Strategie kultury a kreativních odvětví

stratergy_blackboard

Na přelomu let 2015 a 2016 byl spuštěn proces strategického plánování kultury a kreativních odvětví ve městě Brně s výhledem do roku 2050. Strategický plán by měl chytře a závazně definovat, kam se dané odvětví posune, jaké role v tomto procesu bude hrát městská administrativa a jaké samotní aktéři.

Strategické plánování navazuje na Koncepci kultury v působnosti města Brna, Strategii pro Brno a Program rozvoje kultury města Brna. Oproti předchozím strategickým dokumentům v oblasti kultury však bude nová strategie zpracována participativním způsobem a bude velmi přísně dodržovat strategickou logiku „S.M.A.R.T.“, tedy: specifičnost, měřitelnost, dosažitelnost, relevantnost a časové ohraničení. Strukturou bude navazovat na zastřešující Strategii pro Brno.

Politicky zaštítil tvorbu strategie náměstek primátora pro oblast kultury Matěj Hollan, věcně proces zabezpečuje Odbor kultury a vede jej koordinátor kulturní politiky města Viktor Piorecký.

Pro participativní proces je v současné době využívána platforma Brněnského kulturního parlamentu a jeho advokačních skupin.

Do března 2017 probíhala analytická a vizionářská část plánování, kdy si zapojení aktéři definovali, kam se má Brno v oblasti kultury a kreativních odvětví posunout do roku 2050 a zhodnotili rovněž současný stav.

Průběžné pracovní výstupy jednotlivých kroků plánování jsou k dispozici mezi dokumenty ke stažení.

Závěrečné výstupy analytické části jsou k nalezení vlevo v menu pod položkou „Strategie kultury a kreativních odvětví“, nebo na této adrese: http://kulturniparlament.brno.cz/strategicke-planovani-kultury/analyticke-podklady/

Zbytek roku 2017 je určen pro tvorbu návrhové části strategie.

 

Projekt Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.