Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19

Odbor kultury Magistrátu města Brna připravil ke zmírnění dopadu protipandemických opatření dvě alternativy pomoci aktérům kulturní a kreativní brněnské scény. Jejich znění Vám nyní přinášíme k připomínkování. Vyjádření ke konkrétnímu očíslovanému bodu znění vč. příslušné sekce či k textu jako celku můžete vložit jako komentář pod dokumentem. Případně svou připomínku můžete zaslat na majickova.veronika@brno.cz. Děkujeme, že se zapojujete!

1. Shrnutí problematiky

 1. V souvislosti s vládními a ministerskými omezeními v důsledku pandemie COVID-19 dochází nejen k omezení činnosti kulturních a kreativních odvětví v Brně, ale současná omezení mohou vést i k úplné likvidaci řady subjektů působících na brněnské kulturní scéně.
 1. Je nutné si uvědomit, že kultura není zbytná. Pokud se podaří udržet peníze investované městem do kultury a zmírnit dopad vládních omezení na nezřizovanou kulturní scénu tak, aby nedošlo k její likvidaci, celkový propad ekonomiky se neprohloubí o další nezaměstnané a exekuované obyvatele a růst ekonomiky ve městě Brně se po uplynutí krize urychlí.
 1. Z výsledků kvantitativního mapování v kultuře a kreativních odvětví (mapováno v roce 2014) vyplývá, že v Brně je možné mezi kulturní a kreativní odvětví zahrnout přes 11 tisíc ekonomicky aktivních subjektů, tedy více než 10 % ze všech ekonomických subjektů města, rozuměno celkové zaměstnanosti v Brně. Kultura v Brně ročně vytvoří zhruba 24 miliard Kč obratu. Jde o 2 tisíce firem a 8,5 tisíce OSVČ. Vzhledem k ekonomické konjunkci v posledních letech je zřejmé, že aktuální data budou vyšší. Na dotace nezřizovaným subjektům působícím v kultuře je v roce 2020 vyčleněna částka téměř 65 milionů Kč z celkových provozních výdajů 1,25 miliardy Kč, což je pouze cca 5 % celkových provozních výdajů na kulturu.
 1. Ekonomické dopady činnosti kultury v Brně nejsou marginálním aspektem. I přestože činnost v kulturních odvětvích ve valné většině není vykonávána za účelem zisku a přímý zisk zpravidla negeneruje, ostatně proto je dotována, její význam tkví hlavně v sekundární podpoře ekonomiky. Část ekonomických přínosů generuje kultura tím, že láká do města návštěvníky, kteří zde utrácejí peníze nejen za kulturu, ale i za ubytování, stravování a další služby a zboží. Kulturní cestovní ruch je globálně jediným dlouhodobě rostoucím typem cestovního ruchu. Řada studií ekonomických dopadů kulturních akcí v ČR i zahraničí prokázala, že návštěvníci kulturních akcí utratí na každou 1 Kč vynaloženou na vstupné dalších až 70 Kč na vedlejší výdaje (doprava, restaurace, ubytování apod.) s návštěvou kulturní akce spojené. To zaměstnává mnoho místních podniků z jiných odvětví, které se tak díky kultuře významně podílejí na místní produkci. Kultura také zvyšuje celkovou atraktivitu města i pro nové talenty (přilákat a udržet), investory a obchodníky. Podíl nezřizované kultury na dění ve městě Brně je přitom zásadní, protože zvyšuje kulturní diverzitu a invenci a není tolik zatížena provozními problémy jako páteřní zřizovaná kultura, která hospodaří s velkými a historickými objekty, které by šlo jen těžko využít jinak.
 1. Uvedená čísla ukazují také na zásadní sociální aspekt kultury, který je patrný z celkového procenta zaměstnanosti v Brně, potažmo na oblast zejm. vysokého školství.
 1. V termínu 18. – 22. 3. 2020 provedl Odbor kultury MMB (dále jen OK MMB) dotazníkové šetření za účelem efektivního vyhodnocení zatímního dopadu současné situace na aktéry brněnských kulturních a kreativních odvětví a následného nastavení dalšího postupu ke zmírnění dlouhodobých důsledků.
 1. Závěry tohoto dotazníkového šetření jsou uveřejněny zde.
 1. V návaznosti na výše uvedené OK MMB předkládá jako první z nápravných opatření záměr Návratné finanční výpomoci v oblasti kultury na zmírnění důsledků vládních omezení spjatých s epidemií COVID-19.

2. Předmět dotačního programu

 1. Dotační program (dále jen „DP“) je cílen na jednorázovou neinvestiční finanční podporu nezřizovaným subjektům – právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím – působícím v oblasti kultury, na pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků způsobených opatřeními vlády a ministerstev v rámci šíření pandemie COVID-19 a jejich dopadů na uvedené subjekty.

3. Podmínky dotačního programu

3.1. Okruh způsobilých žadatelů

 1. Dotace jsou poskytovány právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím (OSVČ) se sídlem na území města Brna a poskytujícím kulturní služby na území města Brna po dobu minimálně jednoho roku ke dni podání žádosti.
 1. Dotace jsou poskytovány jako podpora z důvodů výpadků příjmů a omezení provozu v souvislosti s nařízeními vlády a ministerstev z důvodu ohrožení zdraví kvůli prokázání výskytu onemocnění COVID-19 v České republice.
 1. Podmínkou mimo výše uvedené je druh činnosti žadatele, který musí odpovídat kulturně politickým záměrům vyjádřeným ve Strategii kultury a kreativních odvětví. Žadatel musí poskytovat veřejné kulturní služby v souladu s § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dochází-li v odůvodněných případech (např. transformace) ke změně právní formy žadatele, je respektováno zachování jeho právní a umělecké kontinuity.
 1. Žadatelem nemůže být fyzická osoba nepodnikající a příspěvková organizace (bez ohledu na právní formu zřizovatele) či jiný právní subjekt zřízený nebo založených státem nebo územním samosprávným celkem.
 1. Žadatelem dále nemůže být fyzická osoba podnikající nebo právnická, osoba, která pro rok 2020 již čerpá dotaci poskytnutou z rozpočtu města Brna v celkové výši 500 tis. Kč a vyšší.
 1. Tato podmínka je stanovena s ohledem na omezené finanční prostředky alokované pro DP a skutečnost, že příjemci dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 500 tis. Kč a vyšší (tedy po součtu všech schválených dotací bez ohledu na oblast a včetně individuálních dotací) by měli být schopni svou činnost udržet ze stávajících poskytnutých finančních prostředků. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který k datu podání žádosti prokáže následující skutečnosti:

a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči statutárnímu městu Brnu, tj. vůči městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným, které nabyly právní moci a jsou splatné (tj. zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně)

b) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním pojišťovnám a orgánům poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

c) nenachází se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku; a to i za období tří let před podáním žádosti o dotaci

d) nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti, rozdělení společnosti)

e) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem, na který má být poskytována dotace,

f) není vůči němu (příp. vůči jehož majetku) navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce.

 1. Doložení výše uvedených bodů (a-f) proběhne formou čestného prohlášení, které bude součástí žádosti o poskytnutí finanční podpory dle tohoto DP.

3.2. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků

 1. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných na tento DP je 5–10 mil. Kč.
 1. Finanční prostředky pro DP budou získány z provozních prostředků OK MMB, z odmítnutých a vrácených dotací pro rok 2020 a ze sankcí uložených a uhrazených na základě provedené kontroly vyúčtování dotací na rok 2019. Dalším zdrojem by mohly být nevyplacené splátky dotací dle platných smluv, o relevantní finanční částky jde zejména u individuálních neinvestičních dotací.

3.3. Minimální a maximální výše poskytnutých finančních prostředků a jejich čerpání.

 1. Dotace může být poskytnuta ve výši od 20 tis. Kč. do 50 tis. Kč včetně s tím, že lhůta pro čerpání finančních prostředků žadatelem je stanovena od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 1. Čerpat dotaci lze výhradně na prokázané a již uhrazené uznatelné náklady stanovené v DP, jejichž náhrada nebyla a nebude uplatněna v rámci vyúčtování jiné dotace poskytnuté statutárním městem Brnem.
 1. Uznatelné náklady, na jejichž čerpání si smí žadatel požádat
 • pronájem movitých a nemovitých věcí
 • spotřeba energie
 • spoje – poštovné, telekomunikační služby, internet
 • nezbytná údržba
 • úklidové služby a ostraha.
 1. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna (dále jen „Smlouva“).
 1. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti a účinnosti Smlouvy.
 1. Podmínky použití a finančního vypořádání dotace budou upraveny ve Smlouvě a v dotačním DP, dále obecně závaznými právními předpisy /zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů/.

3.4. Podání žádosti o dotaci a způsob podání žádosti o dotaci

 1. Žádosti o dotace dle DP na rok 2020 je možno podávat v termínu od 26. 5. 2020 do 30. 7. 2020 včetně.
 1. Žádosti se podávají prostřednictvím formuláře vypracovaného k tomuto účelu OK MMB a doplněného o přílohy stanovené tímto DP. Formulář bude v termínu pro podávání žádostí o dotace přístupný na adrese https://www.brno.cz/?id=4464397.
 1. Žádost lze podat:
 • osobně na kontaktním místě – OK MMB, Dominikánské nám. 3, Brno, 3. patro, nebo na podatelnách Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a Dominikánské nám. 1, Brno
 • prostřednictvím provozovatele poštovní služby zasláním na adresu: Odbor kultury, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
 • datovou schránkou – ID datové schránky:  a7kbrrn
 • v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem
 1. V rámci tohoto dotačního řízení nebudou hodnoceny:
 • žádosti, které nejsou v souladu s předmětem dotačního programu
 • žádosti, u kterých nebude dodržen termín pro podání žádosti
 • žádosti, které nebudou opatřeny podpisem oprávněné osoby
 • žádosti, ve kterých budou prokazatelně uvedeny nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje nebo budou podstatné údaje zamlčeny.

Kontaktní místo: OK MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro.

Kontaktní osoby:

Mgr. Veronika Majíčková, tel.: 542 172 074, email: majickova.veronika@brno.cz

vyúčtování –  Bc. Lukáš Juříček, tel.: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz

4. Povinnosti žadatele

 1. Žadatel doloží k žádosti následující doklady:
 • aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, atd.) obsahující jméno, příjmení a funkci aktuálního statutárního orgánu

nebo

 • platné stanovy žadatele a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele – prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii a podepsané oprávněnou osobou)

nebo

 • dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen, není-li registrován v příslušném rejstříku a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. jmenovací dekret)

a

 • aktuální doklad o zřízení účtu žadatele s uvedením názvu majitele účtu a čísla účtu, (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, výpis z účtu, potvrzení bankovního ústavu)
  • doklady prokazující úhradu nákladů, jež budou dokryty dotací dle tohoto DP (např. výpis z účtu, výdajový nebo příjmový pokladní doklad)
  • přehled akcí nebo činnosti žadatele s důrazem na prokazatelné výsledky na brněnské kulturní scéně za kalendářní rok 2019
  • čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře vypracovaného OK MMB.
 1. V případě předložení čestných prohlášení nebo plné moci se musí jednat o originál nebo ověřenou kopii.
 1. Kromě výše uvedených podmínek žadatel v rámci formuláře odůvodní svoji žádost spolu s popisem, jak byla jeho kulturní aktivita či provoz ve městě Brně nezaviněně omezena či zrušena, což vedlo k nezaviněné finanční ztrátě a újmě, v souvislosti s vládními a ministerskými omezeními spjatými s pandemií COVID-19.

5. Postup hodnocení a schválení dotací

 1. Posouzení žádosti o dotaci bude probíhat OK MMB a Radou města Brna. OK MMB bude posouzena formální stránka každé žádosti z hlediska splnění veškerých požadovaných náležitostí a úplnosti požadovaných příloh, následně Rada města Brna projedná poskytnutí dotace. Dotace se bude poskytovat v požadované výši dle požadavku a doložených nákladů žadatele a s ohledem na maximální hranici 50 tis. Kč do vyčerpání prostředků nebo žádostí.
 1. Posuzování žádostí bude probíhat průběžně dle data doručení, stejně jako jejich projednání v Radě města Brna.

Nezapomeňte se vyjádřit také k Návratné finanční výpomoci v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19.

3 komentáře u „Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19“

 1. Dobrý den, posbírala jsem připomínky od více aktérů z kultury a zásadně nesouhlasím s následujícím:

  1. Obě varianty (dotace a návratná finanční pomoc) vylučují podporu pro subjekty čerpající dotaci nad 500 tisíc Kč, takže de facto všechny profesionální nezřizované subjekty malé i velké by na to nedosáhly.

  2. Výše dotace je od 20 tis. Kč. do 50 tis. Kč včetně, což je velmi malá částka a považuju za zbytečné kvůli takové částce podávat složité formuláře a čekat do září. Zachránit nepotřebují malé a amatérské subjekty, ale právě ty, které jsou založeny na velkém obratu peněz, zaměstnávají řadu lidí a ocitly se ze dne na den bez příjmů. Podpora musí být taková, aby nezkrachovaly stávající kulturní subjekty, jako jsou orchestry, sbory, divadla či hudební kluby. Těm tak malá částka nepomůže, podle mě ani nemá smysl o ni žádat.

  3. Podle návrhu se nedá čerpat peníze na personální náklady, které jsou ale u mnoha subjektů klíčové, aby přežily. Všechny propustit a pak nabírat znova nejde, pokud se budou lidi propouštět a odcházet na úřad práce, znamená to jejich definitivní zánik. Což poznamená celé Brno a všechny jeho obyvatele.

  4. Termíny, které navrhujete, pro podání žádostí, jsou velmi pozdě, peníze by se dostaly k lidem až cca v září, kdy už bude polovina subjektů zaniklá a lidi na pracáku.

  Co navrhujeme:

  – Místo dotací a návratných půjček je potřeba nabídnout dary, a to těm, kteří to skutečně potřebují, v takové výši, aby přežily a po krizi mohly začít normálně fungovat. Tzn. především profesionálním organizacím.

  – Dary musí být v dostatečné výši na krizové přežití a zachování zaměstnanců.

  – Účel čerpání daru je na vše, co je potřeba, včetně personálních nákladů

  – Hrajeme o čas, celé se to musí stát již na tomto ZMB, a to tak, že bude rovnou rozpočtové opatření a rovnou se to přidělí. Hned, ne až v září. Lidé v kultuře pracovali i doteď za podprůměrné platy a nemají většinou zásoby na několik měsíců dopředu. Jde jim o živobytí teď.

  – Uspořádat co nejdříve otevřenou telekonferenci, na které zazní názory a hlasy co nejvíce zasažených osob.

  Děkuji za zvážení a těším se na otevřenou konstruktivní diskuzi.

  Tereza Raabová
  garantka hodnoty Kulturní město v rámci strategie Brno 2050, spoluautorka Strategie KKO v Brně

 2. Za Divadlo Líšeň souhlasíme s předchozím komentářem Terezy Raabové.
  Vnímáme vstřícnost, zájem i ujištění o podpoře ze strany zaměstnanců Odboru kultury i zodpovědných politiků (vyjádření e-mailem i na fb), návrh dotačního programu podpory ale není určen pro naši organizaci.
  Nerozumíme podmínce, že žádat nemůže subjekt čerpající dotaci vyšší než 500 tisíc Kč na rok. Předpoklad, že „příjemci dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 500 tis. Kč a vyšší… by měli být schopni svou činnost udržet ze stávajících poskytnutých finančních prostředků,“ neodpovídá současné krizové realitě. Argument, že „kdo má větší dotaci, tak vydrží“ nefunguje, protože ten, kdo má větší dotaci, má větší činnost a obrat a při zastavení činnosti dochází k likvidačním ztrátám. V důsledku toho, že nehrajeme, přicházíme měsíčně o 50 – 80 tisíc a tyto prostředky nemáme jak nahradit (například v květnu jsme měli hrát na mezinárodním festivalu v Brig-Glis, za dvě představení Putin lyžuje jsme měli dostat 3 300 EUR). Výpadek příjmů nemáme z čeho pokrýt. Tyto prostředky (vydělané vlastní činností) jdou především na zaplacení stálých pracovníků (tři osoby), kteří především zajišťují chod divadla. Pokud nemá divadlo zaniknout, je nutné jeho provoz udržovat i v době, kdy se nehraje. (Opravují se rekvizity a technické vybavení, přesouvají se stávající a domlouvají se nová představení na podzim, organizuje se přezkušování stávajících her a zkouší se nová inscenace atd.). Zajištění platby pro stálé pracovníky, aby se mohli své práci věnovat, je pro existenci divadla zásadní.
  Za Divadlo Líšeň Pavla Dombrovská a Luděk Vémola

 3. Dobrý den,
  S pověřením cca 13 aktivních členů spolku Brno kulturní sumarizuji náš postoj k návrhu takto:
  1. Problém: Řešit podporu místní kultury (resp. fyzických a právnických osob, provozujících činnosti v kultuře), formou dotace, zvláště pak na tak nízkou částku (20-50 tis K), je zbytečně byrokraticky náročný proces:
  o dokládání oprávnění čerpat + vyplnění žádosti
  o Schvalovací proces
  o Peníze fyzicky u žadatele nejdříve v září (?)
  Řešení: Dar nebo tzv. rychlé granty

  2. Problém: na koho přesně navrhovaná podpora cílí? Na profesionální soubory, nebo na amatérské či poloamatérské činnosti? Návrh se nevztahuje na ty, kteří už čerpající dotaci nad 500 tisíc Kč. Víme ale, kolik profesionálních či poloprofesionálních souborů na tuto hranici při čerpání dotace nedosáhlo (získali např. jen 300 tis Kč) a jejich přežití je tak ohroženo, protože nemají mzdu ani plat? Víme, že se v takových případech propojí čerpání navrhované dotace z MMB s navrhovanou podporou státu pro OSVČ?
  Řešení: odlišit čerpání pro FO (lze tu předpokládat státní podporu OSVČ?) a PO, stejně jako pro profesionální a amatérské soubory (pro koho je práce v kultuře hlavním zdrojem obživy?)

  Za Brno kulturní, z. s. Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *