VII. setkání Brněnského kulturního parlamentu na téma kulturních nadací veřejné správy

Ve středu 23. 5. 2018 proběhlo již sedmé setkání Brněnského kulturního parlamentu, jehož hlavním tématem byly kulturní nadace veřejné správy. Parlamentu se účastnilo celkem 51 aktérů brněnské kulturní scény.

Po úvodním přivítání promluvila k zúčastněným Pavlína Lolloková z organizace Brno kulturní o jejich aktuální předvolební výzvě „Volí Brno kulturu?“, která pomocí sady otázek bude od kandidujících politiků zjišťovat, jaké mají postoje a plány týkající se brněnské kultury. Účastníci byli vyzváni, aby v online formuláři pomohli vybrat otázky, které budou kandidujícím politikům položeny před komunálními volbami na podzim 2018. Více na: brnokulturni.cz.

Prezentace organizace Brno kulturní k dispozici zde:

Prezentace Voli Brno kulturu?

Koordinátor kulturní politiky města, Viktor Piorecký, představil Strategii kultury a kreativních odvětví, která byla schválena na jednání Zastupitelstva města Brna, dne 15. 5. 2018. V současné době je zpracováván Akční plán Strategie, který bude připomínkován v letních měsících 2018.

Jeho prezentace je k dispozici zde:

Prezentace Strategie kultury a kreativních odvětví

Náměstek pro kulturu Magistrátu města Brna, pan Matěj Hollan, shrnul úspěchy a neúspěchy kulturní politiky během svého funkčního období. Zmínil například projekt Janáčkova kulturního centra a Kreativního centra v bývalé  káznici, navýšení platů ve Filharmonii Brno a spoluúčast na investici ke vzniku kreativního hubu na ulici Údolní. Více ve video záznamu na konci textu.

Hlavní část programu byla věnována tématu veřejných kulturních nadací. Model Arts Councilů z Velké Británie představil Phil Cave. Státní slovenský Fond na podporu umenia uvedla členka správní rady a iniciátorka Zora Jaurová. Oba modely jsou příklady z úrovně státní kulturní politiky, přesto byl komentován i potenciál uchopení této formy nezávislých nadací v rámci podpory městské nezřizované scény. Model fondu či tzv. arts councilů je zaváděn s cílem přesunout rozhodování o financování subjektů, tedy dotační systém, do více nezávislého a transparentního orgánu zřizovaného městskou správou. Mluvčí zmínili například možnost přinášet takto do rozpočtu další zdroje financování a vlastní hospodářskou činnost, větší flexibilitu v administrativě, přímější napojení na aktéry samotné scény a více kapacity na zpracovávání výzkumů a dat z terénu, které lze pružněji aplikovat a zajišťovat tak kontinuitu a efektivnost podpory. Představili i strukturu daných organizací, dotační programy a jejich rozpočty nebo další tématické aktivity, jako je například práce s publikem. Více viz prezentace a video záznam:

Prezentace:

Zora Jaurova – Arms length Brno

Phil Cave – Arts funding in england

Video záznam:

první část ze setkání BKP

druhá část ze setkání BKP

VII. kulturní parlament na téma kulturních nadací veřejné správy

Jménem náměstka primátora města Brna pana Matěje Hollana vás zveme na sedmé setkání Brněnského kulturního parlamentu, které proběhne 23. 5.  od 16 do 19 hodin v Místodržitelském paláci Moravské galerie, sál č. 6, 1. patro. Tématem setkání budou kulturní nadace veřejné správy.

Program:

15:30 – 16:00   Registrace

16:00 – 16:10   Přivátání

16:10 – 16:25   Volí Brno kulturu?  / Pavlína Lolloková, Brno kulturní

16:25 – 16:35   Prezentace aktuálního stavu Strategie kultury a kreativních odvětví / Viktor Piorecký, Odbor kultury Magistrátu města Brna

16:35 – 17:00   Ohlédnutí náměstka pro kulturu Matěje Hollana za stávajícím volebním obdobím / Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna pro oblast kultury

17:00 – 17:20   Přestávka

17:20 – 19:00   Proč a jak zřídit Brněnskou kulturní nadaci?

Prezentace a diskuze se zahraničními experty na téma financování kulturní (nezřizované) scény. Jaké jsou trendy v nastavování dotačních programů a jak se dělí odborná a politická kompetence v rámci kulturní politiky?

Prezentující:

Phil Cave (Velká Británie) 

Nezávislý expert a dlouholetý odborný pracovník britské vládní organizace Arts Council England (http://www.artscouncil.org.uk). Byl ředitelem sekce pro angažovanost veřejnosti a práci s publikem. Vyvinul nový  směr v přístupu k financování a podpoře vyššího dosahu kultury k veřejnosti. Je autorem specializovaných dotačních programů a řady iniciativ a výzkumů v oblasti participace, systémové podpory kultury a spolupráce neziskového, soukromého a veřejného sektoru. Jako odborný konzultant spolupracuje s dalšími subjekty jako je Arts Council Ireland, Arts Council Norway, Swedish Arts Council a dalšími.

Zora Jaurová (Slovensko)

V roce 2005 založila Inštitút pre kultúrnu politiku, věnuje se analytické činnosti a podpoře kulturních a kreativních odvětví. Byla víceprezidentkou evropské organizace Culture Action Europe, ředitelkou národní kanceláře evropského grantového programu Kultura  a zastupovala Slovensko ve Výboru pro kulturní záležitosti Rady EU. Iniciovala založení slovenského Fondu na podporu umenia (http://www.fpu.sk), ve kterém je aktivní členkou rady. Působila jako divadelní dramaturg, kritička a překladatelka.

19:00 – 20:00   Prostor pro neformální posezení, navazování kontaktů, sdílení, komunikaci a zábavu

Setkání bude simultánně tlumočeno.

Účast na setkání potvrďte do 17. 5. vyplněním krátkého on-line formuláře zde: https://goo.gl/forms/Ye0Ej7om5yP0AJPJ2.

Úspěšně proběhlo již VI. setkání Brněnského kulturního parlamentu

Ve středu 22.11. 2017 se v prostorách brněnského HaDivadla setkali zástupci a zástupkyně z řad brněnské kulturní a kreativní obce na dalším, již šestém zasedání Brněnského kulturního parlamentu.

Program byl rozdělen na dva tematické bloky. V prvním byly představeny běžící či rozbíhající se městské projekty (viz přiložené prezentace). Druhá část večera byla věnována prezentaci podnětů, návrhů, plánů apod. z řad členů Brněnského kulturního parlamentu (viz přiložené prezentace). Celé zasedání bylo jak výběrem místa, tak i formou prezentací koncipováno v neformálnímu duchu. Prezentace v obou blocích byly realizovány ve zkráceném formátu 15 snímků po 30 sekundách a jejich hlavním přínosem měla být výzva k zapojení se pro ostatní účastníky a účastnice. Po každém bloku následovala panelová diskuze, kdy měli účastníci a účastnice možnost se na prezentující obrátit se svými dotazy. Zasedání se zúčastnilo celkem 43 účastníků a účastnic. Celým večerem nás v roli moderátora provázel Václav Dvořák. Po oficiální části programu následoval prostor pro neformální posezení, navazování kontaktů, sdílení, komunikaci a zábavu. Večer byl zakončen afterparty s Bastl Instruments.

Prezentace zde:

Meeting Brno

Re:publika 1918-2018

Strategie kultury a kreativních odvětví

Kreativní centra

BuranTeatr_ Přestavba sálu

Komunální volby 2018 a kultura

Výchova k umění

Filmová kancelář Brno

Plán pro Brno

Kreativní HUB

VI. setkání Brněnského kulturního parlamentu

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem náměstka primátora pro oblast kultury Matěje Hollana si Vás dovolujeme pozvat na šesté setkání Brněnského kulturního parlamentu, které se odehraje

22. 11. 2017 od 15:00 do 19:00 v HaDivadle, Poštovská 8d.

Čekají nás dva tematické bloky. V prvním představíme běžící či rozbíhající se městské projekty (strategie kultury, filmová kancelář a fond, kreativní centra atd.) plány na příští rok a možnosti, jak se do nich zapojit. Prezentující pak budou připraveni odpovědět na vaše dotazy a připomínky v panelové diskuzi. V druhé části večera se zaměříme na vaše podněty, návrhy, plány apod.

Neformálnímu duchu tentokrát přizpůsobujeme i formát samotných prezentací. V obou blocích budou prezentace omezeny na 15 snímků po 30 sekundách. Hlavním účelem všech prezentací není přenos informací ale výzva k zapojení.

PROGRAM

14:30 – 15:00 Registrace

15:00 – 15:10 Přivítání

15:10 – 15:50 Prezentace současných aktivit města

 • Strategie kultury a kreativních odvětví
 • Kreativní Hub Brno
 • Filmová kancelář
 • Re:publika 1918 – 2018
 • Meeting Brno (Petr Kalousek)

15:50 – 16:20 Panelová diskuse k prezentacím

16:20 – 16:35 Přestávka

16:35 – 17:15 Podněty ze scény – I. blok

 • Czech Ensemble Baroque (Tereza Válková)
 • BuranTeatr – Přestavba sálu (Juraj Augustín)
 • Kultura v městských částech (Pavla Dombrovská)
 • Kreativní centra (Pavel Stratil)

17:15 – 17:45 Panelová diskuse k prezentacím

17:45 – 18:00 Přestávka

18:00 – 18:25 Podněty ze scény – II. blok

 • Komunální volby 2018 a kultura (P.Havlíková aM. Šimková)
 • Projekt v rozpracování Stereopanorama (J. Dobrovolný)
 • Výchova k umění (J. Králík)

18:25 – 18:55 Panelová diskuse k prezentacím

19:00 – ? Prostor pro neformální diskusi  a hudba v podání Bastl Instruments

S pozdravy,

Viktor Piorecký, Martina Čichoňová a Hana Syslová

Připomínkujte strategickou a programovou část strategie kultury

Dne 27. 9. 2017 byla poskytnuta k připomínkování veřejnosti Strategická a programová část Strategie kultury a kreativních odvětví. Strategická část obsahující Vizi, Hodnoty a Cíle se obrací k nejzaššímu horizontu strategie, k roku 2050. Programová část, kterou tvoří Priority a Opatření, je plánována do roku 2025. Na programovou část budou navazovat již zcela konkrétní Akční plány. První Akční plán bude na období 2018 – 2021.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat do 8. 10. 2017 23:59 na kulturniparlament@brno.cz.

Stahujte zde:

Návrh strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví (PDF)

Spouštíme připomínkování první části kulturní strategie

30. 3. 2017 bylo spuštěno připomínkování úvodních kapitol Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna. Zejména se jedná o Shrnutí analytické části, které bude sloužit jako základ pro tvorbu části návrhové – formulaci cílů, priorit, opatření a akčních plánů. Připomínkovat je možné v online formuláři, nebo zasláním připomínek na email kulturniparlament@brno.cz, obojí do 15.4.2017.

PDF dokument, online HTML verze, odkaz k online formuláři pro připomínky i další analytické podklady jsou dostupné zde:

Shrnutí analytické části

 

Kde se nacházíme? Čtvrtý Brněnský kulturní parlament a další směřování strategického plánování kultury

V podzimních měsících loňského roku jsme se dopracovali k definování čtyř částí / cílových oblastí strategického dokumentu a popsali je několika větami (zde). Při stanovení popisu jsme vycházeli ze všech předchozích kroků strategického plánování, tedy z výstupů, na kterých se podíleli zástupci brněnské kulturní a kreativní scény. Čtyři oblasti strategie:

Kvalita

Brno bude v roce 2050 charakteristické kulturní a kreativní scénou špičkové evropské (světové?) kvality postavené na potkávání tradic a inovací a prostupující všemi oblastmi života ve městě.

Renomé

Brněnská kulturní a kreativní scéna bude v roce 2050 dobře známá za hranicemi města i země a obraz (image, renomé, reputace) města bude založen na prvotřídní kultuře. Brno bude výrazným kulturním bodem na mapě (Střední) Evropy.

Komfort

Všem skupinám obyvatel (vertikálně i horizontálně) bude v roce 2050 dostupná jak kultura ke konzumaci,tak možnosti vlastní produkce. Kultura bude pravidelně oživovat veřejná prostranství a informace o veškerých kulturní akcích budou přehledně a jednoduše dostupné všem obyvatelům a návštěvníkům. Obyvatelé budou schopni rozeznat a vyžadovat kvalitu.

Demokracie a soužití

Brněnská kultura bude postavena na principech participace, vzájemného respektu, soužití a prolínání různých kultur (ve smyslu subkultur i etnických a národnostních kultur, náboženství atd.). Bude vědomě podporována a ceněna emancipační, demokratizační a sociální soudržnost posilující potenciál kultury a kreativních aktivit.

IV. BKP

Dne 30.11.2016 proběhlo již čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu, na kterém jsme se opět věnovali společné práci na Strategii kultury a kreativních odvětví. V rámci čtyř výše zmíněných oblastí jsme vybrali deset témat / dilemat, jejichž zodpovězení či vyjasnění nám pomůže adekvátně nastavit vznikající strategický dokument. Více informací, včetně výstupů naleznete zde.

Kam dál?

V roce 2017 se budeme věnovat návrhové části strategie, tedy konkrétnímu rozepisování cílů, priorit a opatření. K tomuto účelu se bude se čtrnáctidenní periodicitou setkávat užší tvůrčí skupina složená z pracovníků Magistrátu města Brna a několika externích odborníků. Tvůrčí skupina bude své výstupy (vznikající text strategie) pravidelně předkládat k připomínkám širší konzultační skupině, ve které budou vybraní zástupci brněnské kulturní a kreativní scény. Konzultační skupina se bude fyzicky setkávat jednou za dva měsíce a připomínkovat korespondenčně. Nominovaní zástupci budou oslovováni v druhém lednovém týdnu.

V květnu a říjnu také proběhnou další setkání Brněnského kulturního parlamentu. Tam bude účastníkům vždy představen aktuální stav prací na strategii, sbírány připomínky a podněty a budou vyjasňovány sporné body. Hlouběji také prozkoumáme otázku dlouhodobého nastavení a fungování samotného kulturního parlamentu.

Nicméně prvním výstupem, který letos uvidíme, bude v druhé polovině ledna finální návrh znění vize, se kterou strategický dokument bude pracovat. Na její podobě nyní pilně pracují šikovní copywriteři, takže se máme na co těšit.

Na konci roku bychom rádi měli práci na strategii dokončenou. V prvním kvartále roku 2018 budeme zapracovávat finální připomínky a v druhém kvartále budeme (doufejme) dokument schvalovat v orgánech města.

Bude to náročný rok, tak si držme palce!

 

Konference Střed zájmu: Kreativita měst a IV. Brněnský kulturní parlament

image003Jménem náměstka primátora pro oblast kultury Matěje Hollana vás zveme na konferenci Střed zájmu: Kreativita měst a zároveň na čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu.

Konferenci Střed zájmu: Kreativita měst pořádají Magistrát města Brna a Institut umění – Divadelní ústav.

Budeme se ptát: Jak města vytváří kulturní strategie? Jak podpořit umělce i podnikatele, neziskové i ziskové projekty? Jak dosáhnout spolupráce a společných cílů? Proč nemá jít o střet, ale o střed zájmu? Zaměříme se na hledání, diskutování a nabídku přístupů ke kulturní politice a k propojování potřeb kulturních a kreativních odvětví (KKO).

Program konference je určen především zástupcům měst, krajů, státní správy či oborových organizací, které participují na tvorbě i aplikaci strategických dokumentů. Součástí konference bude večerní prohlídka káznice mezi ulicemi Cejl a Bratislavská, ve které město plánuje zřídit Kreativní centrum Brno.

Konference se odehraje ve dnech 29. – 30. 11. 2016 v Mozartově sále divadla Reduta (Zelný trh 4, Brno). (1. den 10.00 – 16.00, večerní program 18:00-20:00, 2. den 10.00 – 12.00).

Na konferenci naváže čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu, které se bude zabývat rozvržením možných opatření pro strategii kultury města Brna. Setkání se odehraje také v Divadle Reduta dne 30. 11. 2016 14:00 – 17:00.

Předběžný program Brněnského kulturního parlamentu je následující:

13:30 – 14:00 registrace

14:00 – 14:10 úvodní přivítání

14:10 – 14:30 prezentace dosavadních výsledků + co se odehrálo nového

14:30 – 15:30 pokračování ve společném strategickém plánování

15:30 – 16:00 přestávka

16:00 – 17:00 pokračování ve společném strategickém plánování

17:00 zakončení

Svoji účast na Brněnském kulturním parlamentu prosím potvrďte vyplněním krátkého registračního formuláře: https://goo.gl/forms/IjrifNy54DuHPrQc2

Konference Střed zájmu: Kreativita měst bude věnována diskusi o různých přístupech ke kulturní politice v souvislosti s potřebami kulturních a kreativních odvětví (KKO). Zajímá nás, jak se pokročilo ve městech, kde již zmapovali potřeby KKO a jak pracují tato i ostatní města v ČR se svým kreativním potenciálem. Dotkneme se také témat, jako je propojování/oddělování podpory neziskových aktivit a podnikání, fungování kreativních center a prosazování zájmů.

Konference je určená především zástupcům měst, krajů, státní správy či oborových organizací, které se podílejí na tvorbě a realizaci podpůrných strategických opatření, univerzit a dalších odborných organizací. Budou mít příležitost se propojit, sdílet zkušenosti a zhodnotit, kam se posunulo vnímání významu kultury a kreativity v městském kontextu.

Registraci a program na konferenci Střed zájmu naleznete na portálu Institutu umění – Divadelního ústavu Culturnet.cz: http://www.culturenet.cz/aktuality/stred-zajmu-kreativita-mest-29-30-11-registrace-otevrena/n:20631/

V rámci prvního dne konference se uskuteční i prohlídka objektu bývalé káznice, budoucího kreativního centra, a to za doprovodu muzikantů z komunitního nahrávacího studia Amaro records, které vzniklo na místě bývalé herny v brněnském Bronxu. Prohlídku povedou: Tereza Chrástová, koordinátorka podpory kreativních odvětví a Michal Doležel.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a podnětů kontaktujte koordinační tým na adrese: kulturniparlament(at)brno.cz.

V příloze naleznete oficiální pozvánku s programem Brněnského kulturního parlamentu a program konference Střed zájmu: Kreativita měst.

Pozvánka na čtvrtý Brněnský kulturní parlament

Program konference Střed zájmu: Kreativita měst

 

Strategie pro Brno 2050 – výstava v Urban centru 12/10 – 30/11 2016

Co se v Brně změnilo za posledních 10 let? Výstava Strategie pro Brno 2050 vás provede strategickým plánováním rozvoje města.

Zjistíte, jak se naplňování strategie měří, a představí vám významné projekty, které byly v Brně v posledních letech realizovány. Dozvíte se o přípravách nové strategie rozvoje města, na které chce město společně s vámi v příštích dvou letech pracovat.

V rámci doprovodného programu se uskuteční i prezentace a beseda: “Kulturní a kreativní Brno v roce 2050: městské strategické plánování v kultuře a kreativních odvětvích

Prezentaci a besedu s občany povedou Viktor Piorecký, koordinátor kulturní politiky města (Odbor kultury) a Tereza Chrástová, koordinátorka podpory kreativních průmyslů (Kancelář strategie města)

Součástí besedy bude i možnost vyjádřit svůj názor na podobu kulturního a kreativního Brna v roce 2050 prostřednictvím vhození lístků do připraveného boxu. Výsledky budou následně zveřejněny na webu Brněnského kulturního parlamentu.

Beseda se uskuteční 7. 11. 2016, od 16:00 – 18:00.

Více informací o jednotlivých akcích najdete v letáku:
vystava-v-urban-centru-strategie-pro-brno-2050

Brno tvoří zásadní strategický dokument pro tvorbu kulturní politiky

(tisková zpráva Matěje Hollana, náměstka primátora města Brna pro kulturu)

Statutární město Brno v těchto dnech dokončilo SWOT analýzy jednotlivých kulturních a kreativních odvětví a transparentně je zveřejnilo na webu Brněnského kulturního parlamentu (kulturniparlament.brno.cz). Jedná se o zásadní podklady pro proces tvorby kulturní politiky, který byl spuštěn počátkem letošního roku.

Ze SWOT analýz vyplynulo, že Brno má nebývale pestrou a houževnatou kulturní a kreativní scénu, která má obrovský potenciál zásadním způsobem zvyšovat kvalitu života ve městě a rovněž ovlivnit vnímání Brna za jeho hranicemi. Zároveň odhalily nedostatky tkvějící v chybějících prostředcích na provoz a v absenci kvalitní podpory ze strany města,“ přiblížil výsledky SWOT analýz náměstek primátora Matěj Hollan.

Odstranit tyto nedostatky by měl pomoct vytvářený strategický plán. Měl by chytře a závazně definovat, kam se jednotlivá odvětví posunou, jakou roli v tomto procesu bude hrát městská administrativa a jakou samotní aktéři. Zároveň přispěje k tomu, aby byly veřejné prostředky vynakládány adekvátně a aby mezi sebou celá kulturní a kreativní scéna komunikovala, vzájemně si pomáhala a rozvíjela se.

Oproti předchozím strategickým dokumentům v oblasti kultury je nová strategie zpracována participativním způsobem. Pro tento proces je v současné době využívána platforma Brněnského kulturního parlamentu a jeho dvanácti advokačních skupin, které jsou rozděleny podle jednotlivých dle kulturních a kreativních průmyslů. Do participačního procesu se aktivně zapojilo přes 200 zástupců kulturní a kreativní scény v Brně a uskutečnilo se již třicet schůzek advokačních skupin a tři schůze parlamentu. Čtvrté zasedání Brněnského kulturního parlamentu se uskuteční koncem listopadu. V České republice se jedná o novátorskou platformu, která čerpá ze zahraničních vzorů.

Vydat se cestou participační tvorby dokumentu se může zdát být zdlouhavé, ale jsme si jisti, že to bude ve výsledku daleko kvalitnější, než kdyby to u stolu vytvořilo pár úředníků a politiků. Takový dokument by pak nebral nikdo vážně,“ uvedl důvody náměstek Hollan.

Do konce roku 2016 bude probíhat analytická a vizionářská část plánování, kdy si zapojení aktéři definují, kam se má Brno v oblasti kultury a kreativních odvětví posunout do roku 2050 a zhodnotí rovněž současný stav. Rok 2017 je určen pro tvorbu návrhové části strategie. „Cílem je dokončit dokument tak, aby se jeho závěry mohly promítnout do rozpočtu na rok 2018 a zvládli tak nastoupit novou etapu v brněnské kultuře,“ dodal náměstek Hollan.