoměstského  či  regionálního  významu  konaných ve  městě  Brně,  na  kulturní  reprezentaci  města  Brna  nebo  podporu  veřejných  kulturních  služeb významně  doplňujících  a  obohacujících  kulturní  nabídku  města  Brna,  na  kterých  má  město Brno  zájem.  Rozsah  projektu/celoroční  činnosti  byl dán  i  rozsahem  rozpočtu,  kdy  požadovaná částka činila min. 500 tis.  Kč, přičemž  tato  částka nesměla přesáhnout 70 %  celkových předpokládaných  uznatelných  nákladů  projektu/celoroční činnosti v  kalendářním  roce. Dotační program byl multižánrový a byl pro všechny akce velkého rozsahu včetně akcí festivalového typu – např. v roce 2016 byla v rámci tohoto dotačního titulu přidělena dotace mimo jiné společnostem Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. (na celoroční činnost 3 mil. Kč), JAZZFESTBRNO o.p.s. (na JAZZFESTBRNO 1,15 mil. Kč), Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. (Concentus Moraviae 350 tis. Kč) i Větrné mlýny o.p.s. (Měsíc autorského čtení (590 tis. Kč), což lze dohledat i zde: https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/. V roce 2017 v tomto programu zmíněné subjekty žádost opětovně podávaly, ale mimo Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. své žádosti stáhly, a následně jim byly schváleny individuální dotace. Ne všechny současné festivaly v tomto dotačním titulu do roku 2017 mohly figurovat, neboť řada z nich je mladšího data, kdy jim byla schválena rovnou individuální podpora v roce vzniku (např. Serial Killer) a do běžných dotačních programů se nehlásily nebo byly dotovány v rámci běžného dotačního titulu a od roku 2017 jim byla schválena víceletá individuální podpora (např. Moravia music fest – později přejmenován na Groove Brno). 

Pokračovat ve čtení „Vypořádání připomínek k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce“

Pište nám svoje připomínky k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce

Předkládáme vám k připomínkování nový dotační program Významné kulturní akce. Celý dokument naleznete také zde. Konstruktivní komentáře pište pod text návrhu nejpozději do 31.7. 2021. Děkujeme vám, že se podílíte na utváření brněnské kultury!

Shrnutí situace a historické pozadí

Akce velkého významu jsou v současnosti řešeny na Odboru kultury MMB (dále jen OK) zejména formou víceletých individuálních dotací. Do roku 2018 měl OK pro akce podobného rozsahu samostatný Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce). Problémem tohoto dotačního programu byla příliš nízká částka určená na rozdělování –  v rámci programu se v roce 2018 rozdělovalo pouze 4 040 tis. Kč, z čehož 1 350 tis. Kč bylo navíc vázáno 4letými dotacemi, což neodpovídalo potřebám žadatelů a výši jejich nákladů. Dotační program již pro rok 2019 nebyl RMB schválen a části žadatelů, kteří byli v daném dotačním programu dlouholetými příjemci, byly schváleny Zastupitelstvem města Brna v roce 2018 víceleté individuální dotace. Financování těchto individuálních dotací skončí u všech případů v roce 2021, pokud v letošním roce nedojde v důsledku epidemiologických událostí k prodloužení realizace letošních ročníků. Ostatní akce a subjekty byly pak řešeny v ostatních programových oblastech. 

Pokračovat ve čtení „Pište nám svoje připomínky k návrhu nového dotačního programu Významné kulturní akce“