Strategie kultury a kreativních odvětví

stratergy_blackboard

Na přelomu let 2015 a 2016 byl spuštěn proces strategického plánování kultury a kreativních odvětví ve městě Brně s výhledem do roku 2050. Strategický plán by měl chytře a závazně definovat, kam se dané odvětví posune, jaké role v tomto procesu bude hrát městská administrativa a jaké samotní aktéři.

Strategické plánování navazuje na Koncepci kultury v působnosti města Brna, Strategii pro Brno a Program rozvoje kultury města Brna. Oproti předchozím strategickým dokumentům v oblasti kultury však bude nová strategie zpracována participativním způsobem a bude velmi přísně dodržovat strategickou logiku „S.M.A.R.T.“, tedy: specifičnost, měřitelnost, dosažitelnost, relevantnost a časové ohraničení. Strukturou bude navazovat na zastřešující Strategii pro Brno.

Politicky zaštítil tvorbu strategie náměstek primátora pro oblast kultury Matěj Hollan, věcně proces zabezpečuje Odbor kultury a vede jej koordinátor kulturní politiky města Viktor Piorecký.

Pro participativní proces je v současné době využívána platforma Brněnského kulturního parlamentu jeho advokačních skupin a užší konzultační skupina.

Do března 2017 probíhala analytická a vizionářská část plánování, kdy si zapojení aktéři definovali, kam se má Brno v oblasti kultury a kreativních odvětví posunout do roku 2050 a zhodnotili rovněž současný stav. Vize a Výstupy analytické části byly odsouhlaseny Radou města Brna dne 23.5.2017.

Od června 2017 byla dotvářena strategická část strategie (vedle vize jsou k roku 2050 formulovány také cíle) a formulována část programová (priority a opatření k roku 2025). Tyto dvě části byly během letních měsíců podrobně konzultovány se zástupci KKO a upravený návrh bude na konci září 2017 poskytnut k veřejnému připomínkování, aby poté mohl být projednán Komisí pro kulturu Rady města Brna, Radou města Brna a následně také Zastupitelstvem města Brna. V říjnu se také rozeběhnou práce na prvním Akčním plánu, který by měl priority a opatření rozpracovat do konkrétních aktivit, akcí, projektů na roky 2018 – 2021. Předpokládaný termín schvalování prvního Akčního plánu je únor 2018.

Výstupy analytické i návrhové části jsou průběžně zveřejňovány na tomto webu v sekci Dokumenty ke stažení a v příslušných podstránkách této stránky (vlevo v menu).

Projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.