Strategická a programová část

Strategická a programová část Strategie kultury a kreativních odvětví byly tvořeny v roce 2017 na mnoha participativních setkáních i během desítek individuálních konzultací se zástupci odborné veřejnosti. Strategická část obsahující Vizi, Hodnoty a Cíle se obrací k nejzaššímu horizontu strategie, k roku 2050. Programová část, kterou tvoří Priority a Opatření, je plánována do roku 2025. Na programovou část budou navazovat již zcela konkrétní Akční plány. První Akční plán bude na období 2018 – 2021.

Veřejnosti byla Strategická a programová část dokumentu poskytnuta k připomínkám na konci září 2017. Se zapracovanými připomínkami byla předložena Komisi Rady města Brna pro kulturu, která dokument 18.10.2017 přijala a navrhla v něm drobná doplnění. Upravený dokument byl poté předložen poradě vedení města, kde bylo rozporováno opatření navrhující zřídit městskou nadaci pro podporu nezřizované kulturní scény po vzoru britských Art Councils a ekonomická rovina dokumentu. Porada vedení uložila dokument dopracovat. Další verze bude projednávána v orgánech města v prosinci 2017 a lednu 2018.

Jednotlivé verze Strategické a programové části SKKO:

- Strategická a programová část SKKO v 5.0 (pro Poradu vedení města)
- Strategická a programová část SKKO v 4.0 (pro Komisi Rady města Brna pro kulturu
- Zapracování připomínek ke Strategické a programové části SKKO
- Strategická a programová část SKKO v 3.0 (k veřejnému připomínkování)