Budoucnost BKP

Výstupy z jednání o budoucnosti BKP
(červen-srpen 2017)

Kontext

Brněnský kulturní parlament se poprvé objevuje v rovině nápadů a návrhů již na začátku devadesátých let. Mělo se jednat o volné nezávislé sdružení lidí a institucí k ochraně a podpoře kulturního života v Brně s volenou Radou kultury města Brna, která měla být konzultantem městu v otázkách kultury.


(z archivu MČ Brno-Střed, zřejmě rok 1991)

V roce 2015 ideu kulturního parlamentu oživil náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan. Město ve své režii svolalo parlament pětkrát s přibližně půlroční periodou, a využilo jeho platformu především k participativním a konzultačním aktivitám tvorby městské strategie kultury a kreativních odvětví. Oslovováno k účasti je cca 1100 osob (počet se stále navyšuje, platforma je otevřená), různě aktivních je přibližně 350.

Na základě zaznívající kritiky vůči stávající podobě a závislosti na městě a s cílem do budoucna omezit vliv města na fungování/nefungování platformy bylo ze strany svolavatele navrženo převést platformu do podoby nezávislého subjektu (navržena byla právní forma zapsaného spolku). Vzorem byly podobné subjekty v Berlíně a Lipsku. Návrh byl představen a diskutován na pátém setkání BKP v červnu 2017.

Návrh fungování BKP jako samostatného subjektu diskutovaný na pátém setkání BKP v červnu 2017 (PDF)
Zápis kulatých stolů z pátého setkání BKP v červnu 2017 (PDF)
Inspirace Berlín & Lipsko (PDF)

Zájemci o zakládání spolku byli pozváni na schůzku 4.8.2017, kde se diskutovaly obrysy spolku. Zúčastnilo se 14 zástupců kulturní scény a dva zástupci města (Odboru kultury), bylo také předneseno stanovisko organizace Brno kulturní. V červenci a srpnu 2017 byla otázka individuálně diskutována i s mnohými dalšími zástupci brněnské scény. Výstupy jsou shrnuty níže v textu.

Hlavní závěry

  • Stále panuje rozpor v základní otázce potřebnosti/funkčnosti/realističnosti zakládání nezávislého spolku. Část scény návrh vítá, část je skeptická a část si myslí, že je to špatný krok.
  • Panuje také rozpor v otázce společného zájmu kultury a kreativních odvětví. Kritici spojování s kreativními odvětvími zdůrazňují diametrálně odlišnou logiku fungování kultury oproti podnikatelským subjektům v kreativních odvětvích. Jejich potřeby vůči městu jsou odlišné, Dle nich by pak společný spolek ohrožoval svébytné postavení umění, jakožto činnosti z podstaty neaspirující na ekonomickou návratnost a tudíž nutně závislé na veřejné podpoře. Kritici se také obávají aby se podfinancované kulturní organizace a tvůrci nemuseli o omezené rozpočtové prostředky dělit s další skupinou subjektů, která ale operuje na tržních principech.

Další diskutovaná témata jsou uvedena níže, nicméně na základě hlavních závěrů lze nyní vytyčit tři možné cesty vývoje:

  1. Vznikne nezávislý subjekt a podaří se vydefinovat základní prohlášení a další aspekty tak, aby v něm mohly participovat kulturní i kreativní scéna (dvoukomorovost BKP atd.).
  2. Vznikne nezávislý subjekt sdružující pouze zástupce kulturní scény a subjekty kreativních odvětví by se případně sdružovaly v jiném subjektu.
  3. BKP zůstane aktivitou řízenou městem zahrnující kulturu i kreativní odvětví

Jelikož si uvědomujeme, že se jedná o zcela zásadní otázku, jejíž řešení ovlivní způsob budoucí komunikace města s kulturní a kreativní scénou, rádi bychom znali názor co největšího počtu z Vás. Prosíme proto, projděte si návrh fungování BKP jako nezávislého spolku, pročtěte si zápisy z diskuzí a další dokumenty na této stránce, formulujte si na základě nich svůj postoj a zapojte se do debat na toto téma.

Další setkání pracovní skupiny je domluveno na začátek září, kdy bychom měli dále diskutovat o výše uvedených rozporech. Pokud máte zájem se do diskuzí zapojit, prosíme, hlasujte o termínu schůzky na https://beta.doodle.com/poll/rpvxui38hgr95gg2. Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy apod., neváhejte nás kontaktovat na kulturniparlament@brno.cz.

Po tomto setkání představíme několik možných scénářů a vyzveme odbornou veřejnost k volbě preferované varianty.

Okomentovaná témata, která byla diskutována na pátém setkání BKP, v online dotazníku, na prvním setkání pracovní skupiny a v individuálních rozhovorech se zástupci scény

Je podle Vás navrhovaný subjekt v Brně potřeba?

Dotazník – většinově ANO, nicméně obavy, může-li uvedené cíle naplnit spolek
BKP – velká část přítomných ANO, ale obavy ohledně zapojených lidí (malý počet – nereprezentativnost, účast jen některých zájmových skupin atd.), napojení na město a utopičnosti celého projektu
Pracovní skupina: spíše ANO (účastníci již přišli s cílem bavit se o založení spolku), oficiální postoj organizace Brno kulturní je NE
Konzultace s aktéry: spíše NE, nechat jako městskou aktivitu, propracovat systém práce advokačních skupin (v tento moment 12), zakotvit aktivitu do strategie kultury a nechat na scéně aby si v případě zájmu založila platformu/organizaci zdola

Myslíte si že má smysl, aby subjekt zahrnoval všechny tři hlavní složky kulturní scény, tedy zřizované instituce, nezřizovanou scénu a kreativní odvětví?

Dotazník – ANO
BKP – ANO, výhrady – odlišnost zájmů a potřeb vůči městu, návrh dvoukomorovosti
Pracovní skupina – většinově ANO, ale velmi výrazná kritika zapojení kreativních odvětví (viz výše)
Konzultace s aktéry – spíše ANO

Mají být členy spolku pouze fyzické osoby, nebo i organizace?

Dotazník – individuální i organizace
BKP – neřešilo se
Pracovní skupina – individuální i organizace – je potřeba vymyslet neprůstřelný systém zastupování, počtu hlasů organizací apod.
Konzultace s aktéry – individuální i organizace

Má být členství v organizaci otevřeno i lidem, kteří nepůsobí přímo v kultuře a kreativních odvětvích a reprezentují tak „publikum”?

Dotazník – nerozhodně, spíše v počátku NE
BKP – zazněly argumenty pro zahrnutí “publika”, jednoznačný závěr nebyl
Pracovní skupina – spíše v počátku NE
Konzultace s aktéry – spíše NE

Má být chod organizace finančně zabezpečen z grantů od města a jiných subjektů, nebo z členských příspěvků?

Dotazník – nerozhodně
BKP – nerozhodně
Pracovní skupina – pokud peníze od města, tak na překlenovací/startovací období, než bude dost členů (a členských poplatků) a/nebo jiné projekty
Konzultace s aktéry – peníze od města ANO – aby mohla být zajištěna akceschopnost a odbornost – město by si kupovalo službu “reprezentace zájmů, potřeb a požadavků brněnské kulturní a kreativní scény”.

Jaký by měl být členský příspěvek?

Dotazník – 500 Kč/rok je OK, nemusí nicméně být pro nízkopříjmové skup.
BKP – neřešilo se
Pracovní skupina – neřešilo se
Konzultace s aktéry – nerozhodně – poplatek nízký kvůli bezbariérovosti, ale naopak potřeba soběstačného financování

Pokud by bylo umožněno členství organizacím, jaký by měl být jejich členský příspěvek?

Dotazník – odvodit výši od obratu, příp. 1000-2000 Kč/rok
BKP – neřešilo se
Pracovní skupina – neřešilo se
Konzultace s aktéry – neřešilo se

Měl by výkonný orgán organizace proporčně zastupovat všechna kulturní a kreativní odvětví?

Dotazník – spíše ano, ale pozor na svázanost
BKP – zazněly obavy, aby nebyl někdo marginalizován,
Pracovní skupina – neřešilo se
Konzultace s aktéry – neřešilo se

Měl by výkonný orgán organizace proporčně zastupovat zřizovanou i nezřizovanou scénu a kreativní odvětví

Dotazník – většinou “nevím”, poté “ano”
BKP – neřešilo se
Pracovní skupina – neřešilo se, nicméně zazněl výše uvedený argument proti spolčování kultury a kreativních odvětví
Konzultace s aktéry – neřešilo se