Renomé

Tato tématická oblast shrnuje potenciály a problémy týkající se prezentace Brna, brněnské kultury a kreativních odvětví. Město může stavět na již etablovaných jménech (akcí, souborů, tvůrců, institucí…), tradičních a ceněných oborech apod., které mají již dnes nadregionální renomé. Má také šanci úzce propojit kulturní a kreativní odvětví s marketingem města a oběma stranám propojení výrazně pomoci.

Mezi potenciály pro renomé brněnské kultury bylo identifikováno opět poměrně snadné napojení na okolní velká města, které je využitelné pro nalákání návštěvníků.

Naopak mezi problémy vystupují v současnosti slabý mediální ohlas brněnské kultury a kreativních odvětví v celostátních i zahraničních médiích a značná nepřehlednost brněnské kulturní nabídky.

Potenciál: Nadregionální renomé subjektů, akcí, odvětví

  • Za hranicemi regionu vnímané a ceněné brněnské akce, subjekty, skupiny/soubory, jednotliví tvůrci či celá odvětví
  • Úspěšné produkty
  • Stálice i vycházející hvězdy

V Brně působí řada souborů, subjektů i jednotlivců, kteří svými aktivitami oslovují širší publikum i odbornou veřejnost za hranicemi regionu. Podobný ohlas má řada brněnských produktů či dokonce celých odvětví. Pro celý sektor jsou to vývozci, propagátoři brněnského kulturně-kreativního prostředí. Lákají pozornost k Brnu a vyváží jeho jméno za hranice. Potenciál a specifičnost brněnské scény se tak dostává do širší pozornosti nejen v Praze a dalších blízkých metropolích, ale i v dalších částech světa.

Potenciál: Efektivní oboustranné propojení kultury a kreativních odvětví s marketingem města

  • Úzké napojení straetgických dokumentů v kultuře, cestovním ruchu a marketingu
  • Úzké napojení managementu marketingu a kultury na úrovni města

Brněnská kultura a kreativní odvětví mohou výrazně pomoci propagaci samotného města za jeho hranicemi i za hranicemi země a naopak efektivní marketing podpořený i z úrovně města může pomoci brněnské kultuře. Strategické dokumenty v obou oblastech by měly být ve vzájemném souladu a management obou oblastí na úrovni města by měl být úzce propojen. S Programem rozvoje cestovního ruchu města Brna by mělo dojít k propojení v těchto prioritách: Priorita 1. –  Marketing a značka, Priorita 2. – Vyšší systematičnost spolupráce a vzájemné komunikace při řízení značky Brna, Priorita 3. – Podmínky rozvoje

Klíčová slova charakterizující Brno v oblasti cestovního ruchu

Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu 2016 – 2020

Potenciál: Geografická poloha

Tento potenciál byl podrobněji rozveden v předchozí oblasti “Spolupráce a propojování”. Zde je jako potenciál zmíněn v souvislosti s možností relativně lehce do Brna přivézt návštěvníky kulturních akcí.

Problém: Slabý mediální ohlas a prezentace brněnské kultury v celostátních a zahraničních médiích

  • Neschopnost brněnských aktivit/subjektů proniknout do celostátních či zahraničních médií
  • V zahraničí navíc Brno splývá s Prahou

V Brně nesídlí žádné celostátní či kulturní noviny. I přesto, že má Česká televize v Brně pobočku, tak regionální reportáže, především ty kulturní, se do celorepublikového vysílání většinou nedostanou, spíše se objevují v rámci speciálu zaměřeného pouze na kulturu. Obecným trendem, netýkajícím se jen Brna, je rušení kulturních příloh, nízká kvalita recenzí a s tím spojený nedostatek kvalitních recenzentů a arbitrů. Brněnská kultura tak jen velmi obtížně získává mediální prostor mimo úzce zaměřená kulturní (zejm. internetová) média. Analogická situace panuje v případě zahraničních médií. Zde navíc Brno splývá z Prahou a celou ČR.

Problém: Nepřehlednost nabídky

  • Neexistence jednotného informačního zdroje o brněnské kultuře

Brněnská kultura je sice velmi pestrá, nicméně je velmi obtížné mít přehled o všech akcích, výstavách, koncertech apod. Neexistuje jeden informační zdroj, kde by občané i návštěvníci města získali informace o pokud možno veškeré kultuře. V tento moment jsou odkázáni na desítky, ne-li stovky facebookových stránek i klasických webových prezentací. Nadějné se v tomto smyslu zdá již rozběhnuté vylepšení portálu Go to Brno spravovaného Turistickým informačním centrem (www.gotobrno.cz).