VII. kulturní parlament na téma kulturních nadací veřejné správy

Jménem náměstka primátora města Brna pana Matěje Hollana vás zveme na sedmé setkání Brněnského kulturního parlamentu, které proběhne 23. 5.  od 16 do 19 hodin v Místodržitelském paláci Moravské galerie, sál č. 6, 1. patro. Tématem setkání budou kulturní nadace veřejné správy.

Program:

15:30 – 16:00   Registrace

16:00 – 16:10   Přivátání

16:10 – 16:25   Volí Brno kulturu?  / Pavlína Lolloková, Brno kulturní

16:25 – 16:35   Prezentace aktuálního stavu Strategie kultury a kreativních odvětví / Viktor Piorecký, Odbor kultury Magistrátu města Brna

16:35 – 17:00   Ohlédnutí náměstka pro kulturu Matěje Hollana za stávajícím volebním obdobím / Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna pro oblast kultury

17:00 – 17:20   Přestávka

17:20 – 19:00   Proč a jak zřídit Brněnskou kulturní nadaci?

Prezentace a diskuze se zahraničními experty na téma financování kulturní (nezřizované) scény. Jaké jsou trendy v nastavování dotačních programů a jak se dělí odborná a politická kompetence v rámci kulturní politiky?

Prezentující:

Phil Cave (Velká Británie) 

Nezávislý expert a dlouholetý odborný pracovník britské vládní organizace Arts Council England (http://www.artscouncil.org.uk). Byl ředitelem sekce pro angažovanost veřejnosti a práci s publikem. Vyvinul nový  směr v přístupu k financování a podpoře vyššího dosahu kultury k veřejnosti. Je autorem specializovaných dotačních programů a řady iniciativ a výzkumů v oblasti participace, systémové podpory kultury a spolupráce neziskového, soukromého a veřejného sektoru. Jako odborný konzultant spolupracuje s dalšími subjekty jako je Arts Council Ireland, Arts Council Norway, Swedish Arts Council a dalšími.

Zora Jaurová (Slovensko)

V roce 2005 založila Inštitút pre kultúrnu politiku, věnuje se analytické činnosti a podpoře kulturních a kreativních odvětví. Byla víceprezidentkou evropské organizace Culture Action Europe, ředitelkou národní kanceláře evropského grantového programu Kultura  a zastupovala Slovensko ve Výboru pro kulturní záležitosti Rady EU. Iniciovala založení slovenského Fondu na podporu umenia (http://www.fpu.sk), ve kterém je aktivní členkou rady. Působila jako divadelní dramaturg, kritička a překladatelka.

19:00 – 20:00   Prostor pro neformální posezení, navazování kontaktů, sdílení, komunikaci a zábavu

Setkání bude simultánně tlumočeno.

Účast na setkání potvrďte do 17. 5. vyplněním krátkého on-line formuláře zde: https://goo.gl/forms/Ye0Ej7om5yP0AJPJ2.

Spouštíme připomínkování první části kulturní strategie

30. 3. 2017 bylo spuštěno připomínkování úvodních kapitol Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna. Zejména se jedná o Shrnutí analytické části, které bude sloužit jako základ pro tvorbu části návrhové – formulaci cílů, priorit, opatření a akčních plánů. Připomínkovat je možné v online formuláři, nebo zasláním připomínek na email kulturniparlament@brno.cz, obojí do 15.4.2017.

PDF dokument, online HTML verze, odkaz k online formuláři pro připomínky i další analytické podklady jsou dostupné zde:

Shrnutí analytické části

 

Kde se nacházíme? Čtvrtý Brněnský kulturní parlament a další směřování strategického plánování kultury

V podzimních měsících loňského roku jsme se dopracovali k definování čtyř částí / cílových oblastí strategického dokumentu a popsali je několika větami (zde). Při stanovení popisu jsme vycházeli ze všech předchozích kroků strategického plánování, tedy z výstupů, na kterých se podíleli zástupci brněnské kulturní a kreativní scény. Čtyři oblasti strategie:

Kvalita

Brno bude v roce 2050 charakteristické kulturní a kreativní scénou špičkové evropské (světové?) kvality postavené na potkávání tradic a inovací a prostupující všemi oblastmi života ve městě.

Renomé

Brněnská kulturní a kreativní scéna bude v roce 2050 dobře známá za hranicemi města i země a obraz (image, renomé, reputace) města bude založen na prvotřídní kultuře. Brno bude výrazným kulturním bodem na mapě (Střední) Evropy.

Komfort

Všem skupinám obyvatel (vertikálně i horizontálně) bude v roce 2050 dostupná jak kultura ke konzumaci,tak možnosti vlastní produkce. Kultura bude pravidelně oživovat veřejná prostranství a informace o veškerých kulturní akcích budou přehledně a jednoduše dostupné všem obyvatelům a návštěvníkům. Obyvatelé budou schopni rozeznat a vyžadovat kvalitu.

Demokracie a soužití

Brněnská kultura bude postavena na principech participace, vzájemného respektu, soužití a prolínání různých kultur (ve smyslu subkultur i etnických a národnostních kultur, náboženství atd.). Bude vědomě podporována a ceněna emancipační, demokratizační a sociální soudržnost posilující potenciál kultury a kreativních aktivit.

IV. BKP

Dne 30.11.2016 proběhlo již čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu, na kterém jsme se opět věnovali společné práci na Strategii kultury a kreativních odvětví. V rámci čtyř výše zmíněných oblastí jsme vybrali deset témat / dilemat, jejichž zodpovězení či vyjasnění nám pomůže adekvátně nastavit vznikající strategický dokument. Více informací, včetně výstupů naleznete zde.

Kam dál?

V roce 2017 se budeme věnovat návrhové části strategie, tedy konkrétnímu rozepisování cílů, priorit a opatření. K tomuto účelu se bude se čtrnáctidenní periodicitou setkávat užší tvůrčí skupina složená z pracovníků Magistrátu města Brna a několika externích odborníků. Tvůrčí skupina bude své výstupy (vznikající text strategie) pravidelně předkládat k připomínkám širší konzultační skupině, ve které budou vybraní zástupci brněnské kulturní a kreativní scény. Konzultační skupina se bude fyzicky setkávat jednou za dva měsíce a připomínkovat korespondenčně. Nominovaní zástupci budou oslovováni v druhém lednovém týdnu.

V květnu a říjnu také proběhnou další setkání Brněnského kulturního parlamentu. Tam bude účastníkům vždy představen aktuální stav prací na strategii, sbírány připomínky a podněty a budou vyjasňovány sporné body. Hlouběji také prozkoumáme otázku dlouhodobého nastavení a fungování samotného kulturního parlamentu.

Nicméně prvním výstupem, který letos uvidíme, bude v druhé polovině ledna finální návrh znění vize, se kterou strategický dokument bude pracovat. Na její podobě nyní pilně pracují šikovní copywriteři, takže se máme na co těšit.

Na konci roku bychom rádi měli práci na strategii dokončenou. V prvním kvartále roku 2018 budeme zapracovávat finální připomínky a v druhém kvartále budeme (doufejme) dokument schvalovat v orgánech města.

Bude to náročný rok, tak si držme palce!

 

Konference Střed zájmu: Kreativita měst a IV. Brněnský kulturní parlament

image003Jménem náměstka primátora pro oblast kultury Matěje Hollana vás zveme na konferenci Střed zájmu: Kreativita měst a zároveň na čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu.

Konferenci Střed zájmu: Kreativita měst pořádají Magistrát města Brna a Institut umění – Divadelní ústav.

Budeme se ptát: Jak města vytváří kulturní strategie? Jak podpořit umělce i podnikatele, neziskové i ziskové projekty? Jak dosáhnout spolupráce a společných cílů? Proč nemá jít o střet, ale o střed zájmu? Zaměříme se na hledání, diskutování a nabídku přístupů ke kulturní politice a k propojování potřeb kulturních a kreativních odvětví (KKO).

Program konference je určen především zástupcům měst, krajů, státní správy či oborových organizací, které participují na tvorbě i aplikaci strategických dokumentů. Součástí konference bude večerní prohlídka káznice mezi ulicemi Cejl a Bratislavská, ve které město plánuje zřídit Kreativní centrum Brno.

Konference se odehraje ve dnech 29. – 30. 11. 2016 v Mozartově sále divadla Reduta (Zelný trh 4, Brno). (1. den 10.00 – 16.00, večerní program 18:00-20:00, 2. den 10.00 – 12.00).

Na konferenci naváže čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu, které se bude zabývat rozvržením možných opatření pro strategii kultury města Brna. Setkání se odehraje také v Divadle Reduta dne 30. 11. 2016 14:00 – 17:00.

Předběžný program Brněnského kulturního parlamentu je následující:

13:30 – 14:00 registrace

14:00 – 14:10 úvodní přivítání

14:10 – 14:30 prezentace dosavadních výsledků + co se odehrálo nového

14:30 – 15:30 pokračování ve společném strategickém plánování

15:30 – 16:00 přestávka

16:00 – 17:00 pokračování ve společném strategickém plánování

17:00 zakončení

Svoji účast na Brněnském kulturním parlamentu prosím potvrďte vyplněním krátkého registračního formuláře: https://goo.gl/forms/IjrifNy54DuHPrQc2

Konference Střed zájmu: Kreativita měst bude věnována diskusi o různých přístupech ke kulturní politice v souvislosti s potřebami kulturních a kreativních odvětví (KKO). Zajímá nás, jak se pokročilo ve městech, kde již zmapovali potřeby KKO a jak pracují tato i ostatní města v ČR se svým kreativním potenciálem. Dotkneme se také témat, jako je propojování/oddělování podpory neziskových aktivit a podnikání, fungování kreativních center a prosazování zájmů.

Konference je určená především zástupcům měst, krajů, státní správy či oborových organizací, které se podílejí na tvorbě a realizaci podpůrných strategických opatření, univerzit a dalších odborných organizací. Budou mít příležitost se propojit, sdílet zkušenosti a zhodnotit, kam se posunulo vnímání významu kultury a kreativity v městském kontextu.

Registraci a program na konferenci Střed zájmu naleznete na portálu Institutu umění – Divadelního ústavu Culturnet.cz: http://www.culturenet.cz/aktuality/stred-zajmu-kreativita-mest-29-30-11-registrace-otevrena/n:20631/

V rámci prvního dne konference se uskuteční i prohlídka objektu bývalé káznice, budoucího kreativního centra, a to za doprovodu muzikantů z komunitního nahrávacího studia Amaro records, které vzniklo na místě bývalé herny v brněnském Bronxu. Prohlídku povedou: Tereza Chrástová, koordinátorka podpory kreativních odvětví a Michal Doležel.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a podnětů kontaktujte koordinační tým na adrese: kulturniparlament(at)brno.cz.

V příloze naleznete oficiální pozvánku s programem Brněnského kulturního parlamentu a program konference Střed zájmu: Kreativita měst.

Pozvánka na čtvrtý Brněnský kulturní parlament

Program konference Střed zájmu: Kreativita měst

 

Brno vypisuje jednoleté a čtyřleté dotace pro kulturu

dotacni programy OK MMB

V červnu Rada města Brna schválila dotační programy v oblasti kultury na rok 2017. V termínu od 15. 8. 2016 do 30. 9. 2016 bude možné podávat žádosti o jednoleté i čtyřleté dotace.

V níže uvedených termínech proběhnou školení, na kterých budou žadatelé seznámeni s postupem při podávání žádostí o dotace včetně novinek v této oblasti:

Termíny školení:
 31. 8. 2016 (středa) 15.00 – 17.00 hod.
 7. 9. 2016 (středa) 15.00 – 17.00 hod.
 19. 9. 2016 (pondělí) 15.00 – 17.00 hod.
 26. 9. 2016 (pondělí) 15.00 – 17.00 hod.
 
Místo školení: 
budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, Brno 
– místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).

Na školení se není třeba registrovat.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách Odboru kultury MMB – Dotace: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-kultury/dotace/

Nominujte členy hodnotících komisí k dotacím v kultuře

O brněnské dotace na kulturu je stále větší zájem.
O brněnské dotace na kulturu je stále větší zájem.

V souvislosti s uplynutím funkčního období odborných členů hodnotících komisí (tříleté funkční období na roky 2014 – 2016) pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen „OK MMB“) vyzývá veřejnost k nominaci kandidátů na odborné členy hodnotících komisí pro jednotlivé vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na funkční období 2016 – 2020 (dále jen „hodnotící komise“).

Tyto hodnotící komise budou posuzovat žádosti o jednoleté i čtyřleté dotace na projekty/celoroční činnost v oblasti kultury. Všechny žádosti se budou posuzovat společně. Dále budou hodnotící komise sledovat čerpání čtyřletých dotací (dohled) poskytnutých v dané oblasti kultury a průběh realizace projektů/celoroční činnosti.

Dotační programy v oblasti kultury

 1. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií
 2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
 3. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
 4. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti klubové činnosti
 5. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
 6. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
 7. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
 8. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
 9. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
 10. Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu („významné akce“).

Nominace členů hodnotící komise

Nominace na odborné členy hodnotících komisí dle dotačních programů uvedených výše pod body 1 až 9 (vyjma dotačního programu pod bodem 10 – „významné akce“) zasílejte nejpozději do 12. září 2016 včetně, a to na emailovou adresu ok@brno.cz.

Návrh na nominaci musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. profesi, kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta v dané oblasti kultury – nejlépe formou CV,
 3. určení dotačního programu, do kterého je kandidát nominován,
 4. kontaktní údaje – emailovou adresu, telefonní kontakt,
 5. vyjádření, zda je kandidát obeznámen s kandidaturou a zda s ní souhlasí.

Členové hodnotících komisí

Hodnotící komise pro daný dotační program (vyjma dotačního programu na „významné akce“) se skládá vždy z 2 odborných členů pro danou oblast a z 1 člena Komise RMB pro kulturu určeného hlasování této komise.  Hodnotící komise pro Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu („významné akce“) je složena až po ukončení podávání žádostí o dotace a skládá se vždy z 1 odborného člena pro každou oblast kultury (hudba, tanec, …), ve které byly podány žádosti o dotace v daném období, a z 2 členů Komise RMB pro kulturu určených hlasováním této komise.

Odborné členy hodnotících komisí jmenuje náměstek primátora města Brna pro kulturu.

Práce odborného člena hodnotící komise bude odměňována finanční částkou ve výši 5 000 Kč ročně.

Před započetím práce každý člen hodnotící komise podepíše čestné prohlášení o mlčenlivosti a o tom, že není v konfliktu zájmů.

Dotační programy v oblasti kultury jsou zveřejněny na webových stránkách města Brna www.brno.cz v části http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturnia-dopravy/odbor-kultury/dotace.

Oficiální text této výzvy ve formátu PDF naleznete zde: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OK/dotace/Vyzva_k_nominaci_kandidatu_na_odborne_cleny_hodnoticich_komisi_2016.pdf

Spouští se web Brněnského kulturního parlamentu

webBKPscreenshot

Čtete-li tyto řádky, už to evidentně víte. Na adrese kulturniparlament.brno.cz byl spuštěn web Brněnského kulturního parlamentu. Záměrně velmi jednoduchá webová prezentace má za cíl informovat čtenáře o parlamentu samotném, o právě probíhajícím procesu strategického plánování a zpřístupnit zápisy a další výstupy, které na setkáních parlamentu a jeho různých pracovních skupin vznikají.

V blízké době bude také zprovozněna poloveřejná část webu přístupná pro přihlášené. Tam budou mít zástupci brněnských kulturních a kreativních odvětví zapojení do činnosti kulturního parlamentu a jeho pracovních skupin možnost diskutovat nad výstupy, připomínkovat je apod. Záměrem je přenést část práce zejména z pracovních skupin do virtuálního prostředí a snížit tak časovou náročnost pro zapojené zástupce odborné veřejnost.

Probíhá online prioritizace SWOT analýz

Po druhém kole jednání advokačních skupin Brněnského kulturního parlamentu byla zahájena online prioritizace SWOT analýz jednotlivých sektorů kulturních a kreativních průmyslů v Brně.

Na prvních setkáních advokačních skupin byly (kromě jiného) doplněny dva roky staré SWOT analýzy z Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně, či byly vytvořeny analýzy nové (tam, kde  před dvěma lety nevnikly). Druhá setkání advokačních skupin byla věnována prioritizaci, tedy výběru nejdůležitějších silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V některých advokačních skupinách prioritizace proběhla celá, v některých naopak nebyl dostatečný prostor.

Z důvodů sjednocení postupů mezi skupinami probíhá prioritizace ještě jednou a to on-line formou. Zástupci, kteří se nahlásili do advokačních skupin mají proto nyní možnost prioritizovat SWOT analýzy na serveru click4survey.cz.

Brněnský kulturní parlament tvořil vizi kulturního a kreativního Brna v roce 2050

IMG_20160608_161146

Na třetím setkání Brněnského kulturního parlamentu se pracovalo na vizi kulturního a kreativního Brna v roce 2050. Formulace vize se zúčastnilo více jak sto zástupců a zástupkyň kulturní a kreativní obce města Brna, 78 z nich pak hlasováním vybíralo preferovanou variantu.

Vize, které naleznete v odkazu po článkem, jsou seřazeny dle počtu získaných hlasů. Pro další práci na vizi bude použita vítězná verze, ale bude se i nadále pracovat s formulacemi z ostatních tak, aby výsledkem byla smysluplná, všeobecně akceptovatelná a vznosně znějící vize budoucího Brna.

11 vizí z třetího Brněnského kulturního parlamentu